Kancelaria legalna słownik pojęć prawnych:

Zapraszamy do lektury.

Słownik pojęć prawnych na literę: U

Uchwała – dokument, który jest podejmowany przez organ kolegialny i stanowi oficjalne stanowisko w danej sprawie.

Uczciwość – zasada etyki, która nakazuje postępowanie zgodnie z normami moralnymi.

Udział w postępowaniu – uczestnictwo w procesie sądowym, zarówno po stronie powoda, jak i po stronie pozwanego.

Ujawnienie – przedstawienie faktów, które wcześniej były skrywane lub ukrywane.

Ujawnienie poufnych informacji – upublicznienie informacji, które były objęte tajemnicą prawną.

Umysł – zdolność do przewidywania skutków swojego postępowania i zdawania sobie sprawy z ich znaczenia.

Umysł zabójczy – zamiar pozbawienia życia drugiej osoby.

Umyślne przestępstwo – przestępstwo popełnione z premedytacją i z zamiarem osiągnięcia określonego celu.

Ustawa – akt normatywny ustanowiony przez parlament, regulujący kwestie istotne dla funkcjonowania państwa i społeczeństwa.

Ustawa zasadnicza – najwyższy akt prawa w państwie, stanowiący konstytucję.

Ustawa o ochronie danych osobowych – polska ustawa regulująca kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Ustęp – część ustawy, która składa się z jednego lub kilku zdań i reguluje konkretne zagadnienie.

Ustny wyrok – werdykt w postępowaniu sądowym wydawany ustnie w obecności stron i ich pełnomocników.

Uszkodzenie mienia – czyn zabroniony, polegający na zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia należącego do innej osoby.

Utrata mocy prawnej – sytuacja, w której akt prawny traci swoją ważność lub skuteczność.

Ubezpieczenie – umowa między ubezpieczycielem a ubezpieczającym, która gwarantuje ochronę przed określonymi ryzykami.

Ubezpieczenie społeczne – system zabezpieczeń społecznych, który ma na celu zapewnienie obywatelom ochrony w przypadku różnych zdarzeń losowych.

Uchwała budżetowa – dokument określający wydatki i dochody jednostki samorządu terytorialnego.

Ugodowy charakter postępowania – postępowanie w ramach którego strony dążą do osiągnięcia porozumienia w sporze przed sądem.

Ujawnienie poufnych informacji – ujawnienie informacji objętych tajemnicą prawną.

Układ zbiorowy pracy – umowa zawierana pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi w sprawie warunków pracy i płacy pracowników.

Unieważnienie – stwierdzenie przez sąd, że umowa jest nieważna z powodu naruszenia przepisów prawa.

Uniewinnienie – wyrok sądu stwierdzający, że oskarżony nie popełnił zarzuconego mu przestępstwa.

Unikanie opodatkowania – działania podejmowane przez podmioty gospodarcze w celu zminimalizowania wysokości podatku.

Unikanie podatków – działania podejmowane przez osoby fizyczne w celu zminimalizowania wysokości podatku.

Uprawnienie – prawo do wykonania określonego działania lub korzystania z określonych środków.

Urlop macierzyński – okres czasu, w którym pracownica po urodzeniu dziecka ma prawo do pobierania zasiłku macierzyńskiego i pozostawania z dzieckiem w domu.

Urlop wypoczynkowy – okres wypoczynku przysługujący pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę.

Ustawa regulaminowa – akt prawny, który określa szczegółowe zasady funkcjonowania danej instytucji lub organu.

Uwierzytelnienie dokumentu – potwierdzenie, że dokument jest autentyczny i pochodzi od osoby, która go podpisała.