Kancelaria legalna słownik pojęć prawnych:

Zapraszamy do lektury.

Słownik pojęć prawnych na literę: R

Rachunek bankowy – umowa między bankiem a klientem, w ramach której bank przechowuje i zarządza środkami finansowymi klienta.

Realizacja umowy – wykonywanie zobowiązań wynikających z umowy przez jej strony.

Rejestracja spółki – proces zarejestrowania spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Rejestracja znaku towarowego – proces zarejestrowania znaku towarowego w Urzędzie Patentowym.

Renegocjacja umowy – negocjowanie nowych warunków umowy między jej stronami.

Represje – sankcje wynikające z popełnienia przestępstwa, takie jak kara więzienia, grzywna lub inne kary.

Restytucja – przywrócenie stanu prawnego sprzed określonego zdarzenia.

Rękojmia – odpowiedzialność sprzedawcy za wady towaru.

Rozporządzenie – akt prawny wydawany przez organ wykonawczy w celu uregulowania konkretnej kwestii.

Rozprawa sądowa – proces, w ramach którego przed sądem rozstrzygane są kwestie prawne.

Rozwód – postępowanie sądowe mające na celu rozwiązanie małżeństwa.

Rzecznik praw dziecka – osoba, której zadaniem jest ochrona i reprezentowanie interesów dziecka.

Rzeczywisty zarządca – osoba lub podmiot, który pełni funkcję zarządcy nieruchomości.

Rzetelna oferta – oferta, która jest zgodna z prawdą i nie wprowadza w błąd konsumenta.

Rzut mieszkania – rysunek przedstawiający układ pomieszczeń i elementów wyposażenia mieszkania.

Rzecz – przedmiot materialny lub niematerialny, na którym można nabyć prawo.

Rzeczoznawca – osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do dokonywania wyceny lub ekspertyz przedmiotów materialnych lub niematerialnych.

Rzeczownik – osoba fizyczna lub prawna, na rzecz której prowadzone jest postępowanie sądowe.

Rzeczowe prawo autorskie – prawo do wykorzystywania utworów w określony sposób, na przykład do ich odtwarzania, rozpowszechniania czy sprzedaży.

Rzeczoznawstwo budowlane – dziedzina wiedzy zajmująca się oceną stanu technicznego budynków i innych obiektów budowlanych.

Rzeczowe prawa majątkowe – prawa związane z posiadaniem rzeczy, na przykład prawo własności, użytkowania czy zastawu.

Rzeczoznawstwo majątkowe – dziedzina wiedzy zajmująca się wyceną majątku, na przykład nieruchomości, samochodów czy przedsiębiorstw.

Rzeczywisty adres zamieszkania – miejsce faktycznego zamieszkania danej osoby, na podstawie którego sąd i organy administracji publicznej doręczają pisma.

Rzeczywisty proces karny – proces karny, w którym sprawca popełnienia przestępstwa jest rzeczywiście obecny na sali sądowej.

Rzecznik patentowy – osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia spraw związanych z prawami własności intelektualnej, w szczególności z patentami.

Rzecznik ubezpieczonych – osoba, której zadaniem jest ochrona praw i interesów ubezpieczonych w kontaktach z zakładem ubezpieczeń.

Rzeczowe zabezpieczenie wierzytelności – zabezpieczenie wierzytelności w formie nieruchomości, ruchomości lub praw majątkowych.

Rzeczowe prawa autorskie – prawa związane z wykorzystaniem utworów w określony sposób, na przykład prawa do ich reprodukcji, rozpowszechniania czy udostępniania publiczności.

Rzeczywista siedziba – miejsce, gdzie znajduje się siedziba danej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej.

Rzeczywiste koszty – koszty związane z produkcją lub świadczeniem usług, które faktycznie ponosi przedsiębiorca, a nie tylko wynikające z rachunków księgowych.