Kancelaria legalna słownik pojęć prawnych:

Zapraszamy do lektury.

Słownik pojęć prawnych na literę: L

Legalizacja – to czynność polegająca na uzyskaniu zezwolenia na działalność, np. legalizacja przedsiębiorstwa.

Lex retro non agit – zasada prawa oznaczająca, że nowe przepisy nie mogą działać wstecz, czyli nie mają mocy w stosunku do wydarzeń z przeszłości.

Limitacja – ograniczenie okresu, w którym można dochodzić roszczeń.

Likwidacja – zakończenie działalności osoby prawnej lub przedsiębiorstwa.

Litigacja – proces sądowy lub inna forma rozwiązywania sporów prawnych.

Lokalizacja – ustalenie miejsca zamieszkania lub siedziby osoby fizycznej lub prawnej.

Lokata – inwestowanie pieniędzy na określony czas w celu uzyskania zysku.

Lokal użytkowy – pomieszczenie przeznaczone do wykonywania określonej działalności.

Lokal mieszkalny – pomieszczenie przeznaczone do zamieszkania.

Lokalni strażnicy prawa – wolontariusze, którzy pomagają w egzekwowaniu prawa na danym terenie.

Lustracja – badanie określonych instytucji, np. służb publicznych, w celu wykrycia korupcji lub nadużyć władzy.

Lustracja majątkowa – badanie pochodzenia i wysokości majątku osoby ubiegającej się o określone stanowisko lub funkcję.

Luka prawna – sytuacja, w której prawo nie reguluje pewnej kwestii lub reguluje ją niewystarczająco.

Lustracyjny rejestr sądowy – rejestr osób, które pełniły funkcje publiczne w czasach PRL i są podejrzane o kolaborację z ówczesnym reżimem.

Legitymacja procesowa – dokument potwierdzający prawo osoby do uczestnictwa w procesie sądowym, np. jako powód lub pozwany.

Leasing – umowa, na mocy której leasingodawca udostępnia przedmiot leasingu (np. samochód) leasingobiorcy na określony czas w zamian za określony czynsz.

Likwidator – osoba, która dokonuje likwidacji osoby prawnej lub przedsiębiorstwa.

List zastawny – dokument potwierdzający ustanowienie zastawu na określonych składnikach majątku.

List intencyjny – dokument określający zamiar podpisania umowy lub zawarcia innej transakcji, lecz nie mający mocy prawnie wiążącej.

List przewozowy – dokument towarzyszący przesyłce, potwierdzający zawarcie umowy przewozowej i zawierający podstawowe informacje na temat przesyłki i jej przewoźnika.

Lokata powiernicza – forma inwestowania, w której inwestor przekazuje swoje pieniądze do dyspozycji powiernika, który inwestuje je w imieniu inwestora w określone instrumenty finansowe.

Lokalny samorząd – organ władzy publicznej na poziomie lokalnym, zajmujący się sprawami związanymi z administracją danego terenu.

Logotyp – znak graficzny lub słowny, stanowiący identyfikator danego przedsiębiorstwa lub produktu.

Lokalna inicjatywa obywatelska – akcja podejmowana przez grupę obywateli na rzecz rozwiązania określonego problemu w ich lokalnej społeczności.

Legislacja – proces tworzenia i zmieniania prawa, w którym uczestniczą organy władzy ustawodawczej.

Lokalna strefa wolnocłowa – teren, na którym nie pobiera się opłat celnych ani podatków od importowanych towarów.

Licencja – pozwolenie na wykorzystanie przez osobę trzecią określonych praw autorskich lub własności intelektualnej.

Lokalizacja działki – określenie dokładnego położenia działki na mapie lub planie zagospodarowania przestrzennego.

Lokalizacja obiektów – określenie miejsca, w którym mają być zlokalizowane obiekty budowlane lub inżynieryjne.

Lokalizacja geograficzna – określenie położenia geograficznego danego miejsca na Ziemi, np. za pomocą współrzędnych geograficznych.