Kancelaria legalna oferta:

Obrona w sprawach o wykroczenia.

Obrona w sprawach o wykroczenie – adwokat Wrocław

Kancelaria LEGALNA Adwokaci i Radcowie świadczy kompleksową obronę w postępowaniu o wykroczenie na każdy jego etapie. Pomoc prawną świadczymy zarówno we Wrocławiu jak i na terenie całego kraju.

Obrona obwinionych w sprawach o wykroczenie niewiele różni się od obrony podejrzanego/oskarżonego w sprawie karnej. Jakie prawa ma obwiniony? Obwiniony ma bardzo podobne uprawnienia jak podejrzany, a są to przede wszystkim:

 • Prawo do składania wyjaśnień
 • Prawo do ustanowienia obrońcy
 • Prawo do składania wniosków dowodowych
 • Prawo do odmowy składania wyjaśnień lub odpowiedzi na pytania

Patrząc przez pryzmat wysokości sankcji jakie grożą za popełnienie wykroczenia często ustanowienie obrońcy może wydawać się nieopłacalne. Są jednak takie sprawy, kiedy skutkiem skazania za wykroczenie nie jest wyłącznie niska kara grzywny. Jest tak np. w sprawach o spowodowanie zdarzeń w ruchu drogowym, których następstwem jest uszkodzenie pojazdów. Od tego kto ostatecznie zostanie uznany za sprawcę wykroczenia zależy kto poniesie koszty naprawy pojazdów.

Innym przykłady wykroczeń, z których popełnieniem wiążą się doniosłe konsekwencje to przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym o 50km/h lub jazdą po spożyciu alkoholu lub środków odurzających.

Należy także pamiętać, że nie wszystkie wykroczenia są wymienione w kodeksie wykroczeń. W ostatnim czasie głośno jest przede wszystkim o wykroczeniach związanych z nieprzestrzeganiem reżimów sanitarnych w związku z pandemią COVID-19. Jak pokazują liczne wyroki sądów powszechnych i administracyjnych, w każdej tego typu sprawie warto jest podjąć obronę, aby uniknąć zapłaty wysokich, kilkudziesięciotysięcznych grzywien, często nakładanych niezgodnie z prawem.

Adwokat od spraw wykroczeniowych we Wrocławiu

Ustanowiony przez Ciebie obrońca z Kancelarii LEGALNA Adwokaci i Radcowie niezwłocznie przystąpi do działania i w ramach udzielonego upoważnienia do obrony:

 • zapozna się z aktami sprawy, w tym zgromadzonymi dowodami
 • będzie towarzyszył Ci w trakcie Twojego przesłuchania
 • przedstawi Ci najskuteczniejszą linię obrony
 • powoła dowody świadczące na Twoją korzyść
 • będzie uczestniczył we wszystkich czynnościach postępowania
 • zada pytania świadkom
 • przesłucha biegłych
 • będzie aktywnie uczestniczył w każdej rozprawie przed sądem
 • jeżeli wyrok nie będzie satysfakcjonujący, złoży w Twoim imieniu apelację

W jakich sprawach bronimy?

Nasi adwokaci – specjaliści od spraw wykroczeniowych podejmą się obrony w sprawach o wszystkie wykroczenia z kodeksu wykroczeń oraz innych ustaw.

Adwokaci z Kancelarii LEGALNA posiadają bogate doświadczenie jako obrońcy m.in.:

 • w sprawach o wykroczenia z art. 86 k.w. (zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym)
 • w sprawach o wykroczenia z art. 97 k.w. (naruszenie przepisów o bezpieczeństwie w ruchu drogowym)
 • w sprawach o wykroczenia z art. 87 k.w. (prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu)
 • w sprawach o wykroczenia z art. 92 k.w. (niestosowanie się do znaków drogowych)
 • w sprawach o wykroczenia z art. 94 i 95 k.w. (prowadzenie pojazdu bez uprawnień lub dokumentów)
 • w sprawach o wykroczenia z art. 283 kodeksu pracy
 • w sprawach o zakłócanie ciszy nocnej lub porządku publicznego.

Jako doświadczeni obrońcy w sprawach karnych wiemy, jak poprowadzić postępowanie, aby zakończyło się sukcesem naszych Klientów. Jeżeli obwiniony przyznaje się do winy pomagamy uzyskać dla niego najłagodniejszy wyrok. Zawsze rekomendujemy rozwiązania, który są w naszej ocenie optymalne w okolicznościach danej sprawy. Każdy Klient otrzymuje od nas rzetelną, realną ocenę jego sytuacji. Jeżeli to możliwe przedstawiamy kilka wariantów strategii obrony, z których wspólnie z Klientem wybieramy tę najwłaściwszą.

Wysokość honorarium Kancelarii ustalamy w oparciu o stopień skomplikowania sprawy i prognozowany nakład pracy. Ma ono zwykle wymiar zryczałtowany i jest określane za daną instancję, tak aby Klient zawsze wiedział dokładnie, ile i za co płaci.