Kancelaria legalna słownik pojęć prawnych:

Zapraszamy do lektury.

Słownik pojęć prawnych na literę: P

Prawo autorskie – zespół przepisów prawnych regulujących ochronę praw twórców, wynalazców i innych podmiotów, którym przysługują prawa związane z utworami i wynalazkami.

Państwo – to określony terytorialnie organizm polityczny, który ma suwerenną władzę nad swoimi obywatelami i terytorium.

Podatek – to obowiązkowa, nakładana przez państwo opłata na rzecz budżetu państwa, pobierana z tytułu określonych zdarzeń lub sytuacji.

Prawo do prywatności – to prawo jednostki do ochrony swojej sfery prywatnej przed ingerencją ze strony innych osób lub instytucji.

Przestępstwo – to czyn zabroniony przez prawo, zagrożony karą więzienia lub innym środkiem karnym.

Prokurator – to funkcjonariusz publiczny, który pełni funkcję organu ścigania w procesie karnym oraz reprezentuje interes publiczny w postępowaniach sądowych.

Pełnomocnik – to osoba, która została upoważniona przez inną osobę do wykonywania określonych czynności prawnych w jej imieniu.

Postępowanie administracyjne – to zespół czynności podjętych przez organy administracji publicznej w celu wydania decyzji w sprawach administracyjnych.

Przedawnienie – to utrata przez wierzyciela prawa do dochodzenia roszczeń z powodu upłynięcia określonego czasu od momentu powstania długu.

Pełnomocnictwo – to upoważnienie danej osoby do podejmowania decyzji w imieniu innej osoby.

Prawo pracy – zbiór przepisów regulujących prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawców, w tym m.in. warunki zatrudnienia, czas pracy, wynagrodzenie i urlopy.

Publiczna służba zdrowia – to system opieki zdrowotnej finansowany przez państwo i zapewniający dostęp do opieki medycznej dla wszystkich obywateli.

Podmioty gospodarki narodowej – to osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność gospodarczą oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które realizują cele gospodarcze.

Przepisy wykonawcze – to akty prawne stanowione przez organy administracji publicznej w celu dokładniejszego uregulowania i wykonania przepisów prawa.

Prawo spadkowe – zbiór przepisów regulujących dziedziczenie po zmarłym oraz zasady postępowania w sprawach związanych z dziedziczeniem.

Przedsądowe postępowanie windykacyjne – to procedura, która ma na celu odzyskanie długu bez konieczności wnoszenia sprawy do sądu.

Prawo pierwokupu – to uprawnienie przysługujące określonej osobie do nabycia nieruchomości lub innej rzeczy przed innymi osobami.

Przywileje – to szczególne prawa lub zasady przysługujące określonym osobom, grupom społecznym lub instytucjom.

Pełnomocnictwo ad litem – to upoważnienie danej osoby do reprezentowania interesów innej osoby w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

Postępowanie cywilne – to zbiór przepisów regulujących zasady postępowania w sprawach cywilnych, tj. związanych z roszczeniami majątkowymi.

Prawo własności intelektualnej – zbiór przepisów regulujących ochronę własności intelektualnej, w tym m.in. praw autorskich, patentów, znaków towarowych i wzorów przemysłowych.

Przepustka – to dokument wydawany przez uprawniony organ, umożliwiający przejazd, wstęp lub wyjście z określonego miejsca.

Prawo konkurencji – zbiór przepisów regulujących zasady funkcjonowania rynku i ochronę konkurencji.

Pełnomocnik procesowy – to osoba, która została upoważniona przez strony w postępowaniu sądowym do reprezentowania ich interesów.

Precedens – to wcześniejsze orzeczenie sądu, które może mieć znaczenie dla rozstrzygnięcia podobnej sprawy w przyszłości.

Przestępstwo skarbowe – to czyn zabroniony przez prawo, związany z podatkami lub innymi daninami publicznymi, zagrożony karą pieniężną lub więzienia.

Postępowanie wykonawcze – to zbiór przepisów regulujących zasady egzekucji sądowej, tj. ściągania zaległych zobowiązań.

Podział majątku – to procedura, która ma na celu podział majątku wspólnego między osoby, które do tej pory go wspólnie posiadały, np. małżonków.

Proces karny – to zbiór przepisów regulujących zasady postępowania w sprawach karnych, tj. związanych z popełnieniem przestępstw lub wykroczeń.