Kancelaria legalna oferta:

Umowy deweloperskie.

Umowy deweloperskie

Kancelaria LEGALNA Adwokaci i Radcowie świadczy kompleksową pomoc prawną polegającą na sporządzaniu oraz opiniowaniu projektów umów deweloperskich wraz z prowadzeniem procesu negocjacji zmierzających do ich zawarcia oraz prawidłowego wykonania. Świadczymy usługi zarówno na rzecz kupujących jak i dla spółek deweloperskich. Świadczymy usługi na rzecz podmiotów nie tylko z Wrocławia, czy innych części województwa dolnośląskiego, ale i całej Polski.

Co to jest umowa deweloperska?

Zgodnie z definicją określoną w ustawie z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1445) umowa deweloperska to umowa, na podstawie której deweloper zobowiązuje się do ustanowienia lub przeniesienia na nabywcę, po zakończeniu przedsięwzięcia deweloperskiego, prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu na nabywcę, albo do przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego stanowiącego odrębną nieruchomość, a nabywca zobowiązuje się do spełnienia świadczenia pieniężnego na rzecz dewelopera na poczet ceny nabycia tego prawa.

Umowa deweloperska to umowa, w której deweloper zobowiązuje się do zabudowania nieruchomości i, po ukończeniu budowy, przeniesienia na nabywcę prawa własności tej nieruchomości lub wyodrębnionej z niej części, a nabywca zobowiązuje się do jej nabycia i zapłaty deweloperowi określonej w umowie deweloperskiej ceny.

Co powinno być w umowie deweloperskiej?

Umowa deweloperska powinna zawierać w szczególności:

 1. określenie stron, miejsca i daty podpisania umowy deweloperskiej;
 2. cenę nabycia prawa własności zabudowanej nieruchomości lub wyodrębnionej z niej części;
 3. informację o nieruchomości, na której przeprowadzone ma być przedsięwzięcie deweloperskie;
 4. określenie położenia oraz istotnych cech domu jednorodzinnego, będącego przedmiotem umowy deweloperskiej, lub budynku, w którym ma znajdować się lokal mieszkalny będący przedmiotem tej umowy oraz określenie usytuowania lokalu mieszkalnego w budynku;
 5. określenie powierzchni i układu pomieszczeń oraz zakresu i standardu prac wykończeniowych, do których wykonania zobowiązuje się deweloper;
 6. termin przeniesienia na nabywcę prawa własności zabudowanej nieruchomości lub wyodrębnionej z niej części;
 7. wysokość i terminy lub warunki spełniania świadczeń pieniężnych przez nabywcę na rzecz dewelopera;
 8. informacje dotyczące środków ochrony zapewnianych nabywcom przez dewelopera;
 9. termin rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych danego przedsięwzięcia deweloperskiego;
 10. określenie warunków odstąpienia od umowy deweloperskiej, a także warunków zwrotu środków pieniężnych wpłaconych przez nabywcę w razie skorzystania z tego prawa;określenie wysokości odsetek i kar umownych dla stron umowy deweloperskiej.
 11. określenie wysokości odsetek i kar umownych dla stron umowy deweloperskiej.

Na co trzeba uważać w umowie deweloperskiej?

W umowie deweloperskiej powinny zostać zapisane wszystkie kwestie istotne z punktu widzenia obu stron zawieranej umowy dotyczące w szczególności wymogów jakie spełniać ma nieruchomość stanowiąca przedmiot zawieranej umowy oraz określenie praw i obowiązków stron zawieranej umowy.

Kupujący powinien zwrócić uwagę przede wszystkim na stan prawny i faktyczny nieruchomości, w tym w szczególności na ustanowione na niej obciążania, sposób zabezpieczenia wpłacanej przez niego ceny nabycia nieruchomości, a także na możliwe konsekwencje prawne niewywiązania lub nienależytego wywiązania się z zawartej umowy przez dewelopera czy też przez samego kupującego.

Jakie są korzyści ze zlecenia analizy umowy deweloperskiej prawnikowi?

Kancelaria LEGALNA Adwokaci i Radcowie oferuje pomoc i profesjonalne doradztwo na etapie zawierania umowy deweloperskiej, a także na wypadek niewywiązania lub nienależytego wywiązania się z zawartej umowy przez dewelopera czy też przez samego kupującego. Mamy bogate doświadczenie w analizie zapisów tego rodzaju umów, a także w prowadzeniu sporów powstałych na tle już zawartych kontraktów. Działamy kompleksowo oferując naszym Klientom aktywne wsparcie w negocjacjach z deweloperem. Podejmujemy wszelkie możliwe działania w celu umożliwienia naszym Klientom podjęcia decyzji z pełną świadomością wszelkich jej konsekwencji. Zabezpieczamy interesy naszych Klientów, doradzając przeprowadzenie transakcji zakupu nieruchomości w sposób bezpieczny i korzystny dla naszych Klientów.