Kancelaria legalna słownik pojęć prawnych:

Zapraszamy do lektury.

Słownik pojęć prawnych na literę: W

Własność – prawo do korzystania, rozporządzania i wykorzystywania rzeczy w sposób nie sprzeczny z prawem.

Wyrok – orzeczenie sądu kończące postępowanie i decydujące o prawach i obowiązkach stron.

Wniosek – forma działania, w której podmiot występuje z żądaniem do władz publicznych, np. złożenie wniosku o wydanie dokumentu.

Współwłasność – rodzaj własności, w której kilka osób posiada jednocześnie część lub całość nieruchomości.

Wycena – określenie wartości rzeczy lub usług na podstawie określonych kryteriów.

Wypadek przy pracy – niespodziewane i nagłe zdarzenie, które ma miejsce w związku z wykonywaną pracą i powoduje uraz lub śmierć.

Wyrok nakazowy – uproszczony sposób postępowania sądowego, w którym wyrok jest wydawany w wyniku złożenia przez stronę pozwu z wyłączeniem fazy dowodowej.

Wspólność – rodzaj praw własności, w którym posiadający własność majątkową zobowiązani są do udziału w kosztach zarządu majątkiem wspólnym.

Wyrok nieprawomocny – orzeczenie, które nie stało się prawomocne z powodu złożenia odwołania lub apelacji.

Wykroczenie – czyn zabroniony przez przepisy prawa karnego, który karany jest grzywną lub karą ograniczenia wolności.

Wznowienie postępowania – możliwość ponownego rozpatrzenia sprawy przez sąd po wydaniu prawomocnego wyroku w przypadku istnienia określonych przesłanek.

Wymiar sprawiedliwości – zasada, że każdy obywatel ma prawo do sprawiedliwego i równego traktowania przez władze publiczne.

Wyrok łączny – decyzja sądu, w której kilka wyroków jest wydawanych w jednym postępowaniu, dotyczącym jednego sprawcy lub jednego przestępstwa.

Wykaz dłużników – lista osób lub firm, które zalegają z płatnościami i są wymienione w urzędowym rejestrze.

Wspólnik – osoba posiadająca udziały w spółce i uczestnicząca w jej działalności.

Wyrok – orzeczenie sądu kończące postępowanie sądowe.

Windykacja – proces odzyskiwania należności od dłużnika.

Współwłasność – rodzaj własności, w której nieruchomość lub przedmiot należy do kilku osób w częściach ułamkowych.

Wykroczenie – czyn zabroniony przez prawo, który nie jest przestępstwem, ale podlega karze.

Wniosek – oficjalne pismo składane w urzędzie lub sądzie, mające na celu uzyskanie określonej decyzji lub załatwienie określonej sprawy.

Wadium – kwota pieniędzy, którą kupujący zobowiązuje się wpłacić na poczet przyszłej transakcji.

Wyrok w zawieszeniu – orzeczenie, w którym sąd nakłada karę, ale jej wykonanie jest zawieszone na określony czas.

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku – pismo składane w sądzie przez osobę, która stwierdza, że ma prawo do spadku po zmarłym.

Wyrok nakazowy – orzeczenie, które jest wydawane na podstawie wniosku o wydanie nakazu zapłaty.

Wstępna umowa sprzedaży – umowa, w której sprzedający zobowiązuje się sprzedać nieruchomość w przyszłości, a kupujący do jej nabycia.

Wyrok zaoczny – orzeczenie, które jest wydawane w przypadku, gdy pozwanego nie ma na rozprawie.

Wykaz nieruchomości – dokument zawierający informacje o nieruchomości, takie jak jej lokalizacja, powierzchnia, właściciele itp.

Wygaśnięcie zobowiązania – ustanie zobowiązania wskutek spełnienia świadczenia lub z innych powodów określonych w prawie.

Wznowienie postępowania – ponowne rozpoczęcie postępowania sądowego po jego zakończeniu.

Wstępna umowa dzierżawy – umowa, w której dzierżawca zobowiązuje się do oddania dzierżawcy nieruchomości w przyszłości, a dzierżawca do jej dzierżawy.