Kancelaria legalna słownik pojęć prawnych:

Zapraszamy do lektury.

Słownik pojęć prawnych na literę: A

Akt notarialny – dokument sporządzony przez notariusza, potwierdzający dokonanie jakiejś czynności prawnej.
Akt oskarżenia – dokument, w którym prokurator wskazuje oskarżonego i zarzuty, jakie mu stawia.
Adwokat – zawodowy pełnomocnik procesowy, uprawniony do występowania przed sądami i innymi organami państwowymi.
Adresat – osoba, do której skierowana jest jakaś pisma lub dokument.
Adresat polecony – osoba, która otrzymuje przesyłkę poleconą.
Adresat zastępczy – osoba, która zastępuje adresata w odbiorze przesyłki.
Adwokacka Izba – samorząd zawodowy adwokatów, zajmujący się m.in. etyką zawodową i nadzorem nad adwokatami.
Afekt – emocja lub stan emocjonalny, który może wpływać na zachowanie i decyzje podejmowane przez osobę.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – instytucja rządowa odpowiedzialna za pomoc rolnikom i modernizację rolnictwa.
Akcja – papier wartościowy, uprawniający do udziału w zyskach i majątku spółki akcyjnej.
Akcja zwykła – akcja, która nie posiada specjalnych uprawnień ani ograniczeń.
Akcja imienna – akcja, która jest zarejestrowana na imię właściciela.
Akcja na okaziciela – akcja, która nie jest zarejestrowana na imię właściciela, ale przechodzi na kolejnych właścicieli na podstawie dowodu własności.
Akcja preferencyjna – akcja, która uprawnia do większego udziału w zyskach niż akcje zwykłe.
Akcja uprzywilejowana – akcja, która posiada dodatkowe uprawnienia, takie jak np. prawo pierwokupna.
Akt – dokument urzędowy, stanowiący pisemne potwierdzenie dokonanej czynności prawnej.
Akt urodzenia – dokument potwierdzający datę i miejsce urodzenia osoby.
Akt małżeństwa – dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa.
Akt zgonu – dokument potwierdzający śmierć osoby.
Aktualność – cecha prawa, według której obowiązuje ono w chwili obecnej.
Akty prawne – dokumenty normatywne, które stanowią prawo.
Aktywa – składniki majątku, które są źródłem przyszłych korzyści ekonomicznych.
Aktywność procesowa – działanie stron procesu, polegające na zgłaszaniu żądań, twierdzeń i dowodów oraz uczestniczeniu w rozprawach sądowych.
Aktywny rzeczowy – przedmiot, który ma zdolność do samodzielnego wywierania wpływu na inne przedmioty.
Aktywny podmiotowy – osoba, która jest zdolna do podejmowania działań i ponoszenia odpowiedzialności prawnej.
Aktywność gospodarcza – działalność związana z produkcją, dystrybucją i obrotem towarami lub usługami.
Aktywizacja zawodowa – działania mające na celu przywrócenie zdolności do pracy osobom bezrobotnym lub niepełnosprawnym.
Aktywizm – działalność na rzecz poprawy sytuacji społecznej lub politycznej.
Aktywizm prawniczy – działalność na rzecz poprawy prawa lub jego stosowania.
Akwizycja – działanie mające na celu pozyskanie nowych klientów lub innych form współpracy.
Abolicja – ułaskawienie skazanego, polegające na zniesieniu kary lub złagodzeniu jej wymiaru.
Abonament – opłata za dostęp do usług lub produktów oferowanych przez określoną firmę lub instytucję.
Abstrakcja – pojęcie ogólne, odnoszące się do grupy podobnych rzeczy lub zjawisk.
Abstrakcja prawna – pojęcie prawne, opisujące ogólne zasady obowiązujące w danej dziedzinie prawa.
Abstrakcyjne badanie stanu faktycznego – proces ustalania, czy określone zdarzenie lub sytuacja odpowiada zasadom i przepisom prawnym.
Absolutorium – uchwała rady lub zarządu, stwierdzająca brak podstaw do odpowiedzialności zarządu za zarządzanie spółką.
Abusus – nadużycie uprawnień lub wykroczenie przeciwko prawu.
Adjudykacja – proces przydzielania nieruchomości w drodze licytacji.
Adnotacja – dopiska lub uwaga do dokumentu lub pisma.
Adopcja – proces przyjęcia dziecka przez rodzinę niebędącą jego rodzicami biologicznymi.