Regulamin Strony Internetowej Kancelarii
LEGALNA Gomułkiewicz i Wspólnicy spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu

§ 1. Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy Regulamin jest skierowany do użytkowników Strony Internetowej Kancelarii i określa warunki oraz zasady korzystania ze Strony Internetowej Kancelarii, rodzaj, zakres i sposoby korzystania z cookies oraz prawa i obowiązki Użytkowników.
 2. Podmiotem prowadzącym Stronę Internetową Kancelarii jest kancelaria LEGALNA Gomułkiewicz i Wspólnicy spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu, ul. Sokolnicza 5, lok. 63, 53-676 Wrocław.

§ 2. Definicje.

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie, o ile w treści Regulaminu nie zostało wyraźnie zaznaczone inaczej, mają następujące znaczenie:

 1. Administrator – administrator, w rozumieniu art. 4 pkt. 7) RODO, oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania;
 2. Dane osobowe – dane osobowe, w rozumieniu art. 4 pkt. 1) RODO, oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 3. Kancelaria – kancelaria działająca pod firmą LEGALNA Gomułkiewicz i Wspólnicy spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu, ul. Sokolnicza 5, lok. 63, 53-676 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000851258, NIP 8971881102, tel. (+48) 880 10 1000, e-mail: kancelaria@legalna.pl;
 4. Polityka Cookies – rozumiana jako sposób postępowania, w tym zakres uprawnień Użytkowników, w związku z korzystaniem ze Strony Internetowej Kancelarii przez urządzenia końcowe, na których wyświetlana jest Strona Internetowa Kancelarii, bliżej opisana w § 8. Regulaminu;
 5. Polityka Prywatności – rozumiana jako zakres informacji udostępnianych Użytkownikom w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, w szczególności określonych w art. 13 RODO;
 6. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny na stronie www.legalna.pl/polityka-prywatnosci;
 7. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.);
 8. Strona Internetowa Kancelarii – strona internetowa Kancelarii, dostępna pod adresem www.legalna.pl;
 9. Użytkownik – każda osoba (zarówno osoba fizyczna, osoba prawna, jak i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej), korzystająca ze Strony Internetowej Kancelarii.

§ 3. Treści na Stronie Internetowej Kancelarii

 1. Witryna internetowa www.legalna.pl prowadzona jest w związku z działalnością Kancelarii w celach informacyjnych, marketingowych i statystycznych. Strona Internetowa Kancelarii funkcjonuje w oparciu o niniejszy Regulamin, w tym także Politykę Cookies i Politykę Prywatności.
 2. Korzystanie ze Strony Kancelarii jest nieodpłatne, dobrowolne i dozwolone dla wszystkich Użytkowników. Dostęp do witryny internetowej www.legalna.pl, nie jest uzależniony od spełnienia jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga dokonania rejestracji, przeprowadzenia procedury logowania, za wyjątkiem przypadku, w którym Użytkownik będzie chciał skontaktować się z Kancelarią poprzez wypełnienie Formularza kontaktowego lub zamówienia usługi Newslettera, które wymagają podania danych osobowych (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail). Warunkiem korzystania z witryny internetowej www.legalna.pl jest:
  1. posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego wyposażonego w system operacyjny MS Windows, Mac OS, Linux lub Android,
  2. połączenie z siecią Internet zapewniające transmisję danych,
  3. dostępna wersja przeglądarki internetowej Google Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Safari, Mozilla Firefox lub Opera.
  4. włączona obsługa języka JavaScript i plików Cookies,
  5. zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024 x 768 pikseli lub wyższa.
 3. W przypadku korespondencji otrzymywanej za pośrednictwem poczty elektronicznej niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej, natomiast w przypadku załączników dostarczanych wraz z pocztą e-mail, programu obsługującego pliki danego typu w szczególności: .pdf, .doc, .docx, .jpg.
 4. Kancelaria zwraca szczególną uwagę, iż świadczenie usług drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniem po stronie Użytkownika, jako użytkownika korzystającego z sieci Internet. Aby uniknąć zagrożeń bezpośrednio związanych z korzystaniem z sieci Internet, Użytkownik powinien stosować odpowiednie oprogramowanie mające na celu stworzenie zabezpieczeń – w szczególności zainstalowany program antywirusowy stale aktualizowany a także programy chroniące urządzenie przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich. Dodatkowo zaleca się, aby Użytkownik korzystający z usług świadczonych drogą elektroniczną posiadał uruchomioną zaporę systemową (firewall), nie otwierał załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia, a także przeprowadzał regularne skanowanie całego systemu programem antywirusowym.
 5. Korzystanie ze Strony Internetowej Kancelarii przez Użytkownika oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu oraz potwierdza zapoznanie się z treścią umieszczonych w nim informacji, w tym Polityki Cookies i Polityki Prywatności.
 6. Na Stronie Internetowej Kancelarii publikowane są artykułu o tematyce prawniczej, które nie stanowią opinii prawnych ani jakichkolwiek porad prawnych. Publikowane artykuły nie stanowią również informacji o obowiązującym stanie prawnym, gdyż stan prawny w dacie zapoznania się przez Użytkownika z treścią Strony Kancelarii może odbiegać od stanu prawnego obowiązującego w dacie publikacji artykułu. W celu uzyskania opinii lub porady prawnej w tematyce opublikowanego artykułu należy uprzednio skontaktować się z Kancelarią.

