Kancelaria legalna słownik pojęć prawnych:

Zapraszamy do lektury.

Słownik pojęć prawnych na literę: C

Cywilnoprawny – dotyczący stosunków prawnych między podmiotami prywatnymi, takich jak umowy, ochrona własności, odszkodowanie za szkodę itp.
Cywilne postępowanie sądowe – proces służący do rozstrzygania spraw cywilnoprawnych.
Czyn nieuczciwej konkurencji – działanie sprzeczne z dobrymi obyczajami, które szkodzi innej firmie lub jej właścicielowi.
Czynność prawna – jakakolwiek czynność, która ma skutek prawny, np. umowa, testament, pozew.
Członkostwo – status osób, które są członkami danej organizacji.
Czas pracy – okres czasu, w którym pracownik jest zobowiązany do pracy.
Czyn zabroniony – czyn, który jest zabroniony przez prawo i podlega karze.
Czas trwania – okres czasu, przez który dane prawo lub obowiązek jest ważny.
Czynsz – opłata za korzystanie z nieruchomości.
Czynnik usprawiedliwiający – przesłanka, która usprawiedliwia działanie, które inaczej byłoby niezgodne z prawem.
Członek zarządu – osoba, która pełni funkcję członka zarządu w danej organizacji.
Czynność procesowa – działanie podejmowane w toku postępowania sądowego, takie jak wniesienie pozwu, złożenie odpowiedzi na pozew itp.
Czasowy areszt – tymczasowe pozbawienie wolności na określony czas przed rozpoczęciem procesu.
Cywilna odpowiedzialność deliktowa – odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie.
Czynności przedprocesowe – czynności, które są podejmowane przed rozpoczęciem postępowania sądowego, takie jak mediacje, negocjacje, ugoda, etc.
Czynność procesowa – czynności podejmowane przez strony lub sąd w trakcie postępowania sądowego, takie jak wniesienie pozwu, złożenie odpowiedzi na pozew, przesłuchiwanie świadków itp.

Członek rodziny – osoby, które są powiązane krwią lub małżeństwem.
Czynsz najmu – opłata płacona przez najemcę za korzystanie z nieruchomości.
Czynność nieodwołalna – czynność, po dokonaniu której nie można już cofnąć skutków.
Czas przedawnienia – okres, po którym roszczenie przestaje być przedawnione i nie może być już dochodzone.
Czynność prawna dokonana w stanie wyższej konieczności – czynność prawna, która jest dokonana w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub mienia, której celem jest zapobieganie większej szkodzie.
Czynność prawna bez podstawy prawnej – czynność prawna, która jest dokonana bez podstawy prawnej, jest nieważna.
Członek rady nadzorczej – osoba, która pełni funkcję członka rady nadzorczej w danej organizacji.
Czynność prawna dokonana bez zgody właściwego organu – czynność prawna, która jest dokonana bez zgody organu uprawnionego do jej dokonania jest nieważna.
Cywilna odpowiedzialność kontraktowa – odpowiedzialność za szkodę, która powstała z tytułu nieprawidłowego wykonania lub nienależytego wykonania umowy.
Czynność prawna jednostronna – czynność prawna, która jest dokonana przez jedną ze stron, bez potrzeby zgody drugiej strony.
Czynność prawna nieodwołalna – czynność prawna, po dokonaniu której nie można już cofnąć skutków.
Członek społeczności – osoba, która jest członkiem danej społeczności lokalnej.
Cywilna odpowiedzialność za szkodę – odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną innej osobie w ramach stosunków cywilnoprawnych.
Czynność prawna niemająca skutku prawnego – czynność prawna, która nie ma skutku prawnego z powodu braku spełnienia warunków do jej ważności.
Członek stowarzyszenia – osoba, która jest członkiem danego stowarzyszenia.
Czynność prawna dokonana przez osobę nieuprawnioną – czynność prawna, która jest dokonana przez osobę, która nie ma uprawnień do jej dokonania, jest nieważna.
Cywilna odpowiedzialność deliktowa – odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie.
Członek zespołu – osoba, która jest członkiem danego zespołu, np. zespół projektowy.
Czynność prawna dokonana przez osobę małoletnią – czynność prawna, która jest dokonana przez osobę małoletnią, jest ważna, ale może być unieważniona przez opiekuna prawnego lub sąd.
Członek komitetu – osoba, która jest członkiem danego komitetu, np. komitetu dyscyplinarnego.

Czynność prawna dokonana przez osobę niepoczytalną – czynność prawna, która jest dokonana przez osobę uznawaną przez sąd za niepoczytalną jest nieważna.

Czynność procesowa przeciwko skarżącemu – czynność podejmowana przez stronę przeciwko skarżącemu, takie jak złożenie odpowiedzi na skargę czy zarzutów odwoławczych.