Kancelaria legalna oferta:

Reprezentacja pokrzywdzonego.

Reprezentacja pokrzywdzonych w sprawach karnych – adwokat Wrocław

Kancelaria LEGALNA Adwokaci i Radcowie świadczy kompleksową reprezentację pokrzywdzonych osób fizycznych i prawnych w sprawach karnych na każdym etapie postępowania. Pomoc prawną świadczymy zarówno we Wrocławiu jak i na terenie całego kraju.

Czy pokrzywdzony może ustanowić pełnomocnika w sprawie karnej?

Osoba pokrzywdzona przestępstwem jest uczestnikiem postępowania karnego i jednym z przysługujących jej uprawnień jest możliwość ustanowienia pełnomocnika w osobie adwokata lub radcy prawnego.

Jeżeli zostałeś pokrzywdzony przestępstwem niezwłocznie skontaktuj się z kancelarią LEGALNA Adwokaci i Radcowie. Nasi adwokaci niezwłocznie przeanalizują Twoją sprawę i powiedzą jakie dalsze kroki należy podjąć. Pamiętaj, że Twoje pierwsze działania mogą zaważyć na losach całego postępowania. To czy złożysz odpowiedniej treści zawiadomienie do prokuratury lub na policję oraz czy należycie zabezpieczysz dowody zadecyduje czy sprawcę przestępstwa uda się złapać, oskarżyć, skazać i zmusić do naprawienia wyrządzonej Tobie szkody.

Adwokat dla pokrzywdzonego w sprawie karnej

Ustanowiony przez Ciebie pełnomocnik z Kancelarii LEGALNA Adwokaci i Radcowie niezwłocznie przystąpi do działania i w ramach udzielonego pełnomocnictwa:

 • odbierze od Ciebie wszystkie informacje, którą mogą mieć znaczenie w sprawie
 • przedstawi koncepcję zabezpieczenia dowodów (nagrania z kamer, billingi połączeń, logowania BTS, utrwalenie zapisu strony www etc.)
 • pomoże zredagować zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
 • będzie towarzyszył Tobie w trakcie Twojego przesłuchania
 • będzie uczestniczył we wszystkich czynnościach postępowania
 • zada pytania świadkom
 • przesłucha biegłych
 • sporządzi prywatny akt oskarżenia
 • sporządzi subsydiarny akt oskarżenia
 • będzie aktywnie uczestniczył w każdej rozprawie przed sądem
 • jeżeli wyrok nie będzie satysfakcjonujący, złoży w Twoim imieniu apelację

Pamiętaj, że oprócz udzielenia Tobie najlepszej pomocy prawnej, adwokat z Kancelarii LEGALNA z Wrocławia zapewni Ci także wsparcie psychiczne w tym trudnym dla każdego okresie jakim jest proces karny.

Pełnomocnik pokrzywdzonego – w jakiś sprawach?

Nie w każdej sprawie karnej może występować pokrzywdzony. Wynika to z faktu, iż niektóre przestępstwa -choć z pozoru może się to wydawać niezrozumiałe – nie są popełnienie na szkodę innej osoby. Pełnomocnik z Kancelarii LEGALNA Adwokaci i Radcowie dokona oceny jakie uprawnienia przysługują Ci w związku z popełnionym przestępstwem. Rzutować to będzie na sposób dalszego działania. Część przestępstw (np. znieważenie, zniesławienie, naruszenie nietykalności cielesnej) ma tzw. charakter prywatnoskargowy i wtedy to pełnomocnik, a nie prokurator sporządza akt oskarżenia i wnosi go do sądu. Bardzo często zdarza się także, że pomimo istnienia mocnych dowodów, prokurator nie decyduje się na skierowanie oskarżenia, wówczas to rolą pełnomocnika będzie sporządzenie tzw. subsydiarnego aktu oskarżenia.

Pomoc fachowego pełnomocnika w sprawie karnej będzie miała szczególne znaczenie w sytuacji, kiedy pokrzywdzony dochodzi od sprawcy naprawienia wyrządzonej szkody majątkowej lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Należy pamiętać, że co do zasady postępowanie karne – w przeciwieństwie do postępowania cywilnego – jest wolne od opłat sądowych. Co także bardzo istotne, niekiedy w postępowaniu karnym dużo prościej jest uzyskać korzystne rozstrzygnięcie, np. orzeczenie obowiązku naprawienia szkody niż wyrok zasądzający w procesie cywilnym. Należy pamiętać, że orzeczenie sądu karnego, z którego wynika, że sprawca tytułem naprawienia szkody ma zapłacić pokrzywdzonemu określoną sumę pieniężną posiada taką samą moc prawną jak wyrok sądu cywilnego.

Nasi adwokaci – specjaliści od spraw karnych reprezentują pokrzywdzonych we wszystkich sprawach z kodeksu karnego oraz innych ustaw.

Adwokaci z LEGALNEJ posiadają bogate doświadczenie jako pełnomocnicy pokrzywdzonych m.in.:

 • w sprawach o znieważenie i zniesławienie
 • w sprawach o naruszenie nietykalności cielesnej
 • w sprawach o oszustwo
 • w sprawach wypadków komunikacyjnych
 • w sprawach o pobicie i rozbój
 • w sprawach o kradzież lub kradzież z włamaniem
 • w sprawach o pokrzywdzenie wierzycieli
 • w sprawach o naruszenie praw pracowniczych

Jako doświadczeni praktycy w sprawach karnych wiemy, jak poprowadzić postępowanie, aby zakończyło się sukcesem naszych Klientów. Zawsze rekomendujemy rozwiązania, który są w naszej ocenie optymalne w okolicznościach danej sprawy. Każdy Klient otrzymuje od nas rzetelną, realną ocenę jego sytuacji. Jeżeli to możliwe przedstawiamy kilka wariantów strategii działania, z których wspólnie z Klientem wybieramy tę najwłaściwszą.

Wysokość honorarium Kancelarii ustalamy w oparciu o stopień skomplikowania sprawy i prognozowany nakład pracy. Ma ono zwykle wymiar zryczałtowany i jest określane za daną instancję, tak aby Klient zawsze wiedział dokładnie, ile i za co płaci.