Kancelaria legalna blog:

Zapraszamy do lektury.

Podział majątku po rozwodzie – Kancelaria prawna Wrocław.

Podział majątku po rozwodzie to jeden z najważniejszych elementów procesu rozdzielającego małżeństwo, ponieważ ma on bezpośredni wpływ na sytuację finansową każdej ze stron. W Polsce, zgodnie z obowiązującym prawem, podział majątku małżeńskiego regulowany jest przez przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz przepisy kodeksu postępowania cywilnego. W poniższym artykule omówimy zasady, tryb i konsekwencje podziału majątku po rozwodzie w Polsce.

Jak nie dać się oskubać przez pazernego współmałżonka.

Zasady podziału majątku po rozwodzie – adwokat Wrocław.

Zgodnie z polskim prawem, w przypadku rozwodu, podział majątku małżonków następuje na drodze ugody lub orzeczenia sądu. W przypadku ugody, małżonkowie sami ustalają, jakie składniki majątku zostaną podzielone między nimi, a w jaki sposób. Jeśli natomiast ugoda nie jest możliwa, to sprawa trafi do sądu na wniosek jednego z nich. Co ważne, należy wiedzieć, że ugodę można zawrzeć w zwykłej formie pisemnej – np. w siedzibie kancelarii pełnomocnika lub bezpośrednio, bez udziału osób trzecich. Jeżeli jednak w skład dzielonego majątku wchodzi nieruchomości to podział może nastąpić jedynie u notariusza lub przed Sądem. 

Podział majątku po rozwodzie odbywa się z uwzględnieniem zasady równości majątkowej, co oznacza, że co do zasady każde z małżonków ma prawo do połowy majątku wspólnego. 

Tryb podziału majątku po rozwodzie

Podział majątku po rozwodzie może odbywać się na trzy sposoby: przez podział fizyczny, przyznanie składników majątkowych jednemu z małżonków z obowiązkiem spłaty połowy wartości na rzecz drugiego lub sprzedaż majątku i podzielenie uzyskanych środków pomiędzy małżonków. 

Każdy z małżonków ma prawo do domagania się podziału fizycznego, ale sąd może podjąć decyzję o innym sposobie podziału, jeśli podział fizyczny byłby niemożliwy np. z uwagi na jej charakter (niepodzielność rzeczy) lub zbyt uciążliwy dla któregoś ze współwłaścicieli.

Konsekwencje podziału majątku po rozwodzie

Podział majątku po rozwodzie ma wiele konsekwencji, które mogą mieć wpływ na dalsze życie każdej ze stron. W szczególności, podział ten wpływa na sytuację finansową małżonków, ich przyszłe plany życiowe oraz ewentualne zobowiązania finansowe. Mając to na uwadze warto powierzyć sprawę o podział majątku prawnikowi wyspecjalizowanemu w tego rodzaju sprawach.

Wina w rozwodzie a podział majątku 

W Polsce, winy małżonków nie bierze się pod uwagę przy podziale majątku w przypadku rozwodu. Zgodnie z obowiązującym kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, podział majątku małżeńskiego powinien być dokonany zgodnie z zasadą równości. Oznacza to, że na każdego z małżonków powinna przypaść połowa majątku małżeńskiego, czyli majątku nabytego w trakcie trwania małżeństwa, bez względu na to, kto ponosił koszty i kto był winny rozpadu związku.

W pewnych szczególnych przypadkach, takich jak znaczne nierówności w dochodach i sytuacji majątkowej małżonków lub gdy jedno z małżonków zdecydowanie przyczyniło się do nierozsądnego rozporządzania się majątkiem, sąd może zdecydować o podziale majątku w sposób inny niż pół na pół, ale zawsze zgodnie z zasadą rozsądności i słuszności.

Koszty w sprawie o podział majątku

W przypadku rozwodu i podziału majątku, koszty sądowe wynikające z postępowania sądowego pokrywa każda ze stron, czyli oboje małżonków. Koszty te obejmują między innymi opłatę sądową, koszty związane z wezwaniem świadków, koszty ekspertyz, koszty zastępstwa procesowego i inne koszty związane z postępowaniem sądowym.

