Kancelaria legalna oferta:

Własność przemysłowa.

Własność intelektualna i przemysłowa

Jakie usługi oferujemy w sprawach z zakresu prawa autorskiego?

W sprawach z zakresu prawa autorskiego Kancelaria LEGALNA Adwokaci i Radcowie świadczy pomoc prawną obejmującą m.in.:

doradztwo w kwestii strategii zarządzania prawami autorskimi;

dochodzenie na drodze sądowej roszczeń wynikających z naruszenia praw autorskich, a także praw pokrewnych;

sporządzanie i opiniowanie umów dotyczących praw autorskich i praw pokrewnych, w szczególności umów przenoszących prawa, umów licencyjnych oraz umów o współpracę;

przygotowywanie opinii prawnych związanych z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych.

Jakie usługi oferujemy w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej?

W sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej Kancelaria LEGALNA Adwokaci i Radcowie świadczy pomoc prawną obejmującą m.in.:

doradztwo w zakresie strategii zarządzania przedmiotami prawa własności przemysłowej;

badanie zdolności rejestrowej przedmiotów własności przemysłowej;

przygotowywanie dokumentacji zgłoszeniowej oraz reprezentacja w postępowaniach rejestrowych toczących się przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), a także przed Biurem Światowej Organizacji Własności Intelektualnej;

reprezentacja w postępowaniach spornych przed Urzędem Patentowym RP oraz Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oraz w postępowaniach sądowo-administracyjnych;

dochodzenie na drodze sądowej roszczeń wynikających z naruszenia praw własności przemysłowej;

sporządzanie i opiniowanie umów dotyczących przedmiotów własności przemysłowej, w szczególności umów przenoszących prawa, umów licencyjnych oraz umów o współpracę;

przygotowywanie opinii prawnych związanych z ochroną praw własności przemysłowej.

Jakie są korzyści profesjonalnego doradztwa prawnego w sprawach własności intelektualnej i przemysłowej?

Przedmiotem prawa własności intelektualnej nie zawsze jest skomplikowany wynalazek. Dla przykładu znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony. Znakiem towarowym może być w szczególności wyraz, włącznie z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania, a także dźwięk. Podobnie przedmiotem prawa autorskiego nie zawsze jest dopiero obszerna książka. Ochronie podlega każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, niezależnie od wartości, przeznaczenia czy sposobu wyrażenia. Z przedmiotami prawa własności intelektualnej i przemysłowej występującymi w biznesie przedsiębiorcy stykają się częściej niż zdają sobie z tego sprawę. Bez gruntownej wiedzy w tym zakresie łatwo jest zaniedbać prawidłową ochronę swoich praw i utracić je na rzecz innych osób, a także nieświadomie naruszyć prawa przysługujące innym i narazić się na odpowiedzialność. Ponadto aby skutecznie przeciwdziałać naruszaniu przysługujących praw należy na bieżąco monitorować dostępne bazy i reagować w ściśle określonych przez prawo terminach pod rygorem utraty przysługujących roszczeń. Wszystko to sprawia, iż przedsiębiorcy często nie są nawet świadomi swoich praw czy obowiązków.

Wdrażamy kompleksowe rozwiązania dla ochrony przedmiotów prawa autorskiego i własności przemysłowej w działalności naszych Klientów.

Prawnicy z Kancelarii LEGALNA Adwokaci i Radcowie posiadają szeroką wiedzę i doświadczenie w przedmiocie świadczenia pomocy prawnej z zakresu prawa własności intelektualnej, co pozwala na wykonywanie kompleksowej obsługi prawnej. Oferujemy wsparcie prawne zarówno dla podmiotów funkcjonujących już na danym rynku, jak również podmiotów, które dopiero planują rozpocząć swoją działalność.