Kancelaria legalna słownik pojęć prawnych:

Zapraszamy do lektury.

Słownik pojęć prawnych na literę: E

Egzekucja – proces przymuszania dłużnika do spełnienia swoich zobowiązań na drodze sądowej.
Europejski Nakaz Aresztowania – narzędzie prawne służące do ekstradycji podejrzanego lub skazanego z jednego państwa członkowskiego Unii Europejskiej do innego.
Eksmisja – proces pozbawienia osoby tytułu prawnego do posiadania nieruchomości.
Elektroniczny – dotyczący lub wykorzystujący technologie elektroniczne, np. e-commerce, e-podpis.
Emerytura – świadczenie pieniężne przysługujące osobie po osiągnięciu określonego wieku lub po przepracowaniu określonej liczby lat.
Egzekucja komornicza – proces przymuszania dłużnika do spełnienia swoich zobowiązań przez komornika.
Egzekucja administracyjna – proces przymuszania do spełnienia zobowiązań wobec organów administracji publicznej.
Emerytalny – dotyczący emerytur lub systemu emerytalnego.
Ewidencja – rejestrowanie i zachowywanie dokumentów, informacji, czy rzeczy w celu udokumentowania danej sytuacji lub transakcji.
Elektroniczna signature – rodzaj podpisu, który może być używany w dokumentach elektronicznych, uwierzytelniający tożsamość podpisującego oraz integralność dokumentu.
Efektywność kontroli – poziom skuteczności działań kontrolnych zastosowanych przez odpowiednie organy.
Egzekutywa – upoważnienie do przeprowadzenia egzekucji.
Europejski Trybunał Praw Człowieka – instytucja, która rozpatruje skargi dotyczące naruszenia praw człowieka przez państwa członkowskie Rady Europy.
Europejska Konwencja Praw Człowieka – traktat międzynarodowy, który określa prawa i wolności gwarantowane obywatelom państw członkowskich Rady Europy.
Eksport – przeniesienie towarów lub usług z danego kraju do innego.
Eksploatacja – wykorzystywanie rzeczy lub prawa do uzyskiwania korzyści.
Elektroniczna gospodarka – dziedzina gospodarki, która dotyczy wykorzystywania technologii elektronicznych w różnych dziedzinach gospodarki.
Emerytura z tytułu niezdolności do pracy – świadczenie pieniężne przyznawane osobie, która z powodu niezdolności do pracy nie jest w stanie podjąć zatrudnienia.
Emerytura pomostowa – świadczenie pieniężne, które przysługuje osobie po osiągnięciu pewnego wieku, ale przed ukończeniem wieku emerytalnego.

Efekt wykonalności – zagwarantowanie, że orzeczenie sądu będzie wykonane.
Elastyczne formy zatrudnienia – różne formy zatrudnienia, które pozwalają na dostosowanie warunków pracy do indywidualnych potrzeb pracownika i pracodawcy.
Ekspertyza – opinia wydawana przez specjalistę w danej dziedzinie, która służy do udowodnienia lub obalenia określonego faktu w postępowaniu sądowym.
Egzekucyjny tytuł wykonawczy – dokument potwierdzający istnienie zobowiązania oraz upoważniający do jego egzekucji
Exequatur – dokument poświadczający moc obcego aktu notarialnego lub sądowego na terenie innego państwa.
Elektroniczna forma dokumentu – dokument opracowany, przesłany i przechowywany w formie elektronicznej.
Europejskie standardy ochrony danych osobowych – normy dotyczące ochrony danych osobowych obowiązujące w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Elektroniczne postępowanie administracyjne – proces przeprowadzany przez organy administracji publicznej z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych.
Emerytura zagraniczna – świadczenie pieniężne przysługujące osobie, która przebywa poza granicami kraju i spełnia określone warunki.
Egzamin – proces sprawdzania wiedzy i umiejętności z określonego zakresu.
Egzekucja wykonawcza – proces polegający na wykonaniu orzeczenia sądu przez komornika, tak aby dłużnik spełnił swoje zobowiązania.
Egzamin adwokacki – proces sprawdzający wiedzę i umiejętności kandydata na adwokata.
Egzamin radcowski – proces sprawdzający wiedzę i umiejętności kandydata na radcę prawnego.
Eksperyment prawny – przeprowadzenie testu lub analizy, aby sprawdzić skuteczność lub zastosowanie pewnych przepisów prawnych.
Egzamin notarialny – proces sprawdzający wiedzę i umiejętności kandydata na notariusza.
Egzamin sędziowski – proces sprawdzający wiedzę i umiejętności kandydata na sędziego.
Eksportowanie – Proces przemieszczania towary poza granice państwa.
Ekspresowe postępowanie upominawcze – procedura polegająca na szybkim rozpatrzeniu sprawy windykacyjnej, często za pośrednictwem elektronicznych kanałów komunikacji.
Egzekucja wyroku – proces przymuszania skazanego do wykonania orzeczonej kary, np. grzywny, odsiadki, czy prac społecznych.
Egzekucja przymusowa – proces polegający na przymusowym wykonaniu orzeczenia sądu, na przykład przez zastosowanie siły w celu przymusowego osadzenia skazanego w więzieniu.
Egzekucja z ruchomości – proces polegający na sprzedaży rzeczy ruchomych, takich jak samochód, meble czy sprzęt elektroniczny, w celu zaspokojenia roszczeń dłużnika.
Egzekucja z rachunków bankowych – proces polegający na przejęciu środków znajdujących się na koncie bankowym dłużnika w celu spłaty zobowiązań.
Egzekucja z wynagrodzenia – proces polegający na potrącaniu części wynagrodzenia za pracę dłużnika w celu spłaty zobowiązań.
Egzekucja z renty – proces polegający na potrącaniu części renty dłużnika w celu spłaty zobowiązań.
Egzekucja z emerytury – proces polegający na potrącaniu części emerytury dłużnika w celu spłaty zobowiązań.
Egzekucja zasiłku – proces polegający na potrącaniu części zasiłku dłużnika w celu spłaty zobowiązań.
Egzekucja przeciwko osobie trzeciej – proces polegający na ściąganiu długu od osoby trzeciej, która jest powiązana z dłużnikiem, np. małżonką, współmałżonkiem czy dziedzicem.
Egzekucja przeciwko spadkobiercom – proces polegający na ściąganiu długu od spadkobierców dłużnika po jego śmierci, w celu zaspokojenia roszczeń wierzycieli.
Egzekucja przeciwko grupie dłużników – proces polegający na ściąganiu długu od grupy osób, które są odpowiedzialne za dług wspólnie lub solidarnie.