Kancelaria legalna blog:

Zapraszamy do lektury.

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów w praktyce

Zakaz prowadzenia pojazdów, o którym mowa w art. 39 pkt 3 kodeksu karnego, jest środkiem karnym orzekanym obok kary głównej w razie skazania za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.

Najczęściej środek ten jest orzekany w razie skazania za przestępstwo prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających (art. 178a k.k.). Wówczas ma on charakter obligatoryjny, a co gorsza okres na jaki pozbawia się uprawnień skazanego wynosi minimum 3 lata. Trochę lepiej wygląda sytuacja sprawcy przestępstwa niedostosowania się do polecenia zatrzymania pojazdu (art. 178b k.k.), przestępstwa prowadzenia po cofnięciu uprawnień (art. 180a k.k.) oraz przestępstwa niezastosowania się do wcześniej orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów (art. 244 k.k.). W tych wypadkach zakaz także jest orzekany obligatoryjnie, co oznacza, że sąd musi, jeżeli wydaje wyrok skazujący orzec także o zatrzymaniu uprawnień, jednak dolna granica na jaki jest on orzekany wynosi jeden rok.

Należy pamiętać, że oprócz wyżej wymienionych przypadków, kiedy orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów ma charakter obligatoryjny, sąd może orzec taki zakaz także w razie popełnienia innego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, jeżeli uzna, że dalsze prowadzenia pojazdu przez sprawcę takiemu bezpieczeństwu może zagrażać.

Bez wątpienia środek karny zakazu prowadzenia pojazdów jest bardzo dolegliwy, niejednokrotnie nawet bardziej niż towarzysząca jemu kara podstawowa. Nie trzeba dodawać, że dzisiaj prawie każdy używa samochodu w sprawach prywatnych jak i zawodowych. Utrata uprawnień na okres trzech lat jest nieprzyjemną perspektywą, w szczególności, gdy naruszenie przepisów było niewielkie, a często także niezamierzone.

Kto i kiedy może ubiegać się o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów?

Polski porządek prawny przewiduje możliwość skrócenia orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów. Po połowie okresu na jaki zakaz został orzeczony może on zostać przez sąd uznany za wykonany, pod warunkiem pozytywnej oceny skazanego oraz upływu co najmniej jednego roku jego wykonywania. W praktyce zatem skrócić można jedynie te zakazy, które zostały orzeczone na okres co najmniej dwóch lat.

Niestety ustawodawca postanowił, że z dobrodziejstwa instytucji skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów wyłączeni zostaną sprawcy przestępstw popełnionych pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. W praktyce oznacza to, że osoba skazana za czyn z art. 178a k.k. (prowadzenie pod wpływem alkoholu lub środków odurzających) lub za każdy inny czyn popełniony przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, jeżeli w trakcie jego popełnienia sprawca był pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie skorzysta z możliwości skrócenia okresu wykonywania tego środka karnego.

Blokada alkoholowa – alternatywny sposób na skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów

Od powyższej zasady istnieje jednak wyjątek. Stanowi go tzw. blokada alkoholowa. Pojęcie znane polskiemu prawodawstwu od 2015 roku. Przepis art. 182a kodeksu karnego wykonawczego, bo to on stanowi materialnoprawną podstawę omawianej instytucji, przewiduje, że po upływie połowy okresu na jaki zakaz został ustanowiony, może on zostać zamieniony na zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych niewyposażonych w blokadę alkoholową, o jakiej mowa w art. 2 pkt 84 ustawy prawo o ruchu drogowym. Tu również, oprócz spełnienia formalnej przesłanki upływu czasu koniecznym warunkiem jest tzw. pozytywna prognoza kryminologiczna skazanego, a więc przekonanie sądu, że pomimo złagodzenia pierwotnie orzeczonego zakazu skazany będzie przestrzegał porządku prawnego.

Jakkolwiek wykładnia języka tego przepisu nie powinna budzić wątpliwości, że o zmodyfikowanie orzeczonego zakazu mogą starać się wyłącznie skazani za prowadzenie pod wpływem alkoholu, tak technicznie rzecz biorąc konstrukcja prawna tych uregulowań nie zamyka drogi także osobom, wobec którym zakaz prowadzenia pojazdów orzeczono bez związku ze stanem upojenia alkoholowego. Formalnie zatem osoba, która została skazana np. za występek prowadzenia pojazdu pomimo nałożonego na nią wcześniej zakazu (art. 244 k.k.) i orzeczono wobec niej środek karny zakazu prowadzenia pojazdów na okres jednego roku, może – po upływie 6 miesięcy – ubiegać się o zmodyfikowanie tego zakazu i zezwolenie jej na prowadzenie pojazdów wyposażonych w blokadę alkoholową. Kwestią otwarta pozostaje jak do takiego wniosku ustosunkuje się sąd, który wniosek ten będzie rozpoznawał.

Warto skorzystać z pomocy adwokata

Biorąc pod uwagę, że wniosek o skrócenie nałożonego zakazu prowadzenia pojazdów lub o jego zamianę na blokadę alkoholową można starać się wyłącznie raz, warto skorzystać z pomocy wykwalifikowanego pełnomocnika w osobie adwokata. Kluczowe znaczenie dla losów takiego wniosku ma jego odpowiednie uzasadnienie. Od tego jakich argumentów użyje wnioskodawca zależeć będzie czy przekona sąd, aby odstąpił od zasady jaką jest wykonywanie orzeczonych kar i środków karnych w całości. Równie istotne jest dopełnienie wszelkich wymogów formalnych, albowiem ewentualna konieczność uzupełniania wniosku może spowodować, że przestanie mieć on praktyczne znaczenie, bo okres trwania zakazu w międzyczasie zdąży upłynąć zanim sąd wyda stosowne rozstrzygnięcie.

Jeżeli ciąży na Tobie zakaz prowadzenia pojazdów i chciałbyś dowiedzieć się na jakich zasadach mógłbyś skrócić czas jego trwania skontaktuj się z kancelarią Legalna Adwokaci i Radcowie a my bezpłatnie dokonamy oceny prawnej Twojej sytuacji i zaproponujemy właściwe rozwiązanie.