Kancelaria legalna blog:

Zapraszamy do lektury.

Spółki komandytowe podatnikami CIT

Na gruncie obowiązujących obecnie przepisów spółki komandytowe nie są podatnikami podatku dochodowego. Podatek dochodowy od dochodów osiąganych z działalności takich spółek płacony jest jedynie przez wspólników, proporcjonalnie do przypadającego im udziału w zyskach.

Podobne zasady obowiązują w spółkach jawnych oraz partnerskich. Odmienne zasady obowiązują spółki kapitałowe. Spółki te są podatnikami podatku dochodowego bezpośrednio od osiąganych na poziomie spółki dochodów. Następnie podatkiem dochodowym obciążany jest także dochód wspólników spółki uprawnionych do dywidendy. Dochód spółki podlega więc niejako ponownemu opodatkowaniu z chwilą jego faktycznego otrzymania przez wspólników w formie dywidendy.

Dnia 16 września 2020 r. opublikowano rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. Do nowych rozwiązań przewidzianych w projekcie należy m.in. uszczelnienie systemu podatkowego oraz – jako odpowiedź na tworzone przez podatników struktury optymalizacyjne z wykorzystaniem spółek komandytowych – nadanie spółkom komandytowym statusu podatników podatku dochodowego. Co istotne spółki komandytowe mogą stać się podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych już od 1 stycznia 2021 r.!

Podobnie jak funkcjonuje to obecnie w przypadku spółek kapitałowych, poza opodatkowaniem dochodów samej spółki komandytowej bezpośrednio, podatek dochodowy będzie także rozliczany przy każdej wypłacie zysków do wspólników. Opodatkowanie na poziomie wspólnika uzależnione zostało jednak od tego, jaką pełni funkcję – komandytariusza czy komplementariusza.

Jak wynika z uzasadnienia projektu – komplementariuszowi przysługiwać będzie prawo odliczenia od podatku dochodowego wyliczonego od dochodu z udziału w zyskach spółki komandytowej, kwoty podatku zapłaconej przez tę spółkę, proporcjonalnie obciążającej zysk komplementariusza uzyskany z udziału w takiej spółce. W konsekwencji komplementariusz spółki komandytowej podlegać będzie podobnym obciążeniom podatkowym jak wspólnicy spółek podatkowo transparentnych (spółek niebędących podatnikami podatku dochodowego).

Komandytariusz nie będzie mógł zastosować mechanizmu odliczenia podatku dochodowego zapłaconego przez spółkę komandytową. Zyski uzyskiwane za pośrednictwem spółki komandytowej przez komandytariusza będą więc faktycznie podlegały podwójnemu opodatkowaniu. Dla komandytariuszy projekt przewiduje jednak inną preferencję. Zgodnie z projektem, dwukrotnemu opodatkowaniu nie będzie podlegało 50% przychodów uzyskanych przez komandytariusza z tytułu udziału w zyskach w spółce komandytowej, nie więcej jednak niż 60 000 zł takich przychodów uzyskanych w roku podatkowym odrębnie z tytułu udziału w zyskach w każdej takiej spółce komandytowej, w której podatnik jest komandytariuszem. Aby komandytariusz mógł skorzystać ze zwolnienia musi jednak spełnić szereg warunków. Zwolnienie nie obejmie bowiem komandytariusza spółki komandytowej, który:

  1. posiada bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej lub
  2. jest członkiem zarządu:
    1. spółki posiadającej osobowość prawną lub spółki kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej, lub
    2. spółki posiadającej bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej, lub
  3. jest podmiotem powiązanym z członkiem zarządu lub wspólnikiem spółki posiadającej bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej.

Podatnikami CIT mają zostać także niektóre spółki jawne! Spółki jawne będą podatnikami podatku dochodowego jeżeli wspólnikami spółki jawnej nie są wyłącznie osoby fizyczne oraz:

  1. spółka jawna nie złoży przed rozpoczęciem roku obrotowego informacji o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych, posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku tej spółki lub
  2. spółka jawna nie złoży aktualizacji informacji, o której mowa w lit. a, w terminie 14 dni, licząc od dnia zaistnienia zmian w przekazanej informacji

do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę spółki jawnej oraz naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla każdego podatnika osiągającego dochody z takiej spółki.

Obecnie toczy się wstępna faza legislacyjna omówionej powyżej nowelizacji, a tym samym wiele zapisów może jeszcze ulec zmianie. Sejm nie zgodził się jednak z wnioskiem o odrzucenie projektu ustawy w I czytaniu. Warto więc już dziś dokonać oceny wpływu zmian na prowadzoną działalność gospodarczą i rozważyć podjęcie ewentualnych działań przygotowawczych.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu.