Kancelaria legalna słownik pojęć prawnych:

Zapraszamy do lektury.

Słownik pojęć prawnych na literę: M

Majątek – to zbiór dóbr materialnych i niematerialnych, które posiada dana osoba lub podmiot.

Mienie – to zbiór dóbr materialnych i niematerialnych, które mogą stanowić przedmiot własności.

Mediacja – to forma alternatywnego rozwiązywania sporów, polegająca na negocjacjach między stronami, z udziałem mediatora.

Mandat – to kara pieniężna, nakładana przez organy państwowe w przypadku naruszenia prawa.

Meldunek – to obowiązek zgłoszenia pobytu na stałe lub czasowo w danej miejscowości.

Miejscowość – to jednostka podziału terytorialnego w Polsce, najniższa w hierarchii po gminie.

Minister – to osoba na stanowisku kierowniczym w rządzie, odpowiedzialna za określony obszar polityki państwa.

Monopol – to sytuacja, w której jedna firma lub grupa firm kontroluje cały rynek danego towaru lub usługi.

Moratorium – to zawieszenie wykonania określonej decyzji lub postanowienia sądowego na czas określony lub do czasu podjęcia innej decyzji.

Mowa nienawiści – to forma dyskryminacji, polegająca na publicznym obrażaniu, poniżaniu lub nawoływaniu do przemocy wobec określonej grupy ludzi.

Mienie publiczne – to zbiór dóbr materialnych i niematerialnych, które stanowią własność państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.

Mandatariusz – to osoba, która otrzymała pełnomocnictwo do reprezentowania innej osoby lub podmiotu.

Maksyma prawa – to ogólna zasada prawa, służąca do interpretacji przepisów prawnych i rozstrzygania sporów.

Małżeństwo – to związek kobiety i mężczyzny, ustanowiony na podstawie prawa i mający na celu tworzenie rodziny.

Mowa obronna – to forma obrony przed zarzutami w postępowaniu karnym lub cywilnym, polegająca na przedstawieniu argumentów i dowodów mających na celu udowodnienie niewinności lub zmniejszenie odpowiedzialności.

Mandat wyborczy – to dokument, który upoważnia do głosowania w wyborach lub referendach.

Międzynarodowe prawo humanitarne – to zbiór norm i zasad regulujących zachowanie się państw i osób w czasie konfliktów zbrojnych oraz ochronę ludności cywilnej i jeńców wojennych.

Mobbing – to systematyczne nękanie lub zastraszanie pracownika przez innych pracowników lub przełożonych w miejscu pracy.

Mandatary – to osoby lub organizacje powołane przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ) do zarządzania tymczasowymi terytoriami lub państwami pod okupacją.

Marnotrawstwo mienia – to czyn polegający na celowym niszczeniu lub uszkadzaniu mienia, do którego dana osoba lub podmiot nie ma prawa.

Mężczyzna – to osoba płci męskiej, określana również jako osoba płci męskiej w sensie biologicznym.

Mieszkanie – to samodzielna nieruchomość, przeznaczona na stałe zamieszkanie.

Moc prawna aktu prawnego – to siła obowiązywania danego prawa lub przepisu prawnego.

Monarchia – to forma rządów, w której na czele państwa stoi monarcha, zwykle dziedziczny.

Mowa przemocowa – to zachowanie polegające na używaniu agresywnych słów, gestów lub groźb wobec innej osoby.

Miejscowość graniczna – to miejscowość leżąca na granicy dwóch państw.

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości – to międzynarodowa instytucja, powołana do rozstrzygania sporów między państwami oraz do osądzania jednostek oskarżonych o popełnienie zbrodni przeciwko ludzkości, wojnie lub ludobójstwu.

Mieszkaniec – to osoba zamieszkująca określoną miejscowość lub terytorium.

Mianowanie – to procedura awansu pracownika, polegająca na nadaniu mu wyższego stanowiska lub funkcji.

Mowa w obronie wolności słowa – to przemówienie lub inna forma wypowiedzi, która ma na celu obronę wolności słowa, w tym krytykę władz lub innych instytucji publicznych.