§ 4. Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik korzystający ze Strony Kancelarii zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu, a także przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Usługa Formularz kontaktowy dostępna jest dla wszystkich Użytkowników i umożliwia kontakt z Kancelarią w celu skierowania zapytania. Aby skorzystać z powyższej usługi należy podać imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, wpisać odpowiednią treść wiadomości oraz kliknąć na przycisk „Wyślij wiadomość”. Usługa Formularz kontaktowy świadczona jest nieodpłatnie, po uprzednim zapoznaniu się z informacjami podanymi przez Spółkę oraz udzieleniu zgód, o których mowa w pkt 3 poniżej.
 3. Usługa Newsletter dostępna jest dla wszystkich Użytkowników i umożliwia kontakt z Kancelarią w celu otrzymywania, w sposób periodyczny, informacji handlowych od Kancelarii zawierających aktualne informacje z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, analizy na temat ważnych regulacji prawnych lub informację o najciekawszych, najnowszych i planowanych zmianach przepisów. Aby skorzystać z powyższej usługi należy podać adres e-mail oraz kliknąć na przycisk „Zapisz się”. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie, po uprzednim zapoznaniu się z informacjami podanymi przez Spółkę oraz udzieleniu zgód, o których mowa w pkt 3-4 poniżej. Kancelaria zastrzega, że wszelkie materiały w ramach usługi Newsletter przesyłane są jedynie w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie. Użytkownik powinien zasięgnąć indywidualnej porady prawnej we wszystkich sprawach w jakikolwiek sposób odnoszących się do jego praw i obowiązków.
 4. Użytkownik przez zaznaczenie odpowiedniego pola w witrynie internetowej www.legalna.pl, po uprzednim zapoznaniu się z informacjami podanymi przez Kancelarię, może wyrazić zgodę na przetwarzanie i zbieranie przez Spółkę danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub prawidłowej realizacji usługi Newsletter, w sposób zgodny z prawem. W przypadku gdy Użytkownik wyraził zgodę, ma on prawo w każdym czasie odwołać taką  zgodę.
 5. Użytkownik przez zaznaczenie odpowiedniego pola w witrynie internetowej www.legalna.pl, po uprzednim zapoznaniu się z informacjami podanymi przez Kancelarię, może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz na wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu marketingu bezpośredniego, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344) oraz ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 z późn. zm.). W przypadku gdy Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji ma on prawo w każdym czasie odwołać taką  zgodę.
 6. Użytkownicy korzystający ze Strony Internetowej Kancelarii nie mogą:
  1. podawać w ramach korzystania ze Strony Internetowej Kancelarii informacji nieprawdziwych, nieścisłych lub nieaktualnych w zakresie Danych osobowych,
  2. rozpowszechniać nieprawdziwych lub sprzecznych z prawem informacji na temat treści umieszczonych na Stronie Internetowej Kancelarii, w tym przede wszystkim publikowanych na Stronie Internetowej Kancelarii artykułów.
 7. Użytkownicy korzystający ze Strony Internetowej Kancelarii zobowiązani są do:
  1. korzystania ze Strony Internetowej Kancelarii zgodnie z jej przeznaczeniem oraz powstrzymywania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym,
  2. korzystania z wszelkich treści dostępnych na Stronie Internetowej Kancelarii wyłącznie na własny użytek,
  3. niepodejmowania działań naruszających Dane osobowe lub dobra osobiste wspólników i pracowników Kancelarii oraz osób trzecich, niepodejmowania działań naruszających ogólnie przyjęte normy społeczne lub godzących w dobre obyczaje,
  4. niepodejmowania działań o charakterze programistycznym, hackerskim lub dokonania w tym w celu jakichkolwiek zmian w kodzie źródłowym Strony Internetowej Kancelarii.

