Kancelaria legalna blog:

Zapraszamy do lektury.

PFR wzywa do zwrotu subwencji

PFR wzywa przedsiębiorców do zwrotu subwencji udzielonych w ramach Tarcz COVID-19

W ostatnich tygodniach do naszej kancelarii zgłosiło się wielu Klientów, którzy otrzymali wezwania do zapłaty, a niekiedy już sądowe nakazy zapłaty i pozwy, w których Polski Fundusz Rozwoju S.A. (PFR) domaga się od przedsiębiorców zwrotu udzielonych w latach 2020-2021 subwencji finansowych Jak pamiętamy, PFR od początku pandemii COVID-19 w ramach popularnych „tarcz” wypłacał polskim firmom subwencje mające za zadanie uratować firmy przed bankructwem wywołanym pandemią. Jak się teraz okazuje, dla niektórych przedsiębiorców – choć zastosowali się do wytycznych programu – może się to dziś oznaczać konieczność zapłaty olbrzymich kwot, co często oznaczać będzie konieczność zamknięcia firmy.

Nasze doświadczenie pokazuje, że znaczna ilość tych wezwań do zwrotu subwencji jest całkowicie albo częściowo (np. w zakresie odsetek za opóźnienie) niezasadna. Przestrzegamy wszystkich przedsiębiorców przed pochopnym podejmowaniem decyzji o zwrocie lub podejmowaniem na własną rękę, bez konsultacji z prawnikiem, negocjacji z PFR w przedmiocie zwrotu subwencji, bo może to się skończyć przypadkowym uznaniem długu, którego zapłaty można było uniknąć.

Kogo dotyczą wezwania do zwrotu subwencji?

Jak wynika z komunikatu wydanego przez PFR, główne dostrzeżone nieprawidłowości polegały na:

  • wnioskując o wsparcie finansowe w ramach Programu 1.0, jako jednoosobowe działalności gospodarcze, wbrew spoczywającemu na nich obowiązkowi, nie uwzględnili powiązań zachodzących pomiędzy nimi a spółkami cywilnymi, które również zawnioskowały o wsparcie w ramach Programu 1.0, a w których te jednoosobowe działalności gospodarcze posiadają status wspólnika (około 500 podmiotów);  
  • zawnioskowali o wsparcie w ramach Programu 1.0 pomimo posiadania statusu dużego przedsiębiorcy w świetle warunków programowych Tarczy Finansowej 1.0 z uwagi na rozmiar prowadzonej działalności lub/i strukturę właścicielską – w sytuacji, gdy wsparcie w ramach Programu 1.0 było przeznaczone dla mikroprzedsiębiorców oraz MŚP (około 300 podmiotów);
  • po dniu otrzymania subwencji finansowej dokonali korekty przychodów ze sprzedaży (obrotów) według stanu na (i) miesiąc kalendarzowy, w którym doszło do spadku przychodów (obrotów)3, (ii) miesiąc porównywany względem Miesiąca Referencyjnego (w zależności od wyboru beneficjenta – miesiąc kalendarzowy odpowiadający Miesiącowi Referencyjnemu w roku poprzednim albo miesiąc poprzedzający Miesiąc Referencyjny) albo (ii) rok 2019 (wartość obrotu za rok 2019 była podstawą do wyliczenia kwoty subwencji finansowej dla MŚP) – korekty dokonane na wyżej wskazane daty mogły wpływać na (i) błędne zaszeregowanie beneficjenta do pułapu spadku przychodów, od którego uzależniona była wysokość subwencji finansowej lub (ii) przyznanie wsparcia w zawyżonej wysokości w związku ze zmniejszeniem się kwoty bazowej do jej wyliczenia, tj. obrotu za rok 2019 (około 2700 podmiotów); 
  • po dniu otrzymania subwencji finansowej dokonali korekty w zakresie liczby pracowników według stanu na: (i) koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku (liczba pracowników na ten dzień stanowiła element składowy do wyliczenia kwoty subwencji finansowej dla mikroprzedsiębiorców) lub (ii) na koniec roku 2019 – warunkiem udziału w Programie 1.0 było zatrudnianie pracowników na koniec 2019 r. (około 1000 beneficjentów). 

Czy PFR może żądać zwrotu subwencji?

Zagadnienie to jest bardzo złożone i nie sprowadza się jedynie do kwestii oceny słuszności takiego czy innego rozwiązania. Sytuacja każdego przedsiębiorcy jest inna i musi być poddana indywidualnej ocenie. Przede wszystkim zawsze trzeba ustalić:

  • kiedy subwencja została wypłacona i na podstawie jakich danych przez przedsiębiorcę
  • czy PFR wydał decyzję o częściowym umorzeniu subwencji (standardowo taka decyzja była wydawana po około roku od wypłaty środków)
  • czy i w jakiej części subwencja została przed beneficjenta zwrócona
  • jakiej treści PFR lub reprezentujący go Bank wysyłał komunikaty do przedsiębiorcy przed doręczeniem wezwania do zapłaty lub wniesieniem pozwu do sądu

Mamy świadomość, że były przypadki nadużyć i w tym zakresie zasadnym są działania podejmowane przez PFR w celu odzyskania nienależnie wypłaconych środków. Uważamy jednak, że w sytuacji kiedy subwencji udzielono na podstawie rzetelnych informacji, przedsiębiorcy powinni mieć możliwość do jej zachowania  a przynajmniej nie powinni być zobowiązani do płacenia odsetek za czas od udzielenia subwencji do jej zwrotu.

Wobec faktu, że znaczą część wezwań do zapłaty dotyczy firm z branży kantorowej, a sytuacja tych przedsiębiorców jest inna niż pozostałych, właścicieli kantorów odsyłamy do artykułu poświęconego stricte temu zagadnieniu: https://legalna.pl/pfr-wzywa-kantory-do-zwrotu-wielomilionowych-subwencji/

PFR żąda zwrotu subwencji z tarczy – jak uniknąć zwrotu?

Naszym Klientom – po przeanalizowaniu dostarczonych przez nich dokumentów – rekomendujemy, aby dobrowolnie subwencji ani odsetek nie zwracali, gdyż w przeanalizowanych przez nas sprawach często nie znajdujemy ku temu dostatecznych podstaw prawnych. Jednocześnie jesteśmy przekonani, że ewentualny dokonany zwrot byłby nieodwracalny. Dużo większe szanse zespół nasz dostrzega w obronie przed żądaniami PFR, aniżeli w próbie późniejszego odzyskania oddanych pieniędzy w sytuacji, kiedy np. okaże się, że sądy masowo podzielą nasze przekonanie o bezzasadności roszczeń PFR i niebawem zaczną powództwa PFR przeciwko przedsiębiorcom oddalać.

Należy podkreślić, że choć umowy zawierane z PFR miały praktycznie jeden wzór, to jednak sytuacja poszczególnych przedsiębiorców może być różna. Istotne są m.in. takie elementy jak data zawarcia umowy oraz data dokonania spłaty ostatniej raty nieumorzonej części subwencji. Każdą sytuację należy przeanalizować odrębnie.

Jeżeli opisany problem dotyczy także Twojej firmy, zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią. Posiadamy bogate doświadczenie i praktyczną wiedzę jak podjąć skuteczną walkę z żądaniami PFR. Dokładnie przeanalizujemy każdą sytuację i przedstawimy rzetelną informację na temat Twoich szans w prawdopodobnym sporze z PFR. Otrzymasz elastyczną ofertę, opartą w dużej mierze o  wynagrodzenie zależne od sukcesu. Napisz do nas subwencje@legalna.pl lub zadzwoń 880 10 1000.