Kancelaria legalna oferta:

Due diligence.

Due diligence

Kancelaria LEGALNA Adwokaci i Radcowie świadczy kompleksową pomoc prawną polegającą na dokonaniu szczegółowego zbadania oraz oceny aktualnej sytuacji prawnej i faktycznej podmiotów gospodarczych lub określonych składników ich majątku. Ocena taka ma na celu ustalenie istniejących jak i potencjalnych ryzyk, które mogą wyniknąć z podjęcia czynności prawnych z nimi związanych. Świadczymy usługi na rzecz przedsiębiorców nie tylko z Wrocławia, czy innych części województwa dolnośląskiego, ale i całej Polski.

Czym jest due diligence przedsiębiorstwa?

Badanie due diligence przedsiębiorstwa ma na celu dokonanie szczegółowej analizy i oceny jego aktualnej sytuacji prawnej i faktycznej, w celu określenia istniejących jak i potencjalnych ryzyk związanych z planowaną transakcją z udziałem tego przedsiębiorstwa, w szczególności w związku z planowaną fuzją z tym przedsiębiorstwem, przejęciem czy zakupem jego udziałów, ale także w celu określenia opłacalności innej planowanej transakcji. Niejednokrotnie warto także przeprowadzić badanie due diligence własnego przedsiębiorstwa, w celu wykrycia potencjalnych zagrożeń wewnętrznych jak i obszarów wymagających optymalizacji.

Kancelaria LEGALNA Adwokaci i Radcowie oferuje przeprowadzenie badania due diligence prawnych aspektów działalności podmiotów prawa handlowego oraz prowadzonych przez nie przedsiębiorstw, w zakresie obejmującym analizę prawną, finansową i podatkową, oferując w szczególności:

A. w obszarze prawnym:

badanie dokumentów korporacyjnych, w szczególności umów, statutów, regulaminów oraz uchwał;

badanie struktury udziałowej i powiązań kapitałowych;

badanie stanu prawnego majątku badanego podmiotu, którego jest właścicielem lub posiadaczem, w celu ustalenia w szczególności ewentualnych ustanowionych obciążeń, praw osób trzecich i zgłoszonych roszczeń;

badanie dokumentacji pracowniczej, w szczególności stanu zatrudnienia, podstaw prawnych zatrudnienia, regulaminów, układów zbiorowych, zarządzeń wewnętrznych;

badanie umów, w szczególności istotnych umów handlowych z kontrahentami, umów kredytów i pożyczek, rachunków bankowych i umów ubezpieczenia;

badanie przysługujących podmiotowi badanemu praw na dobrach niematerialnych, obejmujące w szczególności patenty, wzory użytkowe i przemysłowe, prawa autorskie, know-how;

badanie toczących się z udziałem podmiotu badanego postępowań sądowych i administracyjnych, w szczególności w celu ustalenia czy wynik sprawy może mieć znaczenie dla działalności gospodarczej podmiotu badanego;

badanie koncesji i zezwoleń na prowadzenie określonego rodzaju działalności gospodarczej i innych rozstrzygnięć administracyjnych posiadanych przez podmiot badany;

B. w obszarze finansowym – analizę wyników finansowych podmiotu badanego, w szczególności sprawozdań finansowych, struktury przychodów operacyjnych, kluczowych wskaźników operacyjnych, struktury kosztów działalności operacyjnej, płynności finansowej, składników bilansu, w tym aktywów trwałych, należności, inwestycji i zobowiązań.

C. w obszarze podatkowym – analizę zobowiązań podmiotu badanego w zakresie podatków i opłat ciążących na podmiocie badanym, w szczególności rozliczeń podatkowych oraz deklaracji podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne (ZUS), korespondencji z władzami skarbowymi, decyzji, protokołów wynikających z przeprowadzonych kontroli podatkowych pod kątem ich wpływu na zobowiązania podatkowe w badanym podmiocie.

Czym jest due diligence nieruchomości?

Badanie due diligence nieruchomości ma na celu dokonanie szczegółowej analizy i oceny prawnej jej aktualnej sytuacji prawnej i faktycznej, w celu określenia istniejących jak i potencjalnych ryzyk związanych z planowaną transakcją jej nabycia, dzierżawy czy najmu.

Kancelaria LEGALNA Adwokaci i Radcowie oferuje przeprowadzenie badania due diligence nieruchomości, w zakresie obejmującym analizę prawną i operacyjną, oferując w szczególności:

badanie wypisu i wyrysu z rejestru gruntów i budynków, w celu ustalenia dokładnego oznaczenia nieruchomości, jej położenia, powierzchni oraz rodzaju użytków i klasy gruntu;

badanie księgi wieczystej, w celu ustalenia w szczególności ewentualnych ustanowionych obciążeń, praw osób trzecich i zgłoszonych roszczeń;

badanie dokumentów planistycznych w celu ustalenia możliwości zagospodarowania nieruchomości;

badanie zagadnień związku z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska oraz ochrony konserwatorskiej.

Badanie due diligence ma na celu określenie istniejących jak i potencjalnych ryzyk związanych z planowaną transakcją, ale także potwierdzenie opłacalności planowanej transakcji.

Jakie są korzyści z dokonania due diligence?

Badanie due diligence przeprowadzamy w oparciu o dostępne nam zasoby oraz dokumenty przedłożone przez Klienta. Zakres badania due diligence zawsze uprzednio ustalamy z Klientem, z uwzględnieniem konkretnych potrzeb Klienta i specyfiki branży, w której prowadzi działalność. Wynikiem badania due diligence przeprowadzonego przez Kancelarię LEGALNA Adwokaci i Radcowie jest szczegółowy raport zawierający wnioski z przeprowadzonego badania, ze wskazaniem ewentualnych stwierdzonych nieprawidłowości oraz ryzyk związanych z przeprowadzeniem planowanej transakcji i konsekwencji jej przeprowadzenia. W miarę możliwości w raporcie wskazujemy także rekomendowane rozwiązania mające doprowadzić do wyeliminowania stwierdzonych ryzyk.