§ 5. Dane osobowe udostępniane Kancelarii

 1. Kancelaria pełni funkcję Administratora w zakresie podawanych przez Użytkowników Danych osobowych na Stronie Internetowej Kancelarii.
 2. Przetwarzanie Danych osobowych Użytkowników odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami RODO. Zakres, sposób i cel przetwarzania Danych osobowych, w tym prawa i obowiązki Użytkowników określa Polityka Prywatności .

§ 6. Funkcjonowanie Strony Internetowej Kancelarii i reklamacje

 1. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie lub brak dostępności Strony Internetowej Kancelarii wynikające z przyczyn niezależnych od Kancelarii, w tym m.in. awarii lub czasowego wyłączenia dostępności serwisu hostingowego.
 2. Użytkownik ma prawo zgłaszania zastrzeżeń i błędów w funkcjonowaniu Strony Internetowej Kancelarii na adres kancelaria@legalna.pl.
 3. Zgłoszenia zastrzeżeń, błędów i reklamacji powinny zawierać szczegółowy opis występującego problemu i dane kontaktowe Użytkownika.
 4. Odpowiedzi na zgłoszenia zastrzeżeń, błędów i reklamacji Kancelaria udzieli w terminie 14 dni od dnia otrzymania szczegółowej informacji o zaistniałym problemie.

