Kancelaria legalna słownik pojęć prawnych:

Zapraszamy do lektury.

Słownik pojęć prawnych na literę: S

Sąd – instytucja państwowa, która ma za zadanie orzekać w sprawach cywilnych, karnych i innych.

Spółka – forma organizacji biznesowej, w której co najmniej dwie osoby podejmują działalność gospodarczą w celu osiągnięcia zysku.

Spadkobierca – osoba, która dziedziczy po zmarłym, zgodnie z zasadami prawa spadkowego.

Statut – dokument regulujący zasady funkcjonowania określonej instytucji, organizacji lub przedsiębiorstwa.

Stan prawny – stan faktyczny i prawny określonej sprawy, sytuacji lub przedmiotu.

Służebność – ograniczone prawo rzeczowe, które daje uprawnienia do korzystania z cudzej nieruchomości w określony sposób.

Skarga konstytucyjna – środek odwoławczy do Trybunału Konstytucyjnego, w celu ochrony konstytucyjnych praw i wolności obywatelskich.

Sąd rejonowy – pierwszy stopień w hierarchii sądów powszechnych, który rozpatruje sprawy cywilne, karną, rodzinne i wiele innych.

Spadek – zbiór praw i obowiązków, które przechodzą na spadkobierców po zmarłym.

Sąd apelacyjny – instancja odwoławcza w stosunku do wyroków i postanowień wydanych przez sąd rejonowy lub inną niższa instancję.

Stosunek pracy – związek między pracownikiem a pracodawcą, który jest uregulowany przepisami prawa pracy.

Sąd okręgowy – sąd drugiej instancji w hierarchii sądów powszechnych, który rozpatruje odwołania od wyroków sądu rejonowego.

Sygnatura akt – unikalny numer, pod którym przechowywane są akta, dokumenty lub pisma w instytucjach publicznych i sądach.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) – jedna z najpopularniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej, w której odpowiedzialność za zobowiązania spółki jest ograniczona do wysokości wniesionego kapitału.

Sąd Najwyższy – najwyższa instancja sądowa w Polsce, która pełni funkcję kontrolną nad sądami niższych instancji i orzeka w sprawach konstytucyjnych.

Sankcja – kara lub nagroda, stosowana w celu zachęcenia do postępowania zgodnego z normami prawnymi lub karania za ich naruszenie.

Świadek – osoba, która podczas postępowania sądowego lub administracyjnego zeznaje na podstawie swojej wiedzy na temat okoliczności związanych ze sprawą.

Sąd administracyjny – sąd specjalizujący się w rozstrzyganiu spraw z zakresu prawa administracyjnego, w tym m.in. w sprawach o ochronę praw i wolności obywatelskich.

Sprawiedliwość – idea równości i uczciwości w stosowaniu prawa, którą stawia się na czele funkcji systemu prawnego.

Stosunek własności – prawnie uregulowany stosunek między właścicielem a przedmiotem, który stanowi jego własność.

Sąd arbitrażowy – instytucja orzekająca w sporach, która powoływana jest przez strony konfliktu i działa poza systemem sądowniczym.

Sąd pracy – sąd specjalizujący się w rozpatrywaniu spraw pracowniczych i związkowych, np. sporów o wynagrodzenie, prawa do urlopu czy dyskryminację w miejscu pracy.

Sąd polubowny – instytucja orzekająca w sporach o charakterze prywatnym, która działa na podobnych zasadach jak sąd arbitrażowy.

Spadkodawca – osoba, po której dziedziczą spadkobiercy.

Sąd gospodarczy – sąd specjalizujący się w rozstrzyganiu sporów z zakresu prawa handlowego, w tym m.in. w sprawach o upadłość i naprawę.

Sąd wojskowy – sąd specjalizujący się w rozpatrywaniu spraw związanych z dyscypliną wojskową i naruszeniem prawa karnego wojskowego.

Spółka akcyjna (S.A.) – forma organizacji biznesowej, w której akcjonariusze posiadają udziały w spółce, a odpowiedzialność za zobowiązania spółki jest ograniczona do wysokości wniesionych przez nich środków.

Samorząd terytorialny – organy władzy lokalnej, które mają za zadanie zarządzać danym terytorium i reprezentować interesy jego mieszkańców.

Świadek koronny – osoba, która zgodziła się zeznawać w sprawie przestępstwa w zamian za ochronę ze strony organów ścigania lub obniżenie kary.

Sąd rodzinny – sąd specjalizujący się w rozstrzyganiu spraw związanych z małżeństwem, separacją, rozwodem, opieką nad dziećmi.