Kancelaria legalna słownik pojęć prawnych:

Zapraszamy do lektury.

Słownik pojęć prawnych na literę: K

Kodeks cywilny – to podstawowe źródło prawa cywilnego w Polsce.

Kodeks karny – to podstawowe źródło prawa karnego w Polsce.

Kodeks postępowania cywilnego – to akt normatywny regulujący postępowanie przed sądami cywilnymi w Polsce.

Kodeks postępowania administracyjnego – to akt normatywny regulujący postępowanie przed organami administracji publicznej w Polsce.

Kontrakt – to umowa między dwoma lub więcej stronami, która określa wzajemne prawa i obowiązki.

Konsument – to osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej z jej działalnością zawodową.

Kodeks spółek handlowych – to akt normatywny regulujący kwestie związane z prowadzeniem spółek handlowych.

Kodeks pracy – to akt normatywny regulujący kwestie związane z zatrudnieniem i pracą.

Kodeks postępowania karnego – to akt normatywny regulujący postępowanie karnoprocesowe w Polsce.

Konsolidacja – to połączenie dwóch lub więcej przedsiębiorstw w jedno.

Komisja Europejska – to organ Unii Europejskiej odpowiedzialny za wprowadzanie w życie polityk i regulacji UE.

Konstytucja – to najwyższy akt prawny, który stanowi podstawę ustroju państwa.

Kancelaria – to instytucja oferująca usługi prawne, np. doradztwo prawne, reprezentowanie przed sądami itp.

Kodeks postępowania cywilnego – to akt normatywny regulujący postępowanie przed sądami cywilnymi.

Kodeks postępowania administracyjnego – to akt normatywny regulujący postępowanie przed organami administracji publicznej.

Komisja Nadzoru Finansowego – to organ nadzorujący rynki finansowe w Polsce.

Kasa Chorych – to państwowy fundusz zdrowotny, który odpowiada za finansowanie świadczeń medycznych w Polsce.

Komornik – to osoba fizyczna lub prawna, która zajmuje się egzekucją sądową na rzecz wierzycieli.

Kodeks postępowania przed sądami administracyjnymi – to akt normatywny regulujący postępowanie przed sądami administracyjnymi w Polsce.

Kwestor – to osoba odpowiedzialna za administrację w instytucjach publicznych, np. w parlamencie.

Krajowy Rejestr Sądowy – to baza danych zawierająca informacje o przedsiębiorcach i ich spółkach, prowadzona przez sądy.

Księga wieczysta – to rejestr nieruchomości prowadzony przez sądy.

Konsorcjum – to związek przedsiębiorców, którzy wspólnie realizują określony projekt lub działalność gospodarczą.

Konkurencja – to sytuacja, w której na rynku działa wiele przedsiębiorców oferujących podobne produkty lub usługi.

Koncesja – to zgoda udzielona przez państwo na prowadzenie określonej działalności gospodarczej.

Karta nauczyciela – to dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe nauczyciela.

Konsultant ds. Ochrony Danych Osobowych – to osoba, która zajmuje się ochroną danych osobowych w przedsiębiorstwie lub instytucji.

Kary umowne – to kary wynikające z umowy, które strony muszą zapłacić w przypadku jej naruszenia.

Kary administracyjne – to sankcje nakładane przez organy administracyjne w przypadku naruszenia prawa.

Kary finansowe – to sankcje finansowe nakładane na osoby lub przedsiębiorstwa za naruszenie prawa.