Opłata sądowa za wniesienie pozwu o rozwód wynosi 600 złotych, a za złożenie wniosku o podział majątku 1000 zł lub 300 zł, jeżeli wniosek zawiera zgodny sposób podziału. 

Warto jednak pamiętać, że koszty sądowe są tylko jednym z aspektów związanych z postępowaniem sądowym w sprawie o podział majątku małżeńskiego. Zwykle w takim postępowaniu biorą udział adwokaci, co wiąże się z kosztami zastępstwa procesowego, a także często z kosztami biegłych i innych specjalistów, którzy są zatrudniani, aby pomóc w dokładnym określeniu wartości poszczególnych składników majątku podlegającego podziałowi.

Ile kosztuje ustanowienie adwokata z Wrocławia w sprawie o podział majątku wspólnego po rozwodzie?

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć jaki jest koszt ustanowienia adwokata lub radcy prawnego we Wrocławiu do sprawy o podział majątku wspólnego. Zależy to bowiem zarówno od wartości dzielonego majątku jak i od ilości i rodzajów składników majątkowych. Przy dużej ilości majątku, a w szczególności, gdy w jego skład wchodzą nieruchomości, udziały w spółkach i inne składniki majątkowe niepieniężne, zachodzi konieczność określenia ich wartości przy udziale biegłych specjalistów. Powoduje to, że sprawy o podział majątku potrafią ciągnąc się latami, a to bezpośrednio przekłada się na honorarium kancelarii. W prostych sprawach o podział majątku honorarium za reprezentację wynosi od 5.000 zł w górę. Powszechną praktyką jest ustalanie wynagrodzenia w oparciu o wartość dzielonego majątku. 

Co się dzieje z kredytem hipotecznym przy podziale majątku?

W przypadku rozwodu i podziału majątku, kwestia kredytów, w tym również kredytów hipotecznych, stanowi ważny element, ponieważ małżonkowie często zaciągają kredyty wspólnie, a ich spłata jest związana z ich wspólnym majątkiem.

W sytuacji, gdy małżonkowie posiadają kredyt hipoteczny, to po rozwodzie kredyt ten wciąż pozostaje we wspólnym majątku i należy dokonać ustaleń w zakresie jego dalszej spłaty. W praktyce oznacza to, że kredyt musi być spłacany przez jednego lub obu małżonków, zależnie od ustaleń między nimi, ale przede wszystkim zależnie także od zgody banku. 

W ostatnich latach utrwaliło się orzecznictwo Sądu Najwyższego w świetle, którego sąd w sprawie o podział majątku wspólnego, ustalając wartość nieruchomości nie bierze pod uwagę wysokości obciążenia hipotecznego. Oznacza to, że rozwiedziony małżonek, który otrzyma nieruchomość wartą np. 500.000 zł, z niespłaconym kredytem w kwocie 300.000 zł, będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz drugiego z małżonków kwoty 250.000 zł, a jednocześnie obie strony w dalszym ciągu będą zobowiązane solidarnie do spłaty kredytu. Można sobie zatem wyobrazić sytuację, w której małżonek, który otrzymał spłatę zaprzestanie partycypować w płaceniu rat kredytu, co może skończyć się nawet egzekucją z nieruchomości. W takiej sytuacji ten z małżonków, który stracił „na rzecz banku” nieruchomość może „jedynie” dochodzić zapłaty od byłego małżonka, co w praktyce może okazać się nieskuteczne, bo ten np. wyzbędzie się całego majątku. 

Jesteś chcesz uzyskać pomoc prawną w uporządkowaniu Twoich spraw majątkowych lub zlecić przygotowanie odpowiedniej umowy lub poprowadzenie sprawy o podział majątku zapraszamy do kontaktu z Kancelarią LEGALNA Adwokaci i Radcowie.