Kancelaria legalna słownik pojęć prawnych:

Zapraszamy do lektury.

Słownik pojęć prawnych na literę: I

Injunkcja – rodzaj orzeczenia sądowego, w którym sąd nakazuje podmiotowi dokonanie lub zaniechanie określonego działania.

Inkwizycja – przesłuchanie przed sądem, przeprowadzane w celu ustalenia okoliczności faktycznych.

Indemnizacja – odszkodowanie za szkodę wyrządzoną przez drugą osobę.

Instytucja – prawny porządek, przepis, zasada lub uregulowanie funkcjonujące w systemie prawnym.

Interpelacja – żądanie udzielenia odpowiedzi na pytanie przez rząd lub ministra, zadawane przez posłów.

Interwencja – działanie państwa w celu przejęcia kontroli nad określoną dziedziną.

Intryga – spisek, konspiracyjne działanie, mające na celu dokonanie czegoś niezgodnego z prawem.

Inwestycja – nakład finansowy, którego celem jest osiągnięcie określonego przychodu lub korzyści.

Izba – pomieszczenie przeznaczone do rozpraw sądowych lub posiedzeń parlamentarnych.

Izolacja – oddzielenie od społeczeństwa, odosobnienie.

Immunitet – przywilej, który chroni przed odpowiedzialnością prawną.

Infrastruktura – budowa, układ i elementy składające się na bazę techniczną państwa.

Informacja – wiadomość przekazywana, komunikat

Insolwencja – brak zdolności do spłaty długów w wyznaczonym terminie

Instrukcja – instrukcja, wytyczne, zasady postępowania

Instytucjonalizacja – proces tworzenia i ustanawiania instytucji

Inkaso – proces dochodzenia roszczeń finansowych

Interes – działanie na rzecz osiągnięcia celu

Inwentaryzacja – proces spisania i określenia wartości majątku

Interpretacja – rozumienie i tłumaczenie przepisów prawnych

Incydent – zdarzenie, które ma wpływ na bezpieczeństwo lub prawidłowe funkcjonowanie

Indeksacja – proces dostosowywania wysokości opłat lub wynagrodzeń do inflacji

Intestat – sytuacja, w której osoba zmarła bez testamentu

Inwestor – osoba lub podmiot, który dokonuje inwestycji

Imunitet parlamentarny – przywilej posłów lub senatorów, którzy są chronieni przed odpowiedzialnością za swoje wypowiedzi w parlamencie

Inspektor – osoba uprawniona do przeprowadzania kontroli i nadzoru

Indeks – wskaźnik, który pokazuje zmiany cen lub poziomu aktywności gospodarczej

Inspekcja – kontrola lub nadzór nad działalnością podmiotów

Integracja – proces łączenia różnych elementów lub podmiotów

Inwestycja kapitałowa – inwestycja polegająca na zakupie udziałów lub akcji przedsiębiorstwa

Indeksacja rent – proces dostosowywania wysokości rent do inflacji

Instruktor – osoba, która przekazuje wiedzę i umiejętności

Indeksacja wynagrodzeń – proces dostosowywania wysokości wynagrodzeń do inflacji

Inwestycja alternatywna – inwestycja polegająca na zakupie nieruchomości, funduszy hedgingowych lub innych instrumentów finansowych, które nie są tradycyjnymi akcjami lub obligacjami

Indeksacja cen – proces dostosowywania cen do poziomu inflacji

Instytucja finansowa – podmiot, który świadczy usługi finansowe
Indeksacja długu – proces dostosowywania wysokości rat kred

Inspektorat – organ nadzoru lub kontroli, którego zadaniem jest kontrola i nadzór nad działalnością podmiotów

Inspekcja pracy – organ nadzoru, którego zadaniem jest kontrola i nadzór nad przestrzeganiem praw pracowniczych

Instytucja publiczna – podmiot lub organ, który działa w imieniu państwa lub samorządu.