Kancelaria legalna oferta:

Upadłość przedsiębiorstw.

Upadłość przedsiębiorstw

Kancelaria LEGALNA Adwokaci i Radcowie świadczy kompleksową pomoc prawną z zakresu prawa upadłościowego, oferując szeroki wachlarz usług zarówno dla przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji jak i wierzycieli. W zakresie świadczonej pomocy prawnej współpracujemy z wyspecjalizowanymi doradcami podatkowymi i restrukturyzacyjnymi. Świadczymy usługi na rzecz przedsiębiorców nie tylko z Wrocławia, czy innych części województwa dolnośląskiego, ale i całej Polski.

Kiedy trzeba ogłosić upadłość?

Upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny tj. utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w ich wykonaniu przekracza trzy miesiące.

Dłużnik będący osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, jest niewypłacalny także wtedy, gdy jego zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące. Domniemywa się, że zobowiązania pieniężne dłużnika przekraczają wartość jego majątku, jeżeli zgodnie z bilansem jego zobowiązania, z wyłączeniem rezerw na zobowiązania oraz zobowiązań wobec jednostek powiązanych, przekraczają wartość jego aktywów.

Dłużnik jest obowiązany, nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa, zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości. Jeżeli dłużnikiem jest osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, obowiązek ten spoczywa na każdym, kto na podstawie ustawy, umowy spółki lub statutu ma prawo do prowadzenia spraw dłużnika i do jego reprezentowania, samodzielnie lub łącznie z innymi osobami.

Jakie są konsekwencje niezłożenia wniosku o upadłość?

Prawo przewiduje surowe konsekwencje dla osób, które pomimo obowiązku, nie złożą wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie, które mogą polegać na orzeczeniu przez sąd zakazu prowadzenia działalności gospodarczej czy pełnienia funkcji, odpowiedzialności osobistej za zobowiązania reprezentowanego podmiotu, odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną wskutek niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie, a nawet odpowiedzialność karną.

Prawo przewiduje surowe konsekwencje dla osób, które pomimo obowiązku, nie złożą wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie, dlatego nie warto zwlekać.

Jakie usługi oferujemy dłużnikom?

Kancelaria LEGALNA Adwokaci i Radcowie świadczy kompleksową pomoc prawną podmiotom niewypłacalnym spełniającym przesłanki do ogłoszenia upadłości, oferując w szczególności:

 • dokonanie analizy i oceny prawnej stanu przedsiębiorstwa oraz jego kondycji finansowej, celem ustalenia zasadności ogłoszenia upadłości;
 • dokonanie analizy i oceny prawnej wpływu ogłoszenia upadłości na sytuację prawną i faktyczną przedsiębiorstwa oraz podmiotów powiązanych;
 • dokonanie analizy i oceny prawnej czynności dokonanych przez przedsiębiorcę przed ogłoszeniem upadłości pod kątem możliwości ich późniejszego zaskarżenia przez syndyka;
 • doradztwo w procesie przygotowania wniosku o ogłoszenie upadłości wraz z niezbędnymi załącznikami;
 • reprezentację w toku postępowania zabezpieczającego przed sądem i tymczasowym nadzorcą sądowym;
 • reprezentację w toku postępowania o orzeczenie upadłości oraz w toku postępowania upadłościowego przed sądem, syndykiem oraz wierzycielami;
 • bieżące wsparcie prawne postępowania o orzeczenie upadłości oraz w toku postępowania upadłościowego, obejmujące w szczególności sporządzanie stosownych dokumentów oraz oświadczeń dłużnika;
 • dokonanie analizy i oceny prawnej zgłoszonych w toku postępowania wierzytelności;
 • wsparcie prawne w toku likwidacji masy upadłości, a także w toku podziału funduszów masy upadłości;
 • przeciwdziałanie odpowiedzialności majątkowej członków zarządu za zobowiązania upadłej spółki;
 • przeciwdziałanie ogłoszeniu upadłości dłużnika w przypadku złożenia wniosku przez wierzyciela.

Jakie usługi oferujemy wierzycielom?

 • sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości niewypłacalnego dłużnika;
 • sporządzenie zgłoszenia wierzytelności w toku postępowania upadłościowego;
 • reprezentację wierzyciela w trakcie ustalania listy wierzytelności, w tym poprzez wniesienie sprzeciwu od listy wierzytelności;
 • reprezentację interesów wierzyciela na zgromadzeniu wierzycieli oraz radzie wierzycieli;
 • reprezentację w postępowaniu w przedmiocie orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.

Jakie są korzyści z przeprowadzenia upadłości przy udziale prawnika?

Prawo przewiduje surowe konsekwencje dla osób, które pomimo obowiązku, nie złożą wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie dlatego nie warto zwlekać. W przypadku wątpliwości czy zachodzą podstawy do ogłoszenia upadłości należy niezwłocznie skonsultować się z kancelarią prawną zajmującą się sprawami upadłościowymi. Reprezentacja przedsiębiorcy w toku postępowania upadłościowego przez wykwalifikowany podmiot umożliwia ograniczenie negatywnych skutków związanych z postępowaniem upadłościowym.