Kancelaria legalna słownik pojęć prawnych:

Zapraszamy do lektury.

Słownik pojęć prawnych na literę: J

Jurysdykcja – uprawnienie sądu do rozpatrywania danej sprawy.

Jura – określenie prawa obowiązującego na danym terytorium lub w danym okresie czasu.

Jednostka pomocnicza – jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego, np. dzielnica, osiedle, gmina wiejska.

Jawnie – sposób prowadzenia działalności lub podejmowania decyzji, który jest jawny, czyli dostępny dla każdego zainteresowanego.

Jednolity dokument administracyjny – dokument, który umożliwia załatwienie w jednym miejscu wszystkich formalności związanych z konkretną sprawą.

Javoryzacja – proces nadawania umowom i dokumentom prawnym formy pisemnej.

Joint venture – umowa pomiędzy dwoma lub więcej przedsiębiorstwami, które wspólnie prowadzą działalność gospodarczą.

Jurysdykcja uniwersalna – uprawnienie sądu do rozpatrywania sprawy, która nie dotyczy ani osoby zamieszkałej na jego terenie, ani czynu dokonanego na jego terenie.

Joint custody – forma opieki nad dzieckiem, w której rodzice dzielą między sobą odpowiedzialność za wychowanie i decyzje związane z dzieckiem.

Jura składkowa – składka pobierana przez samorząd terytorialny od właścicieli nieruchomości, na rzecz którego została ustanowiona hipoteka.

Jawnie dostępne informacje – informacje, do których każdy ma prawo dostępu, np. informacje o stanie środowiska czy o wykorzystaniu środków publicznych.

Jurysdykcja wstępna – uprawnienie sądu do podjęcia decyzji w sprawie, zanim zostanie ona przekazana właściwemu sądowi.

Jakość wewnętrzna aktu prawnego – zgodność aktu prawnego z innymi przepisami prawa oraz ze stanem faktycznym.

Język urzędowy – język, którym posługuje się organ władzy publicznej w kontaktach z obywatelami, np. język polski jest językiem urzędowym w Polsce.

Jednostka gospodarcza – podmiot prowadzący działalność gospodarczą, np. przedsiębiorstwo, spółka, zakład.

Judykatura – orzecznictwo sądów i jego ogół.

Juvenile – termin odnoszący się do nieletnich, zazwyczaj w kontekście systemu prawnego.

Jakość aktu prawnego – jego zgodność z normami prawnymi i jakość językowa.

Jednolity patent europejski – europejski system prawa własności intelektualnej, umożliwiający ochronę wynalazków w wielu krajach UE.

Joint and several liability – zasada wspólnej i solidarnej odpowiedzialności, np. kilku dłużników jest wspólnie i solidarnie odpowiedzialnych za spłatę długu.

Jurysdykcja zastępcza – uprawnienie sądu do orzekania w sprawie, gdy inny sąd jest z przyczyn formalnych lub materialnych niezdolny do jej rozpatrzenia.

Jakość wyroku – poprawność, trafność i skuteczność orzeczenia.

Jakość życia – ogólny stan dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego jednostki lub grupy ludzi.

Jego Ekscelencja – tytuł honorowy dla wysokiego rangą urzędnika dyplomatycznego, np. ambasadora.

Język prawniczy – język charakterystyczny dla prawa, zazwyczaj zawierający specjalistyczną terminologię.

Język techniczny – specjalistyczny język związany z daną dziedziną techniczną lub naukową.

Jus cogens – norma prawa, która jest uznana za zasadniczą i nieodwołalną w porządku prawnym międzynarodowym.

Jus soli – zasada, że osoba urodzona na terytorium danego państwa automatycznie staje się obywatelem tego państwa.

Jus sanguinis – zasada, że obywatelstwo przysługuje osobie na podstawie pochodzenia, np. od rodziców, dziadków.

Jus ad bellum – międzynarodowe prawo wojny, określające warunki dopuszczalności prowadzenia działań wojennych.