Kancelaria legalna blog:

Zapraszamy do lektury.

Od 1 lipca 2021 r. wnioski do Rejestru Przedsiębiorców wyłącznie elektronicznie

Do tej pory złożenie wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego polegało na wypełnieniu pisemnego formularza i przesłaniu go pocztą lub złożeniu go w biurze podawczym odpowiedniego sądu rejestrowego. 

Z dniem 1 lipca 2021 r. weszła w życie nowelizacja przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Na gruncie znowelizowanych przepisów złożenie wniosku o wpis w Rejestrze Przedsiębiorców jest możliwe jedynie elektronicznie, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Portal Rejestrów Sądowych pod adresem: https://prs.ms.gov.pl. Złożenie dokumentów w wersji papierowej nie wywoła już żadnych skutków prawnych, a dokumenty przekazane w ten sposób będą podlegały zwrotowi. Jednocześnie, wnioski dotyczące podmiotów wpisanych wyłącznie do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej będą mogły być wniesione w tradycyjnej formie papierowej lub poprzez system teleinformatyczny, wedle wyboru wnioskodawcy.

e-formularze KRS

System informatyczny służący od obsługi wniosków dostępny jest na stronie Portalu Rejestrów Sądowych w zakładce „e-formularze KRS”. Aby skorzystać z funkcjonalności Portalu Rejestrów Sądowych, w pierwszej kolejności wymagane jest założenie konta poprzez dokonanie rejestracji z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, Profilu Zaufanego lub e-dowodu osobistego. Kolejno, po wybraniu przedmiotu wniosku system prowadzi użytkownika przez procedurę wypełnienia wniosku żądając niezbędnych danych. Dodatkowo część danych jest uzupełniana automatycznie. Funkcjonalności te z pewnością ułatwią przejście procedury rejestracji podmiotom, które dotychczas sporadycznie brały udział w postępowaniach rejestrowych.

Woman using a laptop and connecting, another student is sitting at desk in the background, hands close up

Portal Rejestrów Sądowych umożliwia złożenie wniosków m.in. w następujących sprawach:

 • rejestracja podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • zgłoszenie zmian danych podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego,
 • wniosek o wykreślenie podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego,
 • wniosek o wykreślenie z Rejestru Przedsiębiorców podmiotu wpisanego także do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 • wpis, zmiana lub wykreślenie zaległości lub wierzytelności,
 • wniosek o przyjęcie dokumentów do akt rejestrowych,
 • wniosek o upoważnienie do zwołania zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia,
 • wniosek o wyznaczenie biegłego lub biegłego rewidenta,
 • wniosek o wyznaczenie kuratora,
 • wniosek o rozwiązanie podmiotu i ustanowienie likwidatora.

Dokumenty stanowiące załączniki do wniosku składanego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, sporządzone w postaci elektronicznej, opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. W przypadku zaś, gdy oryginały dokumentów zostały sporządzone w postaci papierowej, do wniosku dołącza się:

 1. odpisy elektronicznie poświadczone przez notariusza albo występującego w sprawie pełnomocnika, będącego adwokatem lub radcą prawnym, albo
 2. elektroniczne kopie dokumentów, jednak w przypadku załączenia do wniosku dokumentów niepoświadczonych przez notariusza albo występującego w sprawie pełnomocnika, będącego adwokatem lub radcą prawnym, oryginał dokumentu albo jego odpis lub wyciąg poświadczony urzędowo należy przesyłać się do sądu rejestrowego w ślad za wnioskiem w terminie 3 dni od daty złożenia pisma.

Mając na uwadze powyższe, zauważyć należy, iż aby w pełni wykorzystać funkcjonalność systemu i przeprowadzić postępowanie rejestrowe w całości za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych warto skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej pełnomocnika. Pełnomocnik jest bowiem umocowany do samodzielnego poświadczenia załączników składanych w toku elektronicznego postępowania rejestrowego, bez konieczności wizyty u notariusza czy składania ich w formie papierowej przez właściwym sądem co niewątpliwie ułatwi i przyspieszy procedowanie.

Pozostałe funkcjonalności Portalu Rejestrów Sądowych

Za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych po kliknięciu w odpowiednią zakładkę możliwe jest także m.in.:

 • wyszukanie podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowych oraz uzyskanie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu lub odpisowi pełnemu,
 • przeglądanie elektroniczne akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krejowego Rejestru Sądowego oraz akt spraw o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców,
 • złożenie sprawozdania finansowego i innych dokumentów do Repozytorium Dokumentów Finansowych,
 • wyszukanie i pobranie dokumentu finansowego podmiotu wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Dodatkowo przez portal S24, który także stanowi obecnie jedną z zakładek na stronie Portalu Rejestrów Sądowych nadał złożyć można wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki jawnej, spółki komandytowej, a od dnia 01 lipca 2021 r. także prostej spółki akcyjnej.

Jeżeli potrzebujesz wsparcia prawnego w postępowaniu rejestrowym lub w całym procesie dokonywania zmian organizacyjnych Twojego przedsiębiorstwa – zapraszamy do kontaktu z kancelarią LEGALNA Adwokaci i Radcowie, wszelkie dane kontaktowe znajdziesz w zakładce KONTAKT.