Kancelaria legalna oferta:

Umowy inwestycyjne.

Umowy inwestycyjne

Kancelaria LEGALNA Adwokaci i Radcowie świadczy kompleksową pomoc prawną polegającą na opiniowaniu i sporządzaniu projektów umów inwestycyjnych wraz z prowadzeniem procesu negocjacji zmierzających do ich zawarcia. Świadczymy usługi na rzecz przedsiębiorców nie tylko z Wrocławia, czy innych części województwa dolnośląskiego, ale i całej Polski.

Czym jest umowa inwestycyjna?

Prawidłowo sporządzona umowa inwestycyjna określa zasady przeprowadzenia transakcji przez inwestora, który wnosi własne środki celem dofinansowania działalności gospodarczej lub pojedynczych działań inwestycyjnych drugiej strony. Taka umowa reguluje także stosunki pomiędzy obiema stronami po przeprowadzeniu transakcji. Umowa inwestycyjna powinna zawierać w szczególności ścisłe określenie warunków na jakich dochodzi do podjęcia współpracy przez strony takiej umowy, praw i obowiązków obu stron, a także wszystkich ustaleń biznesowych dokonanych pomiędzy stronami. Jej postanowienia skupiają się przede wszystkim na uregulowaniu zasad podjęcia wspólnego przedsięwzięcia biznesowego, a także zabezpieczenia spodziewanych przez inwestora korzyści wynikających z dokonywanej inwestycji.

Jakie usługi oferujemy przy procesach zawierania umów inwestycyjnych?

Doradzamy Naszym Klientom w toku zawierania umów inwestycyjnych, reprezentując zarówno inwestorów jak i podmioty, których przedsięwzięcia biznesowe mają być przedmiotem inwestycji, oferując w szczególności:

  • sporządzanie oraz opiniowanie listów intencyjnych oraz umów o poufności zabezpieczających informacje poufne dotyczące naszych Klientów;
  • kompleksowe doradztwo na etapie przygotowania i opracowania modelu oraz harmonogramu inwestycji;
  • dokonanie analizy i oceny aktualnej sytuacji prawnej i faktycznej stron umowy inwestycyjnej, w szczególności w celu określenia istniejących jak i potencjalnych ryzyk związanych z planowaną inwestycją, w sposób umożlwiający naszym Klientom podjęcie świadomej decyzji biznesowej;
  • bieżące wsparcie prawne oraz reprezentację w toku negocjacji prowadzących do zawarcia umowy inwestycyjnej;
  • analizę lub sporządzanie projektów umów inwestycyjnych na podstawie dokonanych uzgodnień;
  • bieżące wsparcie prawne oraz reprezentację w zakresie dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową inwestycyjną

Jakie są korzyści z dokonania inwestycji przy udziale prawnika?

Zawarcie skutecznej umowy inwestycyjnej wymaga znajomości prawa. Tym samym udział profesjonalnego prawnika przy wypracowaniu i konstruowaniu jej brzmienia zapewnia, że warunki umowy inwestycyjnej będą nie tylko w pełni odpowiadające rzeczywistym uzgodnieniom stron, ale i wykonalne z punktu widzenia prawnego.

Kancelaria LEGALNA Adwokaci i Radcowie oferuje pomoc i profesjonalne doradztwo na każdym etapie inwestycji. Działamy kompleksowo oferując naszym Klientom koordynację całego procesu od doradztwa na etapie przygotowania i opracowania samej koncepcji inwestycji, po jej realizację oraz wdrożenie. Na każdym etapie inwestycji aktywnie wspieramy naszych Klientów w negocjacjach z kontrahentem.

Uczestnicząc w procesie inwestycyjnym naszych Klientów zawsze dążymy do znalezienia rozwiązań optymalnych i dogodnych, nie zapominając jednak o aspektach biznesowych i wzajemnych korzyściach stron wynikających z tego typu transakcji, dla których osiągnięcia strony są gotowe do wzajemnych ustępstw.

Na zlecenie naszych Klientów sporządzamy projekty umów od podstaw na podstawie dokonanych uzgodnień lub analizujemy zapisy zawarte w umowach inwestycyjnych sporządzonych przez inne podmioty i rekomendujemy wprowadzenie zmian w celu odpowiedniego zabezpieczenia interesów naszych Klientów. Wskazujemy Klientom korzystne i niekorzystne warunki danego kontraktu, a także potencjalne ryzyka związane z jego zawarciem. Przedstawiamy możliwe konsekwencje prawne przyszłych wydarzeń. Proponujemy zapisy mające na celu eliminację lub zmniejszenie potencjalnych ryzyk oraz, w miarę możliwości, ograniczenie odpowiedzialności kontraktowej naszych Klientów. Ponadto, celem wzmocnienia pozycji naszych Klientów, proponujemy zapisy w celu zabezpieczenia wykonania analizowanej umowy przez drugą stronę. Naszym Klientom oferujemy także analizę wiarygodności i rzetelności kontrahentów, które przeprowadzamy w oparciu o dostępne nam zasoby.