Kancelaria legalna słownik pojęć prawnych:

Zapraszamy do lektury.

Słownik pojęć prawnych na literę: N

Nabywca – osoba, która nabywa własność lub prawo do nieruchomości lub ruchomości.

Naruszenie dóbr osobistych – czyn, który wpływa negatywnie na dobra osobiste innej osoby, takie jak dobre imię, prywatność, godność czy wolność.

Nawiasy kwadratowe – symbol stosowany w tekstach prawnych w celu dokładnego wskazania treści, która została zmieniona lub dodana.

Niedopełnienie obowiązku – sytuacja, w której osoba nie wywiązuje się z obowiązków wynikających z zawartej umowy lub przepisów prawa.

Niepełnosprawność – stan zdrowia osoby, który wpływa na trudności w wykonywaniu codziennych czynności lub pracy.

Nieruchomość – trwały i nieprzenośny składnik ziemi, taki jak grunt, budynki, wieże, mosty i inne obiekty trwale związane z gruntem.

Nieważność umowy – sytuacja, w której zawarta umowa jest nieważna z powodu np. braku zdolności prawnej, rażącej nierównowagi między stronami lub naruszenia przepisów prawa.

Niskie emisje – przepisy regulujące ilość szkodliwych substancji emitowanych przez pojazdy lub fabryki.

Nominał – wartość nominalna akcji lub innych instrumentów finansowych.

Notariusz – osoba, która wykonuje czynności notarialne, takie jak sporządzanie aktów notarialnych, uwierzytelnianie dokumentów lub potwierdzanie podpisów.

Nuncjusz – przedstawiciel dyplomatyczny, zwykle wysłany przez Stolicę Apostolską do państw o niekatolickiej większości.

Nabywanie spadku – proces uzyskania prawa własności do spadku po zmarłej osobie, w tym do jej majątku i długów.

Nagana – reprimenda lub ostrzeżenie skierowane do osoby, która naruszyła przepisy prawa lub nie wywiązała się z określonych obowiązków.

Nagroda – świadczenie w formie pieniężnej lub rzeczowej, przyznawane za osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury, sportu lub innej dziedzinie.

Niedozwolona klauzula – postanowienie umowne, które jest sprzeczne z przepisami prawa i w konsekwencji jest nieważne.

Nadzwyczajne środki zaskarżenia – środki zaskarżenia przewidziane w prawie procesowym, umożliwiające stronie odwołanie się od wyroku lub postanowienia, gdy już wykorzystała zwykłe środki zaskarżenia.

Należność – świadczenie, które jest wymagalne, czyli podlegające zapłacie przez dłużnika.

Naruszenie prawa – czyn, który jest sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa.

Naszyjniki dla więźniów – środek bezpieczeństwa stosowany przez funkcjonariuszy służb więziennych, który uniemożliwia ucieczkę osadzonych.

Nawierzchnia drogowa – powierzchnia drogi, która jest pokryta asfaltem, betonem lub innym materiałem, na której poruszają się pojazdy.

Negocjacje – proces uzgadniania warunków umowy między stronami.

Ne bis in idem – zasada, która stanowi, że nikt nie może być sądzony po raz drugi za ten sam czyn.

Niedawność – czas, który upłynął od momentu powstania roszczenia do momentu jego dochodzenia.

Niedozwolone praktyki rynkowe – działania, które mają na celu osiągnięcie nieuczciwej przewagi rynkowej, takie jak np. stosowanie niskich cen w celu wyeliminowania konkurencji.

Niedziałająca spółka – spółka, która przestała prowadzić swoją działalność lub nie działa już w sposób przewidziany przez jej statut.

Nieletni – osoba, która nie ukończyła 18 lat.

Nieuczciwa konkurencja – działania polegające na wprowadzaniu w błąd konsumentów lub stosowanie praktyk, które są sprzeczne z dobrymi obyczajami lub przepisami prawa.

Nominał akcji – wartość nominalna jednej akcji, określona przez statut spółki.

Normy prawne – zasady i reguły określające postępowanie ludzi w społeczeństwie, ustanowione w formie aktów prawnych.

Nota kredytowa – ocena wiarygodności kredytowej, która służy do określenia ryzyka udzielenia kredytu.