Kancelaria legalna oferta:

E-commerce oraz IT.

E-commerce oraz IT

Kancelaria LEGALNA Adwokaci i Radcowie świadczy kompleksową pomoc prawną na rzecz sklepów internetowych i firm świadczących usługi IT. Wpieramy zarówno duże przedsiębiorstwa jak i początkujące startupy. Świadczymy usługi na rzecz przedsiębiorców nie tylko z Wrocławia, czy innych części województwa dolnośląskiego, ale i całej Polski.

Na czym polega obsługa prawna dla e-commerce?

Działalność e-commerce regulowana jest licznymi przepisami prawa, nakładającymi na przedsiębiorców działających w tej branży szereg wymogów. Kancelaria LEGALNA Adwokaci i Radcowie wpiera swoich Klientów zarówno na etapie zakładania jak i funkcjonowania sklepów i portali internetowych, oferując w szczególności:

 • kompleksowe doradztwo w zakresie prawnych aspektów działalności e-commerce, w tym w szczególności przestrzegania prawa ochrony konsumentów;
 • sporządzanie oraz opiniowanie projektów wzorców umów, regulaminów serwisów i sklepów internetowych, w tym także regulaminów świadczenia usług drogą elektroniczną;
 • sporządzanie oraz opiniowanie projektów dokumentacji wymaganej przepisami prawa ochrony danych osobowych, w tym w szczególności polityki prywatności;
 • wsparcie prawne w zakresie prawa własności intelektualnej, w tym znaków towarowych oraz prawa autorskiego;
 • sporządzanie oraz opiniowanie projektów procedur reklamacyjnych oraz warunków gwarancji;
 • doradztwo prawne w toku rozpatrywania reklamacji i reprezentację w sprawach spornych;
 • dochodzenie należności finansowych od klientów oraz kontrahentów zarówno na etapie postępowania polubownego, sądowego jak i egzekucyjnego;
 • sporządzanie oraz opiniowanie projektów umów na budowę portali internetowych i działania SEO.

Na czym polega obsługa prawna IT?

W ramach świadczonych przez nas usług doradztwa prawnego wspieramy producentów, a także dystrybutorów oprogramowania. Kompleksowo doradzamy w zakresie kontraktów zapewniając wsparcie podczas całego procesu, poczynający od analizy występujących potrzeb, poprzez przygotowanie projektu umowy, doradztwo i udział w negocjacjach aż po wsparcie Klienta na etapie realizacji zawartej umowy. Świadczymy kompleksową pomoc firmom z branży IT oferując w szczególności:

 • kompleksowe wsparcie prawne projektów IT zarówno na rzecz wykonawców jak i zamawiających;
 • wsparcie prawne w toku negocjacji warunków współpracy w branży IT;
 • sporządzanie oraz opiniowanie kontraktów na rozwiązania i usługi informatyczne, umów wdrożeniowych, serwisowych, utrzymaniowych i rozwojowych;
 • sporządzanie oraz opiniowanie umów na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania;
 • sporządzanie oraz opiniowanie umów licencyjnych oraz przenoszących autorskie prawa majątkowe;
 • sporządzanie oraz opiniowanie umów outsourcingowych;
 • obsługę prawną projektów realizowanych w reżimie prawa zamówień publicznych;
 • doradztwo prawne i reprezentację w sporach dotyczących umów z branży IT;
 • audyt prawny zgodności działań z prawem własności intelektualnej;
 • doradztwo prawne w zakresie korzystania z oprogramowania open source;

doradztwo przy projektach uwzględniających ochronę własności intelektualnej, prawo podatkowe, bezpieczeństwo prawne informacji w tym w szczególności ochronę danych osobowych.

Czy branża IT potrzebuje wsparcia prawnego?

Sektor usług IT i nowych technologii to dynamicznie zmieniająca się dziedzina. Dziedzina ta regulowana jest coraz to nowymi regulacjami prawnymi przez co wymaga odpowiedniego wsparcia prawnego. Kancelaria LEGALNA Adwokaci i Radcowie oferuje wsparcie od momentu planowania rozpoczęcia działalności, aż po wejście na rynek i bieżące funkcjonowanie. Wspieramy przedsiębiorców w dążeniu do realizacji założonych celów biznesowych, zapewniając spełnienie przez nich koniecznych wymogów nałożonych przepisami prawa. Oprócz usług prawnych dotyczących realizowanych projektów w branży informatycznej i nowych technologii Kancelaria LEGALNA Adwokaci i Radcowie oferuje także bieżącą, kompleksową obsługę prawną firm IT. Oddanie w ręce profesjonalnego pełnomocnika nadzoru nad prawnymi aspektami działalności pozwala naszym Klientom skupić się przede wszystkim na jej aspektach biznesowych.