Kancelaria legalna słownik pojęć prawnych:

Zapraszamy do lektury.

Słownik pojęć prawnych na literę H

Handel – czynność polegająca na kupowaniu i sprzedawaniu towarów lub usług.

Honorarium – wynagrodzenie za świadczenie usług, np. w ramach umowy zlecenia lub dzieła.

Hipoteka – zabezpieczenie kredytu lub pożyczki poprzez ustanowienie prawa zastawu na nieruchomości.

Hipoteka umowna – hipoteka ustanowiona na nieruchomości jako zabezpieczenie spełnienia zobowiązań wynikających z umowy.

Hipoteza – teza lub założenie, które nie zostało jeszcze potwierdzone lub zweryfikowane.

Habeas corpus – zasada prawa, która nakłada na organy państwa obowiązek zapewnienia, aby osoba zatrzymana lub aresztowana była bezzwłocznie przedstawiona sądowi i aby sąd mógł zdecydować o legalności takiego zatrzymania lub aresztowania.

Handel zagraniczny – handel towarowy lub usługowy między krajami lub regionami.

Hipoteza alternatywna – hipoteza alternatywna to taka, która zakłada, że badana zależność nie występuje lub jest odwrotna do hipotezy zerowej.

Hospicjum – instytucja medyczna zajmująca się opieką nad chorymi w terminalnym stanie choroby.

Huk prawny – skutek prawny, który występuje w przypadku naruszenia norm prawnych, np. w postaci kary lub odszkodowania.

Homicidium – łaciński termin oznaczający zabójstwo lub spowodowanie śmierci innej osoby.

Horaż – bezpłatne, służebne korzystanie z cudzej nieruchomości przez określony czas lub w określony sposób.

Hipoteka przysięgła – hipoteka ustanowiona na rzecz nabywcy nieruchomości, która stanowi zabezpieczenie zapłaty ceny sprzedaży.

Hereditas iacens – łaciński termin oznaczający dziedzictwo, które jest w zawieszeniu, np. ze względu na wątpliwości co do prawowitości dziedziczenia lub spór między dziedzicami.

Homologacja – proces zatwierdzania lub certyfikowania produktu lub procesu produkcyjnego przez uprawnioną instytucję lub organ w celu potwierdzenia jego zgodności z wymaganiami normatywnymi.

Hipoteza zerowa – hipoteza zakładająca brak różnic lub zależności między badanymi zmiennymi.

Handel ludźmi – przestępstwo polegające na handlu osobami, np. w celu wykorzystywania ich do pracy przymusowej lub do prostytucji.

Hipoteka na rzecz pośrednika – hipoteka ustanowiona na rzecz osoby pośredniczącej w uzyskaniu kredytu lub pożyczki.

Horyzontalna integracja – proces konsolidacji przedsiębiorstw działających na tym samym poziomie rynku.

Handel wewnętrzny – handel towarowy lub usługowy w obrębie danego kraju lub regionu.

Homoseksualizm – orientacja seksualna, polegająca na odczuwaniu pociągu do osób o tym samym płci.

Hipoteka przymusowa – hipoteka ustanowiona przez organy państwowe na nieruchomości, której właściciel zalega z podatkami lub innymi opłatami.

Heirat – umowa małżeńska zawarta przed świadkami, bez formalnej ceremonii lub uroczystości.

Honor – pojęcie moralne, oznaczające godność, szacunek i dobre imię.

Hipoteka bezposrednia – hipoteka ustanowiona na nieruchomości, która jest bezpośrednio związana z kredytem lub pożyczką.

Hostia – opłatek używany w czasie liturgii katolickiej podczas celebracji eucharystii.

Hipoteka rejestrowa – hipoteka zapisana w księdze wieczystej, która jest publicznym dowodem jej istnienia i treści.

Huk administracyjny – skutek prawny, który wynika z naruszenia przepisów prawa administracyjnego, np. w postaci kary lub grzywny.

Hipoteka kaucyjna – hipoteka ustanowiona jako zabezpieczenie spłaty zobowiązania, np. kredytu lub pożyczki.

Higiena pracy – zbiór norm, zasad i środków zapewniających bezpieczeństwo i higienę pracy oraz zdrowie pracowników.