Kancelaria legalna oferta:

Umowy o podwykonawstwo.

Umowy o podwykonawstwo

Kancelaria LEGALNA Adwokaci i Radcowie świadczy kompleksową pomoc prawną polegającą na opiniowaniu i sporządzaniu projektów umów o podwykonawstwo wraz z prowadzeniem procesów negocjacji zmierzających do ich zawarcia. Reprezentujemy zarówno wykonawców jak i podwykonawców. Świadczymy usługi na rzecz przedsiębiorców nie tylko z Wrocławia, czy innych części województwa dolnośląskiego, ale i całej Polski.

Co to jest umowa o podwykonawstwo?

Pod pojęciem umowy o podwykonawstwo należy rozumieć umowę, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część realizowanej inwestycji, zawartą między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą). Zaangażowanie podwykonawcy często służy wykonawcy realizacji celów, których wykonawca nie byłby w stanie spełnić samodzielnie. Realizacja złożonych i skomplikowanych inwestycji nierzadko wymaga bowiem wiedzy i doświadczenia w wielu różnych obszarach i specjalizacjach, a także zaangażowania szerokiego kręgu specjalistów czy znacznej ilości personelu. W ramach umowy podwykonawstwa wykonawca angażuje odrębny podmiot, który swoje siły i środki angażuje dla należytej realizacji inwestycji zamawiającego, na koszt i ryzyko wykonawcy, ale jednocześnie na jego rzecz.

Jakie usługi oferujemy przy procesach zawierania umów o podwykonawstwo?

Doradzamy Naszym Klientom w toku zawierania oraz wykonywania umów o podwykonawstwo, a także w sprawach powstałych na tle sporów wynikających z zawartych już umów, oferując w szczególności:

  • kompleksowe doradztwo na etapie przygotowania i opracowania zasad funkcjonowania relacji podwykonawstwa, w celu określenia istniejących jak i potencjalnych ryzyk związanych z planowanym przedsięwzięciem, w sposób umożlwiający naszym Klientom podjęcie świadomej decyzji biznesowej;
  • bieżące wsparcie prawne oraz reprezentację w toku negocjacji prowadzących do zawarcia umowy o podwykonawstwo;
  • analizę lub sporządzanie projektów umów o podwykonawstwo na podstawie dokonanych uzgodnień;
  • bieżące wsparcie prawne oraz reprezentację w zakresie współpracy w sprawach dotyczących realizowanego przedsięwzięcia;
  • bieżące wsparcie prawne oraz reprezentację w zakresie dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową o podwykonawstwo.

Sporządzamy projekty umów od podstaw na podstawie dokonanych uzgodnień lub analizujemy zapisy zawarte w umowach o podwykonawstwo sporządzonych przez inne podmioty.

Jakie są korzyści z zawarcia umowy o podwykonawstwo przy udziale prawnika?

Zawarcie skutecznej umowy o podwykonawstwo wymaga znajomości prawa. Tym samym udział profesjonalnego prawnika przy wypracowaniu i konstruowaniu jej brzmienia zapewnia, że warunki umowy o podwykonawstwo będą nie tylko w pełni odpowiadające rzeczywistym uzgodnieniom stron, ale i wykonalne z punktu widzenia prawnego.

Na zlecenie naszych Klientów sporządzamy projekty umów od podstaw na podstawie dokonanych uzgodnień lub analizujemy zapisy zawarte w umowach o podwykonawstwo sporządzonych przez inne podmioty i rekomendujemy wprowadzenie zmian w celu odpowiedniego zabezpieczenia interesów naszych Klientów. Wskazujemy Klientom korzystne i niekorzystne warunki danego kontraktu, a także potencjalne ryzyka związane z jego zawarciem. Przedstawiamy możliwe konsekwencje prawne przyszłych wydarzeń. Proponujemy zapisy mające na celu eliminację lub zmniejszenie potencjalnych ryzyk oraz, w miarę możliwości, ograniczenie odpowiedzialności kontraktowej naszych Klientów. Ponadto, celem wzmocnienia pozycji naszych Klientów, proponujemy zapisy w celu zabezpieczenia wykonania analizowanej umowy przez drugą stronę. Naszym Klientom oferujemy także analizę wiarygodności i rzetelności kontrahentów, które przeprowadzamy w oparciu o dostępne nam zasoby.