Kancelaria legalna słownik pojęć prawnych:

Zapraszamy do lektury.

Słownik pojęć prawnych na literę: B

Bezpłatna licencja – rodzaj licencji, która pozwala na swobodne korzystanie z dzieła bez konieczności uiszczania opłat licencyjnych.
Bezumowne korzystanie – sytuacja, w której osoba korzysta z cudzej własności bez zawarcia umowy z właścicielem.
Beneficjent – osoba, na którą skierowany jest darowizna lub innego rodzaju przelew.
Bezskuteczność – brak skutku prawnego w wyniku niezgodności z prawem lub braku spełnienia warunków do jej wykonania.
Bezwzględna przesłanka – warunek, który musi być spełniony bezwzględnie, aby doszło do skutku prawnego.
Bezrobocie – sytuacja, w której osoba jest pozbawiona pracy i nie posiada środków do utrzymania.
Bezskuteczność czynności prawnej – brak skutku prawnego z powodu niezgodności z prawem lub braku spełnienia warunków do jej dokonania.
Bezprawie – stan, w którym prawo jest ignorowane lub łamane.
Bezpodstawne wzbogacenie – sytuacja, w której ktoś otrzymuje korzyści bez podstawy prawnej.
Bezskuteczność testamentu – brak ważności testamentu z powodu niezgodności z prawem lub braku spełnienia warunków do jego sporządzenia.
Błąd – nieświadome przyjęcie błędnej informacji przy podejmowaniu decyzji.
Bierność – brak działania w sytuacji, gdy działanie jest wymagane.
Błąd uzasadniający – błąd, który usprawiedliwia nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.
Bezskuteczność umowy – brak ważności umowy z powodu niezgodności z prawem lub braku spełnienia warunków do jej zawarcia.
Bezprawny pochówek – pochówek bez odpowiedniej zgody właściciela gruntu lub bez spełnienia warunków prawnych.
Bezpłatne przeniesienie własności – przeniesienie własności bez uiszczania opłat z tytułu ceny lub innych kosztów.
Bezsporne – coś, co jest oczywiste i nie podlega dyskusji.
Bezwarunkowe przebaczenie długu – odpuszczenie długu bez warunku uiszczenia go przez dłużnika.
Bezskuteczność postanowienia sądu – brak ważności postanowienia sądu z powodu niezgodności z prawem lub braku spełnienia warunków do jego wydania.
Bezpłatna pomoc prawna – udzielanie porad prawnych bez pobierania opłat od osób uprawnionych.
Bezprawny zarząd – działanie na szkodę innej osoby lub bez jej zgody.
Bezwzględny wygaśnięcie – sytuacja, w której uprawnienie do dochodzenia roszczenia wygasa bez względu na okoliczności.
Bezpieczeństwo publiczne – zbiór działań i środków mających na celu ochronę życia, zdrowia i mienia obywateli.
Bezskuteczność zgłoszenia wykonawczego – brak skutku prawnego zgłoszenia wykonawczego z powodu niezgodności z prawem lub braku spełnienia warunków do jego wykonania.
Bezskuteczność prawna – brak skutku prawnego działania lub dokumentu z powodu niezgodności z prawem lub braku spełnienia warunków do jego ważności.
Bezsądowy odpowiedzialność kontraktowa – odpowiedzialność za szkodę, która powstała z tytułu nieprawidłowego wykonania lub nienależytego wykonania umowy bez konieczności wystąpienia winy ze strony jednej z stron.
Bezskuteczność postanowienia ugodowego – brak ważności postanowienia ugodowego z powodu niezgodności z prawem lub braku spełnienia warunków do jego zawarcia.

Bezprawny pozysk – pozyskanie cudzej własności bez odpowiedniej zgody lub bez spełnienia warunków prawnych.
Bezwzględny brak lub brak zdolności sądowej – brak zdolności do przedsięwzięcia działań sądowych bez względu na okoliczności.
Bezpłatne rozwiązanie umowy – rozwiązanie umowy bez konieczności uiszczenia opłat z tytułu rozwiązania.
Bezprawny zwrot – zwrot, który nie jest zgodny z prawem.
Bezpłatna wypowiedzenie umowy – wypowiedzenie umowy bez konieczności uiszczenia opłat z tytułu wypowiedzenia.
Bezpodstawny wybór – wybór, który nie jest uzasadniony.
Bezprawny dostęp – dostęp do cudzej własności bez odpowiedniej zgody lub bez spełnienia warunków prawnych.
Bezprawny pozysk – pozyskanie cudzej własności bez odpowiedniej zgody lub bez spełnienia warunków prawnych.
Bezwzględna klauzula – postanowienie umowy, które musi być spełnione bezwzględnie, aby umowa była ważna.
Bezpłatna przysługa – udzielanie pomocy lub świadczenie usług bez konieczności uiszczenia opłat.
Bezprawne pozbawienie wolności – pozbawienie wolności bez odpowiedniej podstawy prawnej lub bez spełnienia warunków prawnych.

Bezprawna konfiskata – konfiskata, która jest dokonana bez odpowiedniej podstawy prawnej lub bez spełnienia warunków prawnych.
Bezskuteczność wykonawcza – brak skutku prawnego wykonania postanowienia sądowego z powodu niezgodności z prawem lub braku spełnienia warunków do jego wykonania.