§ 7. Polityka Cookies

 1. Korzystanie ze Strony Internetowej Kancelarii wymaga posiadania urządzenia dysponującego dostępem do sieci Internet oraz poprawnego skonfigurowania przeglądarki internetowej.
 2. Podczas korzystania przez Użytkownika ze Strony internetowej Kancelarii automatycznie zbierane są dane dotyczące Użytkownika. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki Cookies (tzw. ciasteczka).
 3. Strona Internetowa Kancelarii wykorzystuje pliki Cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej Stronę Internetową Kancelarii, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu Użytkownika podczas przeglądania Strony internetowej Kancelarii. Mogą być one odczytywane przez system Kancelarii, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług Kancelaria korzysta (np. Google’a).
 4. Plik Cookies spełniają różne funkcje, których głównym celem jest zapewnienie prawidłowego działania Strony Internetowej Kancelarii oraz gromadzenia danych statystycznych. Pliki Cookies zapamiętują preferencje Użytkownika co umożliwia podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji oraz śledzenie preferencji Użytkownika.
 5. W ramach Strony Internetowej Kancelarii stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików Cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Strony Internetowej Kancelarii lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Zazwyczaj przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie plików Cookies w urządzeniu Użytkownika.
 7. W przypadku pierwszej wizyty na Stronie Internetowej Kancelarii możliwym jest wyrażenie zgody bądź też jej nie wyrażenie, na użycie plików Cookies. W każdym czasie możliwa jest zmiana ustawień przeglądarki internetowej celem umożliwienia bądź blokowania automatycznej obsługi plików Cookies na Stronie Internetowej Kancelarii. Pliki Cookies nie są szkodliwe dla Użytkownika ani jego urządzeń.
 8. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików Cookies może spowodować trudności w korzystaniu ze Strony Internetowej Kancelarii np. w postaci dłuższego okresu wczytywania się treści Strony Internetowej Kancelarii lub ograniczeń w korzystaniu z jej funkcjonalności.
 9. Użytkownik może usunąć już przechowywane pliki Cookies ze swojego urządzenia poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki lub inne oprogramowanie zewnętrzne. W przypadku usunięcia plików Cookies, kolejna wizyta na Stronie Internetowej Kancelarii wymaga ponownego wyrażenia zgody bądź też jej nie wyrażenia, na użycie plików Cookies.
 10. Pliki Cookies Kancelaria wykorzystuje w celu prawidłowego funkcjonowania, konfiguracji, bezpieczeństwa i niezawodności Strony Internetowej Kancelarii, monitorowania stanu sesji, dostosowania wyświetlanych informacji do preferencji Użytkownika, lub analiz, statystyk, badań i audytu wyświetleń Strony Internetowej Kancelarii.
 11. Strona Internetowa Kancelarii jest chroniona przez mechanizm reCAPTCHA oraz Google. Zobacz: Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi.

§ 8. Zmiana regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2020 r. Kancelaria zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest na Stronie internetowej Kancelarii.
 2. Zmiana treści niniejszego Regulaminu następuje poprzez opublikowanie Regulaminu na Stronie Internetowej Kancelarii z adnotacją daty rozpoczęcia obowiązywania nowego Regulaminu.

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy dokument nie ogranicza jakichkolwiek uprawnień przysługujących Użytkownikowi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Niniejszy regulamin udostępniony jest nieodpłatnie, w każdym czasie, za pośrednictwem witryny internetowej www.legalna.pl w formie umożliwiającej jego pozyskanie i utrwalenie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 3. Prawem właściwym dla stosowania niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344), ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 z późn. zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.) oraz RODO.
 4. Wszystkie fotografie jak i pozostałe materiały opublikowane w witrynie internetowej  www.legalna.pl stanowią własność Kancelarii lub zostały użyte przez nią za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.).

Polityka prywatności Kancelarii
LEGALNA Gomułkiewicz i Wspólnicy spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu

Niniejszym, w związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy:

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest LEGALNA Gomułkiewicz i Wspólnicy spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu, ul. Sokolnicza 5, lok. 63, 53-676 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000851258, NIP 8971881102, tel. (+48) 880 10 1000, e-mail: kancelaria@legalna.pl.

Podstawa prawna przetwarzania danych 

Dane osobowe zbierane przez Kancelarię są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). (zwane dalej także „RODO”), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

Przetwarzanie danych odbywa się w celu:

 1. nawiązania współpracy, odpowiedzi na zapytanie, przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344), w tym przesyłanie Newslettera, używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego i działań promocyjnych zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 z późn. zm.) – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit a RODO;
 2. zawierania i wykonywania umów zawieranych przez Administratora, w tym do realizacji usługi, wystawienia faktury lub rachunku, w celu realizacji usługi świadczonej drogą elektroniczną, a także w celu współpracy z dostawcami i innymi podmiotami współpracującymi z Administratorem – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 3. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Kancelarii w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 4. bieżącego kontaktu w związku z zawarciem lub wykonywaniem umowy, przedstawieniem oferty, przesłaniem zlecenia, odpowiedzi na zapytanie, prowadzenia korespondencji e-mailowej oraz tradycyjnej związanej z wykonywaniem umów, realizacją usług, przedkładanymi ofertami i zapytaniami oraz w celu kontaktu telefonicznego związanego z wykonywanymi usługami oraz prowadzoną działalnością, w tym realizowaniu umów, informowaniu o usługach, w celu prowadzenia własnych działań marketingowych i promocyjnych – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO);
 5. w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 6. w innych prawnie uzasadnionych celach związanych z nawiązywaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych oraz tworzeniem sieci kontaktów – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Zakres zbieranych danych

Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe niezbędne do realizacji określonego celu przetwarzania, w szczególności: imię, nazwisko, nazwę pracodawcy, stanowisko służbowe, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, numer telefonu/faxu, adres zamieszkania, NIP, REGON, PESEL, numer rachunku bankowego, a także inne dane, które zostały przekazane w trakcie prowadzonej przez Administratora działalności, w tym w ramach zawieranych umów. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umów oraz świadczenia usług.

Zakres zbieranych na Stronie Internetowej Kancelarii danych

Przeglądanie zawartości Strony Internetowej Kancelarii nie wymaga podawania danych osobowych innych niż pozyskiwane automatycznie informacje o parametrach połączenia.

Za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na Stronie Internetowej Kancelarii lub za bezpośredniego kontaktu ze strony Użytkownika (mailowego, telefonicznego) Kancelaria zbiera lub może zbierać następujące dane osobowe:

 1. dane identyfikacyjne (m.in. imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia),
 2. dane kontaktowe (numer telefonu, adres, adres e-mail),
 3. inne dane przekazane przez użytkownika w trakcie kontaktu z Kancelarią.

Do świadczenia usługi Newslettera dostępnego na Stronie Internetowej Kancelarii konieczne jest podanie danych kontaktowych tj. adresu e-mail.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do nawiązania kontaktu z Kancelarią.

Udostępnienie informacji

W celu realizacji umowy lub wykonania usługi Kancelaria może udostępniać zebrane dane do podmiotów obejmujących: pracowników, współpracowników, podmioty prowadzące działalność pocztową, firmy kurierskie, banki, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń, operatorzy systemów płatności on-line, podmioty świadczących usługi księgowe oraz usługi IT, w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia strony internetowej, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu, a także inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Kancelarią przetwarzają dane osobowe podczas: świadczenia usług na rzecz Kancelarii, doradztwa prawnego, podatkowego lub w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej jako podwykonawcy. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do niezbędnego minimum.

Dane osobowe mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.

Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Profilowanie gromadzonych danych

Kancelaria nie profiluje danych osobowych użytkowników.

Czas przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres:

 1. niezbędny do realizacji umów, w tym także po ich wykonaniu z uwagi na możliwość skorzystania przez strony z przysługujących im praw wynikających z umowy, a także ze względu na ewentualne dochodzenie należności;
 2. do czasu ustania celu przetwarzania danych lub wycofanie zgody – w przypadkach przetwarzania danych osobowych Użytkownika na podstawie odrębnej zgody.

W przypadku zbierania danych dla celów wykonania konkretnej umowy Administrator przekazuje osobie, której dane dotyczą informacje dotyczące przetwarzania jej danych (w tym zakres, cel i okres przechowania) w momencie zawierania umowy.

Kancelaria przechowuje dane osobowe użytkowników również w przypadku, gdy jest to konieczne do wypełnienia ciążących na nim zobowiązań prawnych, rozwiązania sporów, wyegzekwowania zobowiązań użytkownika, utrzymywania bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom i nadużyciom. Okres przetwarzania danych w powyższych przypadkach określany jest indywidualnie, nie może przekroczyć jednak 10 lat od momentu realizacji powyższych celów.

Uprawnienia osoby, której dane dotyczą

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Kancelarii dostępu do danych osobowych jej dotyczących, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W celu skorzystania z wymienionych praw należy kontaktować się z Administratorem.

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy obowiązujące w zakresie ochrony danych osobowych.

Środki techniczne

Kancelaria stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa chroniące przed nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub usunięciem zebranych informacji. Dane są przechowywane przez Kancelarię z zachowaniem wymagań przepisów prawa.