Kancelaria legalna oferta:

Dziedziczenie przedsiębiorstw.

Dziedziczenie przedsiębiorstwa – adwokat Wrocław

Kancelaria LEGALNA Adwokaci i Radcowie to zespół prawników doświadczonych w prowadzeniu spraw spadkowych, w tym również w zakresie zagadnień związanych z dziedziczenie przedsiębiorstwa.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się:

  • jak wygląda dziedziczenie jednoosobowej działalności gospodarczej
  • jakie są Prawa i obowiązki związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa w spadku
  • jak wygląda dziedziczenie udziałów w spółce cywilnej
  • jak ma się sukcesja jednoosobowej firmy do podatku VAT i PIT
  • co to jest zarząd sukcesyjny i co trzeba o nim wiedzieć
  • skontaktuj się z naszymi adwokatami, specjalistami w zakresie prawa spadkowego.

Dziedziczenie przedsiębiorstwa osoby fizycznej

25 listopada 2018 r. weszły w życie przepisy ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwa. Stworzyło to prawną możliwość kontynuacji firmy po śmierci jej właściciela. Wcześniej nie było to możliwe, w związku z czym bezpowrotnie wraz ze śmiercią przedsiębiorcy „umierały” także jego NIP, firma, a także wszelkie koncesje czy zezwolenia.

Należy podkreślić, że nowe przepisy dotyczą tylko działalność jednoosobowych, czyli firm wpisanych do CEIDG. 

Dziedziczenie działalności gospodarczej, a precyzyjniej jej majątku, może odbyć się na dwa sposoby, tj. poprzez zapis windykacyjny w testamencie notarialnym lub dziedziczenie ustawowe. W pierwszym przypadku przedsiębiorca wyznacza osobę, która otrzyma majątek po jego śmierci, drugi obowiązuje zaś w momencie, gdy nie sporządzono testamentu. Wtedy majątek działalności gospodarczej przysługuje najbliższej rodzinie (spadkobiercom ustawowym). Jeżeli jednak przedsiębiorstwo wchodziło w całości w skład majątku małżeńskiego to małżonek – spadkobierca stanie się wyłącznym właścicielem przedsiębiorstwa w spadku.

Zarządca sukcesyjny – prawa i obowiązki

Zarządcę sukcesyjnego przedsiębiorca może ustanowić za życia. Czynność ta musi zostać dokonana w formie pisemnej a zarządca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.  W przypadku powołania zarządcy sukcesyjnego przez przedsiębiorcę zarząd sukcesyjny zostaje ustanowiony z chwilą śmierci przedsiębiorcy.

 Jeśli przedsiębiorca nie ustanowił zarządcy sukcesyjnego za życia, to po jego śmierci zarządca sukcesyjny może zostać powołany przez:

małżonka przedsiębiorcy, któremu przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku

spadkobiercę ustawowego przedsiębiorcy, który przyjął spadek

spadkobiercę testamentowego przedsiębiorcy, który przyjął spadek albo zapisobiercę windykacyjnego, który przyjął zapis windykacyjny, jeżeli zgodnie z ogłoszonym testamentem przysługuje mu udział w przedsiębiorstwie w spadku

Zarządca musi zostać powołany w terminie dwóch miesięcy od dnia śmierci przedsiębiorcy. Oświadczenie wyżej wymienionych osób o powołaniu zarządcy oraz zgoda zarządcy na jego powołanie muszą przyjąć formę aktu notarialnego oraz na zarządcę muszą zgodzić się osoby, którym łącznie przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku w wysokości co najmniej 85/100.

Zarządca sukcesyjny posiada szereg obowiązków, do których należą m.in.:

  • płatność składek z tytułu ubezpieczenia społecznego osób zatrudnionych w firmie
  • składanie zeznań podatkowych do urzędu skarbowego
  • kontynuacja stosunku pracy z osobami, które pracowały w firmie przed śmiercią przedsiębiorcy – umowy o pracę wygasają wraz z wygaśnięciem zarządcy sukcesyjnego
  • ponoszenie odpowiedzialności za zobowiązania związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa w spadku

Należy także pamiętać o tym, że przedsiębiorstwo w spadku, podobnie jak każde inne przedsiębiorstwo ma obowiązek opłacania podatków, w tym podatku VAT oraz podatku dochodowego. W związku z tym w przedsiębiorstwie w spadku powinna być w dalszym ciągu prowadzona ewidencja dla celów VAT. Należy również składać w terminach deklaracje podatkowe.