Kancelaria legalna słownik pojęć prawnych:

Zapraszamy do lektury.

Słownik pojęć prawnych na literę: T

Testament – dokument pisemny, w którym spadkodawca określa, jak mają być rozdzielone jego dobra po śmierci.

Trybunał Konstytucyjny – organ sądowniczy w Polsce, który zajmuje się kontrolą konstytucyjności ustaw i aktów prawnych.

Taryfa celna – lista stawek cła określająca wysokość podatku importowego dla towarów importowanych z zagranicy.

Tytuł wykonawczy – dokument, który uprawnia do egzekwowania wierzyciela do zwrotu długu, np. wyrok sądu lub nakaz zapłaty.

Tymczasowe aresztowanie – zatrzymanie osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa w celu umożliwienia postępowania karnego.

Trybunał Stanu – organ w Polsce, który orzeka o odpowiedzialności politycznej osób zajmujących najwyższe stanowiska w państwie.

Tolerancja – postawa polegająca na szanowaniu innych ludzi, ich poglądów i zachowań, nawet jeśli nie zgadzamy się z nimi.

Toczenie – etap postępowania sądowego, w którym sąd zbiera dowody i przesłuchuje świadków w celu wyjaśnienia sprawy.

Taryfikator mandatów – dokument zawierający wysokość kar pieniężnych za wybrane wykroczenia drogowe.

Terytorium – przestrzeń geograficzna, na której obowiązują określone normy prawne.

Tytuł egzekucyjny – dokument, który upoważnia do dokonania egzekucji z majątku dłużnika, np. wyrok sądu lub tytuł wykonawczy.

Tymczasowe aresztowanie – środek zapobiegawczy stosowany wobec osoby podejrzanej o przestępstwo w celu zabezpieczenia postępowania karnego.

Taryfa ubezpieczeniowa – lista stawek składek określająca wysokość składki ubezpieczeniowej dla określonego rodzaju ubezpieczenia.

Tolerowany pobyt – legalny pobyt osoby na terytorium kraju, której pobyt nie jest uregulowany na podstawie ustawy o cudzoziemcach.

Tocznia – urządzenie służące do produkcji monet lub innych przedmiotów metalowych poprzez kucie lub tłoczenie.

Taksówkarz – osoba prowadząca działalność przewozową na zasadach koncesji lub zezwolenia.

Testament ustawowy – określony przez prawo sposób dziedziczenia w przypadku braku testamentu lub jego nieważności.

Taryfa – system ustalania cen lub stawek, np. taryfa ubezpieczeniowa lub taryfa celna.

Trybunał arbitrażowy – organ rozstrzygający spory między podmiotami gospodarczymi na drodze postępowania arbitrażowego.

Terytorialna obrona powietrzna – system ochrony przed atakami z powietrza, w ramach którego wyznaczone są strefy zakazu lotów.

Teren prywatny – obszar, którym właściciel dysponuje na zasadach swobodnego użytkowania.

Tendencja prawna – kierunek interpretacji prawa, wynikający z orzeczeń sądów lub doktryny prawa.

Teren zamknięty – obszar, do którego wstęp jest ograniczony lub niemożliwy z różnych przyczyn, np. teren wojskowy lub fabryczny.

Teren ogrodzony – obszar, który został ogrodzony lub ogrodzony naturalnymi przeszkodami, takimi jak las czy rzeka.

Taryfikator punktów karnych – dokument określający ilość punktów karnych przyznawanych za popełnienie wykroczeń drogowych.

Terytorialny zakres działania sądu – obszar, dla którego dany sąd jest właściwy w sprawach cywilnych lub karnych.

Teren zielony – obszar, którego cechą charakterystyczną jest obecność roślinności i/lub miejsce wypoczynku.

Teoria prawa – dziedzina nauki zajmująca się badaniem istoty prawa, jego źródeł i zasad.

Terytorium wolne od broni jądrowej – obszar, w którym na mocy umów międzynarodowych zabronione jest posiadanie lub umieszczanie broni jądrowej.

Tradycyjne prawo zwyczajowe – zbiór zasad i norm obowiązujących w danej społeczności, wynikających z długoletniej praktyki i tradycji.