Legalna wspiera przedsiębiorców w zakresie wszelkich aspektów ich działalności. W ramach obsługi prawnej przedsiębiorstw oferujemy m.in. doradztwo przy wyborze formy prowadzenia działalności gospodarczej, a także bieżącą obsługę prawną w każdym obszarze prawa, w tym z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego, spółek handlowych i prawa pracy.

Świadczymy kompleksową obsługę obejmującą opiniowanie lub sporządzanie umów i regulacji wewnętrznych. Oferujemy ocenę prawną zawieranych transakcji i wsparcie przy ich realizacji. Reprezentujemy naszych Klientów w prowadzonych negocjacjach oraz sporach sądowych, przed organami państwowymi oraz kontrahentami.

Naszym Klientom zapewniamy stałe i kompleksowe wsparcie w codziennej działalności na rynku. Współpracę zawsze rozpoczynamy od poznania koncepcji i specyfiki prowadzonej przez naszych Klientów działalności.

Legalna zapewnia wieloaspektowe i kompleksowe doradztwo prawne inwestorom i wykonawcom w procesie inwestycyjnym, sporządzanie, opiniowanie oraz negocjowanie umów sprzedaży nieruchomości, umów o generalne wykonawstwo, umów o roboty budowlane, umów kredytowych, umów deweloperskich, a także doradztwo oraz reprezentację w procedurach administracyjnych.

Oferujemy doradztwo we wszelkich rodzajach projektów z zakresu nieruchomości – na etapie planowania, przygotowywania i realizacji inwestycji, przebudowy czy rewitalizacji, po proces zakupu, sprzedaży, wynajmu oraz zarządzania nieruchomościami.

Świadczymy usługi w zakresie reprezentacji w postępowaniu karnym, zarówno po stronie obrony, jak i oskarżenia. Prowadzimy analizy przedprocesowe oceniając stopień ryzyka związanego z przyjęciem danego modelu obrony oraz reprezentujemy naszych Klientów, których interesy wymagają ochrony w toku postępowania karnego, przed organami ścigania oraz sądami na każdym etapie postępowania.

Wspieramy naszych Klientów w dopełnianiu niezbędnych formalności przed organami postępowania administracyjnego. Sporządzamy opinie prawne, pisma, wnioski, a także odwołania od decyzji administracyjnych i inne środki zaskarżenia.

Dla naszych Klientów przeprowadzamy audyty podatkowe pod kątem badania prawidłowości określania oraz rozliczania zobowiązań podatkowych, a także wskazania i eliminowania działalności obarczonych wysokim ryzykiem podatkowym, reprezentujemy podatników w postępowaniach podatkowych, kontrolnych i karno-skarbowych.

Współpracujący z nami doradcy podatkowi posiadają bogate doświadczenie i szerokie kompetencji pozwalające na wskazywanie skutecznych i bezpiecznych rozwiązań podatkowych.

Posiadamy doświadczenie w przeprowadzaniu postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Naszym Klientom oferujemy szczegółową analizę kondycji przedsiębiorstwa i dobór właściwego rodzaju postępowania, w celu poprawy kondycji finansowej.

Wspieramy także wierzycieli w dochodzeniu roszczeń od dłużników upadłych lub podlegających restrukturyzacji.

Naszych Klientów wspieramy na każdym etapie prowadzonych sporów sądowych i pozasądowych, zarówno w ramach arbitrażu, jak i mediacji. Prowadzimy postępowania sądowe obejmujące niemal wszystkie dziedziny prawa i rodzaje postępowa, w tym postępowania egzekucyjne i zabezpieczające.

Współpracujemy przy ocenie i zarządzaniu ryzykiem przy ponoszeniu kosztów procesu oraz unikania sporów sądowych w przyszłości.

Oferujemy pomoc w rozwiązywaniu konfliktów, przy udziale mediatorów. Prowadzimy mediacje sądowe i pozasądowe.

Pomagamy w negocjacjach z partnerami biznesowymi, sporządzamy kontrakty odpowiednio zabezpieczające interesy Klientów. Prowadzimy sprawy fuzji i przejęć, oferując poparte wieloletnim doświadczeniem doradztwo na każdym etapie projektu. Przeprowadzamy także audyty prawne due diligence.

Pracujemy zarówno po stronie kupujących jak i sprzedających. Reprezentujemy spółki, wspólników, kadrę zarządzającą i nadzorczą.

Legalna świadczy kompleksowe usługi w zakresie indywidualnego oraz zbiorowego prawa pracy. Dostarczamy praktycznych ocen i porad, aby pomóc naszym Klientom w zarządzaniu ryzykiem związanym z prawem pracy w ich codziennej działalności. Reprezentujemy Klientów przed sądami pracy oraz wspieramy w toku postępowań kontrolnych.

Pomagamy naszym Klientom w sprawach o zapłatę należności, wynikających m.in. z nieopłaconych faktur VAT i innych zobowiązań. W ramach prowadzonych postępowań windykacyjnych sporządzamy i wysyłamy wezwania do zapłaty oraz negocjujemy z dłużnikami warunki spłaty zobowiązań. Reprezentujemy wierzycieli w postępowaniach sądowych oraz współpracujemy z komornikami na etapie postępowań egzekucyjnych, w celu skutecznego odzyskania wierzytelności naszych Klientów.

Legalna aktywnie wspiera zarówno zamawiających w organizacji przetargów publicznych, jak i ich uczestników tak na etapie samego postępowania, jak i postępowań odwoławczych.

Świadczymy pomoc prawną na wszystkich etapach postępowania oraz w związku realizacją umów zawartych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

Oferujemy pomoc prawną dla przedsiębiorców zatrudniających obcokrajowców. Świadczymy pomoc w uzyskaniu zezwoleń dla cudzoziemców oraz pomoc w legalizacji pobytu pracowników spoza Unii Europejskiej. Dokonujemy analizy sytuacji prawnej Klienta i pomagamy dobrać odpowiednie dla niego rozwiązania. Pomagamy naszym Klientom w toku postępowań administracyjnych związanych z prawem imigracyjnym.

Pomagamy spełnić naszym Klientom wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).