Kancelaria legalna blog:

Zapraszamy do lektury.

Pozew o rozwód

Z tego artykułu dowiesz się m.in.:

 • jak napisać pozew rozwodowy
 • ile kosztuje rozwód
 • co musi zawierać wzór pozwu o rozwód
 • ile trwa sprawa rozwodowa
 • jaki przebieg ma rozprawa rozwodowa

Zanim jednak zdecydujesz się na napisanie i złożenie samodzielnie pozwu o rozwód zastanów się czy nie warto zasięgnąć porady u prawnika specjalizującego się w sprawach rozwodowych. Jakkolwiek w sprawach, gdzie obie strony zgodnie chcą uzyskać rozwód bez orzekania o winie prawdopodobnie poradzisz sobie bez prawnika, tak w sprawach bardziej skomplikowanych, a w szczególności, gdy jedna ze stron żąda uznania drugiej za winną rozwodu, pomoc dobrego adwokata lub radcy prawnego może okazać się nieoceniona.

Pozew o rozwód – wzór

Z racji tego, że każdy związek małżeński przebiega i kończy się inaczej nie ma jednego wzoru pozwu rozwodowego, który można byłoby wypełnić jedynie danymi osobowymi małżonków. Nie oznacza to jednak, że nie da się wskazać elementów, które każdy pozew o rozwód musi zawierać. Do takich elementów należą kolejno:

 1. wskazanie sądu właściwego – sąd rozwodowy to zawsze sąd okręgowy właściwy dla ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków, o ile choć jedno z nich dalej w tym okręgu zamieszkuje
 2. wskazanie danych stron – powód wskazuje swoje dane osobowe, w tym numer PESEL oraz adres do doręczeń, a także dane małżonka w tym jego imię, nazwisko i aktualny adres zamieszkania
 3. określenie żądania – powód musi wskazać, czy domaga się orzeczenia rozwodu z winy którejś ze stron lub też, że chce rozwodu bez orzekania o winie
 4. uzasadnienie – należy wskazać:
  1. gdzie i kiedy strony wzięły ślub
  2. czy mają dzieci i w ew. w jakim są one wieku
  3. kiedy ustały poszczególne więzi małżeńskie, tj. wieź uczuciowa, więź fizyczna oraz wieź gospodarcza
  4. w przypadku żądania ustalenia winy drugiego małżonka należy wskazać na okoliczność i dowody świadczące o tej winie
 5. załączniki – do pozwu o rozwód koniecznie trzeba załączyć oryginał aktu małżeństwa oraz aktów urodzenia dzieci stron. Ponadto należy załączyć dowód uiszczenia opłaty sądowej oraz kopię (odpis) pozwu i załączników dla strony przeciwnej.
912616

Ile kosztuje sprawa o rozwód?

Koszty sprawy o rozwód składają się z kosztów sądowych, które ponieść musi każdy (z pewnymi wyjątkami) oraz kosztów ewentualnej pomocy prawnej.

Opłata sądową od pozwu rozwodowego wynosi 600 zł. Jest on wyższa, jeżeli pozew o rozwód zawiera żądanie podziału majątku (dodatkowo 300 zł lub 1000zł). Opłatę wnosi się gotówką w kasie sądu, przelewem na właściwy rachunek bankowy lub poprzez zakup znaku opłaty sądowej na stronie https://oplaty.ms.gov.pl/znaki-oplaty-sadowej/zakup. Pamiętać także należy, że w razie orzeczenia rozwodu bez winy, sąd zwróci powodowi połowę opłaty (300 zł). Może się okazać, że w toku postępowania o rozwód powstaną koszty związane z przeprowadzeniem dowodów, takie jak koszty stawiennictwa świadków, a w niektórych przypadkach koszty sporządzenia opinii przez biegłych sądowych.

Ile natomiast kosztuje adwokat w sprawie rozwodowej? Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Sprawy o rozwód różnią się od siebie znacząco stopniem skomplikowania, a przez to i nakładem pracy pełnomocnika rozwodowego. Przygotowanie prostego pozwu o rozwód bez orzekania o winie to koszt rzędu kilkuset złotych. Jeżeli jednak pozew ma być obszerny i zawierać wiele elementów (wina w rozwodzie, alimenty, opieka nad dziećmi, kontakty, władza rodzicielska) to koszt ten będzie kilkukrotnie wyższy. Do tego dochodzą także koszty uczestniczenia przez pełnomocnika w rozprawach.

Przebieg sprawy rozwodowej. Jak wygląda rozprawa w Sądzie?

Jeżeli pozew rozwodowy odpowiada warunkom formalnym, a więc zawiera wszystkie wymagane elementy i został prawidłowo opłacony, sąd wysyła go pozwanemu wzywając do wniesienia w określonym terminie (najczęściej 14 dniowym) odpowiedzi na pozew, a więc pisma, w którym pozwany musi wskazać jakiego rodzaju rozstrzygnięcia żąda i ustosunkować się do twierdzeń zawartych w pozwie.

W sprawach nieskomplikowanych, gdzie z treści pozwu sąd przewiduje, że strony będą zgodne, wraz z doręczeniem pozwu pozwanemu sąd wskazuje termin rozprawy, wzywając do obowiązkowego stawiennictwa. Należy pamiętać, że niestawienie się którejś ze stron na pierwszy termin rozprawy rozwodowej może spowodować, że sąd postępowanie o rozwód zawiesi.

Jeżeli ani powód ani pozwany nie wnieśli o przesłuchanie świadków, a strony nie mają małoletnich dzieci, sąd na pierwszym terminie rozprawy przesłuchuje strony. Sąd zadając pytania ustala, kiedy strony zawarły związek małżeński i jak małżeństwo przebiegało, ze szczególnym uwzględnieniem tego czy i kiedy pomiędzy stronami ustały więzi małżeńskie i z jakich powodów. Jeżeli nie poweźmie wątpliwości co do prawdziwości złożonych zeznań już na pierwszej rozprawie może wydać wyrok rozwodowy. Jeżeli żadna ze stron nie wniesie apelacji wyrok będzie prawomocny po upływie około dwóch tygodni.

Oczywiście sprawę o rozwód znacząco skomplikuje domaganie się przez jedną lub obie strony ustalenia, że strona przeciwna jest winna rozwodu. Wówczas sąd będzie przeprowadzał zawnioskowane przez strony dowody, w tym głównie przesłuchiwał powołanych świadków.

Jeżeli strony mają małoletnie dzieci to sąd musi ponadto ustalić i rozstrzygnąć w jaki sposób podzieli władzę rodzicielską nad dziećmi, komu przyzna nad nimi stałą opiekę, komu wyznaczy kontakty i od kogo zasądzi alimenty. Dużo prościej jest, gdy rozwodzący się rodzice potrafią się w tych kwestiach dogadać i przedstawią sądowi zgodny projekt porozumienia w tych aspektach.

W skrajnych przypadkach wyrok rozwodowy może zawierać szereg rozstrzygnięć, które normalnie wymagałyby przeprowadzenia kilku osobnych postępowań. To czego sąd rozwodowy stara się jednak unikać to podział majątku małżeńskiego podczas sprawy rozwodowej. Pomimo, iż przeprowadzenie takiego podziału w ramach sprawy o rozwód jest dopuszczalne to w praktyce sądy najczęściej korzystają z przepisu, który daje im możliwość uchylenia się od dokonywania takiego podziału. Jako pełnomocnicy także nie rekomendujemy naszym Klientom łączenia sprawy o rozwód z podziałem majątku. Przyczyną tego jest złożoność i długotrwałość spraw o podział majątku, które to sprawy trwają niekiedy kilka lat.

Jeżeli chciałbyś uzyskać pomoc prawną adwokata rozwodowego skontaktuj się z nami, a nasi prawnicy z LEGALNA Adwokaci i Radcowie udzielą Tobie kompleksowego wsparcia. Nawet jeżeli wydaje się, że Twoja sprawa nie jest skomplikowana warto umówić się na spotkanie i uzyskać fachową ocenę prawnika. Koszt porady prawnej jest niewielki, a skutki źle poprowadzonej sprawy rozwodowej mogą być bardzo poważne i ciągnąc się za Tobą nawet do końca życia.