Kancelaria legalna słownik pojęć prawnych:

Zapraszamy do lektury.

Słownik pojęć prawnych na literę: F

Faktura – dokument potwierdzający dokonanie transakcji handlowej
Fakty – okoliczności, które rzeczywiście miały miejsce
Fikcja – pozorne, ustanowione przez prawo zdarzenie
Forum – miejsce, w którym odbywa się rozprawa sądowa
Faktura VAT – dokument potwierdzający sprzedaż towarów lub usług, na której podatek VAT jest naliczony
Fidejussor – osoba, która zobowiązuje się do zapłacenia długu, jeżeli dłużnik nie jest w stanie tego uczynić
Fundusz – zbiór środków finansowych, które służą do realizacji określonego celu
Fikcyjne dziedziczenie – przypisanie prawa dziedziczenia osobie, która nie jest rzeczywistym spadkobiercą
Faktoria – osoba, która zajmuje się zakupem i sprzedażą towarów w imieniu innego podmiotu
Fidejussio – zabezpieczenie zobowiązania przez zobowiązanie się innej osoby do zapłaty, jeżeli pierwotny dłużnik nie spełni swojego zobowiązania
Fidejusja – rodzaj gwarancji osobistej, na mocy której gwarant zobowiązuje się do zapłaty długu zabezpieczonego, jeśli zabezpieczony nie jest w stanie tego uczynić
Faktum – zajście, zdarzenie, które rzeczywiście miało miejsce.
Frakcja – grupa osób w sejmie, kongresie lub parlamencie, które mają podobne poglądy polityczne
Forfait – system rozliczeń, w którym opłata jest ustalana z góry
Fiducjariusz – osoba, która otrzymuje w zarząd rzeczy lub pieniądze innych osób na określony cel
Faktura pro-forma – dokument, który jest przedwstępnym potwierdzeniem dokonania transakcji, przed wystawieniem ostatecznej faktury
Faktura korygująca – dokument potwierdzający korektę poprzednio wystawionej faktury
Faktura zaliczkowa – dokument potwierdzający otrzymanie zaliczki na poczet przyszłych rozliczeń
Faktura dokumentująca dostawę – dokument potwierdzający dostawę towarów lub usług
Faktura korekta – dokument potwierdzający korektę poprzednio wystawionej faktury
Faktura na zamówienie – dokument potwierdzający transakcję, która została zawarta na podstawie zamówienia klienta
Faktura uproszczona – dokument potwierdzający transakcję, który nie musi zawierać wszystkich wymaganych informacji jak standardowa faktura
Faktura korygująca marżę – dokument potwierdzający zmianę marży na fakturze
Faktura zaliczkowa wystawiona przez kontrahenta – dokument potwierdzający otrzymanie zaliczki na poczet rozliczenia od kontrahenta
Faktura zaliczkowa potwierdzona przez kontrahenta – dokument potwierdzający otrzymanie potwierdzenia zaliczki od kontrahenta
Faktura zwrotna – dokument potwierdzający zwrot towarów lub usług
Faktura rozliczeniowa – dokument potwierdzający rozliczenie transakcji między dwoma stronami
Faktura korygująca kwotę – dokument potwierdzający korektę kwoty na poprzednio wystawionej fakturze
Faktura pro-forma do celów celnych – dokument potwierdzający transakcję, który jest wymagany przez urząd celny do zgłoszenia przesyłki
Faktura uproszczona na potrzeby podatku – dokument, który zawiera niezbędne informacje do rozliczenia podatku, ale nie wymaga wszystkich elementów zawartych w standardowej fakturze
Faktura zaliczkowa na podstawie umowy – dokument potwierdzający otrzymanie zaliczki na poczet transakcji, która zostanie zawarta w przyszłości na podstawie umowy
Faktura na dostawę towarów lub usług leasingowych – dokument potwierdzający transakcję leasingu
Faktyczne dziedziczenie – dziedziczenie w oparciu o rzeczywiste relacje rodzinne i pokrewieństwo
Faktyczne przejęcie – proces przejęcia kontroli nad przedsiębiorstwem lub innym majątkiem przez inną osobę lub podmiot.
Franszyza – rodzaj umowy, w której franczyzodawca udostępnia franczyzobiorcy prawo do korzystania z jego znaku towarowego, know-how i innego majątku intelektualnego
Fundusz inwestycyjny – instytucja finansowa, która zbiera środki od inwestorów i inwestuje je w różnego rodzaju instrumenty finansowe
Fuzja – połączenie dwóch lub więcej przedsiębiorstw w jedno
Faktyczna kontrola – rzeczywista władza nad przedsiębiorstwem lub innym majątkiem
Faktyczna niezdolność – brak zdolności do działania z powodu choroby, niepełnosprawności lub innego powodu
Forum non conveniens – sytuacja, w której sąd uznaje, że nie jest właściwym miejscem do rozpatrywania sprawy i przekazuje ją do innego sądu
Faktyczna nieobecność – brak fizycznej obecności osoby w miejscu, gdzie powinna ona być
Forfeiture – utrata prawa do rzeczy lub pieniędzy na skutek nieprzestrzegania warunków umowy lub przestępstwa
Fideikomis – umowa, na mocy której osoba (fideikomitent) przekazuje rzeczy lub pieniądze innej osobie (fideikomisariusz) na określony cel
Forfiter – ktoś, kto działa w imieniu innej osoby, ale z własnym ryzykiem
Frakcja wewnątrzpartyjna – grupa osób w partii politycznej, które mają odmienne poglądy niż pozostali członkowie
Faktyczna własność – rzeczywiste posiadanie i kontrola nad przedmiotem własności
Faktyczna umowa – umowa, która została zawarta między stronami, nawet jeśli nie została z formalnie zatwierdzona