Naszych Klientów reprezentujemy na każdym etapie postępowania karnego. Zajmujemy się sporządzaniem pism na każdym etapie postępowania oraz bierzemy czynny udział w czynnościach procesowych. Reprezentujemy osoby pokrzywdzone popełnieniem przestępstwa oraz bronimy praw osób podejrzanych, oskarżonych i skazanych. Zakresem swoich usług obejmujemy również prawo wykroczeń karnoskarbowych oraz reprezentujemy naszych Klientów w sprawach postępowania karnego wykonawczego.

Legalna oferuje usługi z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego. Oferuje fachowe doradztwo oraz reprezentację w negocjacjach przedsądowych i postępowaniach sądowych dotyczących roszczeń wynikających z umów. Prowadzimy sprawy o ochronę dóbr osobistych. Doradzamy naszym Klientom w sprawach dotyczących nieruchomości, uczestniczymy w postępowaniach o zasiedzenie, ustanowienie służebności, zniesienie współwłasności i innych z zakresu prawa rzeczowego.

Legalna oferuje wszechstronną obsługę spraw z zakresu prawa spadkowego. Służymy radą przy przeprowadzeniu notarialnego poświadczenia dziedziczenia oraz reprezentujemy naszych Klientów w sprawach sądowych dotyczących stwierdzenia nabycia spadku. Prowadzimy postępowania związane z nabyciem spadku zarówno na podstawie ustawy jak i testamentu. Doradzamy w sprawach o uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia oraz o unieważnienie testamentu.

Po uzyskaniu poświadczenia dziedziczenia lub orzeczenia o stwierdzeniu nabycia spadku pomagamy przeprowadzić dział spadku.

Oferujemy reprezentację w sprawach zarówno bez orzekania o winie, jak i z ustaleniem winy małżonków za rozkład pożycia małżeńskiego. Dążymy do osiągnięcia jak najkorzystniejszych dla naszego Klienta rozstrzygnięć 
w zakresie władzy rodzicielskiej, kontaktów z małoletnim dzieckiem oraz wysokości zobowiązań alimentacyjnych. Zapewniamy doradztwo i wsparcie na każdym etapie postępowania.

Prowadzimy sprawy o podział majątku po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, w celu ustalenia pełnego składu majątku oraz skrupulatnego rozliczenia nakładów poczynionych z majątku osobistego jednego z małżonków na majątek wspólny. W przypadku zróżnicowanego stopnia przyczynienia się każdego z małżonków do powstania majątku wspólnego, oferujemy pomoc w dochodzeniu ustalenia nierównych udziałów małżonków w tym majątku.

Legalna świadczy kompleksową pomoc prawną dla osób posiadających kredyty w walutach obcych, w tym frankach szwajcarskich, zarówno na etapie przedsądowym, jak i na etapie postępowania sądowego oraz egzekucyjnego. Posiadamy doświadczenie dotyczące kredytów indeksowanych i denominowanych, udzielanych w ubiegłych latach przez banki prowadzące działalność na terenie Polski.

Legalna świadczy kompleksową pomoc prawną dla pracowników. Oferuje fachowe doradztwo oraz reprezentację w postępowaniach o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, czy o przywrócenie do pracy, a także odszkodowanie za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę. Reprezentujemy naszych Klientów także w sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy, o wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia pracownicze.

Zajmujemy się sporządzaniem odwołań od decyzji ZUS w sprawach rentowych oraz w sprawach zasiłku z ubezpieczenia społecznego.

Nasze usługi w zakresie prawa nieruchomości obejmują doradztwo prawne, sporządzanie projektów umów i innych aktów prawnych, a także udział w negocjacjach przy zawieraniu umów, oraz reprezentację w postępowaniach cywilnych przed sądami powszechnymi jaki i sądami administracyjnymi oraz w postępowaniach administracyjnych.

Przeprowadzamy badania prawne nieruchomości i regulujemy ich stany prawne, sporządzamy oraz opiniujemy umowy, doradzamy i prowadzimy sprawy przed sądami wieczystoksięgowymi, doradzamy i prowadzimy sprawy sądowe dotyczące zniesienia współwłasności, zasiedzenia, czy rozgraniczenia nieruchomości. Naszym Klientom doradzamy także przy kontraktach budowlanych i inwestycyjnych, a także w procesie uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu pozwoleń na budowę.

Zapewniamy kompleksową pomoc w zakresie postępowań odszkodowawczych dotyczących szkód zarówno majątkowych jak i osobowych, powstałych w wyniku wypadków komunikacyjnych, błędów w sztuce lekarskiej czy innych zdarzeń losowych.

Reprezentujemy naszych Klientów także w sprawach o odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości, w tym także zajętych przez przedsiębiorstwa pod słupy energetyczne, sieci przesyłowe i inne urządzenia.

Legalna świadczy kompleksową pomoc prawną przy legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Doradzamy w sprawach z zakresu polskiego obywatelstwa i reprezentujemy cudzoziemców w postępowaniu o uzyskanie lub poświadczenie obywatelstwa polskiego, a także zezwoleń na wykonywanie pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Doradzamy także przy wyborze form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski.

Naszych Klientów wspieramy na każdym etapie prowadzonych sporów sądowych i pozasądowych, zarówno w ramach arbitrażu, jak i mediacji. Prowadzimy postępowania sądowe obejmujące niemal wszystkie dziedziny prawa i rodzaje postępowań, w tym postępowania egzekucyjne i zabezpieczające.

Oferujemy pomoc w rozwiązywaniu konfliktów, przy udziale mediatorów. Prowadzimy mediacje sądowe i pozasądowe.

Legalna zapewnia Państwu kompleksową pomoc w sprawach o upadłość konsumencką. Pomagamy naszym Klientom w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji, wskazujemy instytucje, do których należy się zwrócić w celu uzyskania odpowiednich danych na temat posiadanego zadłużenia, zapewniamy zastępstwo procesowe na każdym etapie postępowania sądowego.

Oferujemy pomoc prawną dla osobom, które pragną poprawić swoją sytuację finansową, wydostając się z zadłużenia. Dla naszych Klientów negocjujemy warunki spłaty z wierzycielami oraz w sposób kompleksowy bronimy ich interesów przed firmami windykacyjnymi, bankami oraz organami egzekucyjnymi zmierzającymi wyegzekwować należności. Ponadto oferujemy możliwość dochodzenia odszkodowania w imieniu dłużnika z tytułu nieprawidłowego lub niezgodnego z prawem postępowania wierzycieli.