Kancelaria legalna słownik pojęć prawnych:

Zapraszamy do lektury.

Słownik pojęć prawnych na literę: Z

Zabezpieczenie – forma zabezpieczenia roszczeń, która pozwala na zaspokojenie wierzyciela z majątku dłużnika w przypadku niewykonania zobowiązania.

Zakaz konkurencji – klauzula, która ogranicza pracownikowi możliwość podejmowania pracy u konkurencyjnego pracodawcy przez określony czas po zakończeniu zatrudnienia.

Zakład ubezpieczeń – podmiot, który na podstawie kontraktu ubezpieczenia zobowiązuje się do wypłacenia odszkodowania w przypadku zaistnienia określonego zdarzenia losowego.

Zakazana klauzula abuzywna – klauzula w umowie, która nie jest jasna dla stron lub narusza interes jednej ze stron.

Zaliczka – część zapłaty należnej na rzecz kontrahenta dokonywana przed wykonaniem umowy.

Zasada autonomii woli – zasada prawna, która pozwala na swobodne kształtowanie stosunków prawnych między stronami umowy.

Zasada niezawisłości sędziów – zasada prawna, która gwarantuje sędziom niezależność od wpływów politycznych i innych czynników zewnętrznych.

Zasiedzenie – sposób nabycia własności nieruchomości na podstawie długotrwałego i rzeczywistego posiadania.

Zaświadczenie o niekaralności – dokument, który potwierdza, że osoba nie była karana lub jej karalność została zatarcie.

Zawieszenie postępowania – czasowe wstrzymanie postępowania przez sąd lub inny organ na podstawie określonych przepisów.

Zbrodnia – ciężkie przestępstwo, które stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz bezpieczeństwa państwa.

Zdarzenie losowe – nieprzewidywalne wydarzenie, którego skutki mają wpływ na interesy stron umowy.

Zgodność z prawem – cecha zachowania lub działania, które nie naruszają obowiązujących przepisów prawa.

Zmiana prawa – wprowadzenie nowych przepisów lub modyfikacja obowiązujących już regulacji prawnych.

Zmiana umowy – dokonanie zmian w umowie przez strony w drodze porozumienia.

Znaki towarowe – oznaki wyróżniające towary lub usługi na rynku, takie jak słowa, grafiki czy kształty.

Zobowiązanie – relacja między dłużnikiem a wierzycielem, która zobowiązuje dłużnika do wykonania określonej czynności na rzecz wierzyciela.

Zostać pozbawionym wolności – skazanie na karę pozbawienia wolności za popełnienie przestępstwa.

Zryczałtowanie – formuła umowna, w której wynagrodzenie określa się stałą kwotą, niezależnie od czasu czy ilości pracy.

Związek zawodowy – organizacja, która reprezentuje interesy pracowników w sprawach związanych z zatrudnieniem i warunkami pracy.

Zabezpieczenie społeczne – system świadczeń finansowych i innych form pomocy dla osób, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej.

Zaległości podatkowe – nieuregulowane zobowiązania podatkowe, które wiążą się z koniecznością uiszczenia dodatkowych opłat i sankcji.

Zarząd spółki – organ spółki, który odpowiada za zarządzanie jej majątkiem i działalnością, a także reprezentowanie spółki na zewnątrz.

Zasada przyczynowości – zasada prawna, która nakłada obowiązek udowodnienia związku przyczynowego między zachowaniem sprawcy a szkodą, którą wyrządził.

Zasada równości – zasada prawna, która zakłada, że wszyscy obywatele są równi wobec prawa i mają równe prawa i obowiązki.

Zastępstwo procesowe – reprezentowanie strony w postępowaniu sądowym przez pełnomocnika, np. adwokata czy radcę prawnego.

Zawieszenie czynności – czasowe wstrzymanie wykonywania czynności przez organ administracyjny, np. wydawanie decyzji w sprawie.

Zdolność do czynności prawnych – zdolność osoby do zawierania umów i dokonywania innych czynności prawnych.

Zdarzenie przyrodnicze – zdarzenie losowe, które jest skutkiem działania sił przyrody, np. powódź, trzęsienie ziemi czy huragan.

Zobowiązanie solidarne – zobowiązanie, w którym każdy ze współdłużników odpowiada za całość zobowiązania wobec wierzyciela.