Kancelaria legalna oferta:

Umowy konsorcjum.

Umowy konsorcjum

Kancelaria LEGALNA Adwokaci i Radcowie świadczy kompleksową pomoc prawną polegającą na opiniowaniu i sporządzaniu projektów umów konsorcjum wraz z prowadzeniem procesów negocjacji zmierzających do ich zawarcia. Świadczymy usługi na rzecz przedsiębiorców nie tylko z Wrocławia, czy innych części województwa dolnośląskiego, ale i całej Polski.

Co to jest umowa konsorcjum?

Umowa konsorcjum zaliczana jest do katalogu umów nienazwanych tzn. umów, które nie są uregulowane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Konsorcjum to porozumienie co najmniej dwóch samodzielnych podmiotów, które podejmują współpracę i łączą siły w celu zrealizowania wspólnego przedsięwzięcia. Konsorcjum często służy realizacji celów, których żaden z członków nie byłby w stanie spełnić samodzielnie. Realizacja złożonych i skomplikowanych inwestycji nierzadko wymaga bowiem wiedzy i doświadczenia w wielu różnych obszarach i specjalizacjach. W ramach konsorcjum jego członkowie wspólnie angażują swoje siły i środki w celu należytej realizacji zobowiązania, a jednocześnie dzielą się związanym z tym ryzykiem i odpowiedzialnością.

Konsorcjum jest powoływane zwykle wtedy gdy cel któremu ma służyć przekracza potencjał gospodarczy, możliwości organizacyjne lub finansowe pojedynczej jednostki wchodzącej w jego skład.

Zawarcie umowy konsorcjum nie skutkuje powstaniem odrębnej jednostki prawnej. Zawarcie umowy konsorcjum ma charakter tymczasowy, służy celom z góry określonego przedsięwzięcia. Każdy z członków konsorcjum pozostaje niezależny we wszelkich działaniach podejmowanych poza nim. Konsorcjum nie podlega obowiązkowi odrębnej rejestracji i z reguły ulega rozwiązaniu po osiągnięciu określonego przez jego członków celu.

Co powinno być w umowie konsorcjum?

Umowa konsorcjum powinna definiować przede wszystkim przedsięwzięcie, dla realizacji którego jest zawierana oraz jednoznacznie wskazywać wszystkich członków konsorcjum. Umowa konsorcjum powinna zawierać także dokładny podział praw i obowiązków które ciążą na poszczególnych członkach konsorcjum, a także zasady ich odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. Umowa konsorcjum powinna regulować także wysokość wynagrodzenia poszczególnych członków konsorcjum oraz zasady jego rozliczania. W umowie konsorcjum należy określić także zasady reprezentowania konsorcjum. Najczęściej członkowie konsorcjum wyznaczają spośród siebie lidera, który działa w imieniu całego konsorcjum i reprezentuje jego interesy wobec osób trzecich ze skutkiem dla wszystkich członków konsorcjum.

Jak utworzyć konsorcjum?

Zawarcie i realizacja umowy konsorcjum jako umowy nieuregulowanej w powszechnie obowiązujących przepisach prawa wymaga znajomości prawa. Udział profesjonalnego prawnika przy wypracowaniu i konstruowaniu jej brzmienia zapewnia, że warunki umowy konsorcjum będą nie tylko w pełni odpowiadające rzeczywistym uzgodnieniom stron, ale i wykonalne z punktu widzenia prawnego.

Kancelaria LEGALNA Adwokaci i Radcowie oferuje pomoc i profesjonalne doradztwo na każdym etapie tworzenia czy funkcjonowania konsorcjum. Działamy kompleksowo oferując naszym Klientom koordynację całego procesu od doradztwa na etapie przygotowania i opracowania samej koncepcji konsorcjum, po doradztwo związane z realizacją przedsięwzięcia dla którego zostało zawarte.

Na zlecenie naszych Klientów sporządzamy projekty umów od podstaw na podstawie dokonanych uzgodnień lub analizujemy zapisy zawarte w umowach konsorcjum sporządzonych przez inne podmioty i rekomendujemy wprowadzenie zmian w celu odpowiedniego zabezpieczenia interesów naszych Klientów. Wskazujemy Klientom korzystne i niekorzystne warunki danej umowy, a także potencjalne ryzyka związane z jej zawarciem. Przedstawiamy możliwe konsekwencje prawne przyszłych wydarzeń. Proponujemy zapisy mające na celu eliminację lub zmniejszenie potencjalnych ryzyk oraz, w miarę możliwości, ograniczenie odpowiedzialności kontraktowej naszych Klientów. Ponadto, celem wzmocnienia pozycji naszych Klientów, proponujemy zapisy w celu zabezpieczenia wykonania analizowanej umowy przez drugą stronę. Naszym Klientom oferujemy także analizę wiarygodności i rzetelności kontrahentów, które przeprowadzamy w oparciu o dostępne nam zasoby.

Jakie usługi oferujemy przy procesach zawierania umów konsorcjum?

Doradzamy Naszym Klientom w toku zawierania oraz wykonywania umów konsorcjum, a także w sprawach powstałych na tle sporów wynikających z zawartych już umów, oferując w szczególności:

  • kompleksowe doradztwo na etapie przygotowania i opracowania zasad funkcjonowania konsorcjum, w celu określenia istniejących jak i potencjalnych ryzyk związanych z planowanym przedsięwzięciem, w sposób umożlwiający naszym Klientom podjęcie świadomej decyzji biznesowej;
  • bieżące wsparcie prawne oraz reprezentację w toku negocjacji prowadzących do zawarcia umowy konsorcjum;
  • analizę lub sporządzanie projektów umów konsorcjum na podstawie dokonanych uzgodnień;
  • bieżące wsparcie prawne oraz reprezentację w zakresie współpracy konsorcjum z podmiotem trzecim w sprawach dotyczących realizowanego przedsięwzięcia;
  • bieżące wsparcie prawne oraz reprezentację w zakresie dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową konsorcjum.