Kancelaria legalna oferta:

RODO i ochrona prywatności.

RODO i ochrona prywatności

W dniu 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) (zwane dalej RODO), które usystematyzowało prawa i obowiązki podmiotów przetwarzających dane osobowe w zakresie prowadzonej działalności. RODO było jednym z najszerzej komentowanych regulacji prawnych ostatnich lat. Kancelaria LEGALNA Adwokaci i Radcowie świadczy kompleksową pomoc prawną w opracowaniu systemów przetwarzania i ochrony danych osobowych, celem zapewnienia zgodności przetwarzania z obowiązującymi przepisami. Świadczymy usługi na rzecz przedsiębiorców nie tylko z Wrocławia, czy innych części województwa dolnośląskiego, ale i całej Polski.

Proponujemy rozwiązania optymalne, dostosowane do rodzaju działalności i branży, w której poruszają się nasi Klienci.

Jakie obowiązki nakłada na przedsiębiorców RODO?

Przepisy prawa regulujące zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych nakładają na przedsiębiorców szereg wymogów, które winni spełniać w bieżącej działalności, w tym w szczególności w zakresie sporządzenia oraz prowadzenia dokumentacji przetwarzania danych osobowych i stworzenia odpowiednich procedur wewnętrznych. Kancelaria LEGALNA Adwokaci i Radcowie wspiera swoich Klientów we wdrożeniu stosownych środków technicznych i organizacyjnych tak by przetwarzanie danych spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą, oferując Klientom w szczególności:

  • sporządzanie oraz opiniowanie projektów dokumentacji wdrożeniowej dotyczącej ochrony danych osobowych, w tym w szczególności procedury i polityki prywatności, rejestrów przetwarzania danych osobowych, polityki zarządzania naruszeniami oraz polityki zgłaszania naruszeń, a także wzorów umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, klauzul informacyjnych, zgody na przetwarzanie danych osobowych, czy upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
  • wsparcie prawne w przeprowadzeniu analizy występujących ryzyk w zakresie ochrony danych osobowych;
  • audyt prawny zgodności przetwarzania danych osobowych z RODO, w tym weryfikacja spełnienia przesłanek legalizujących przetwarzanie danych osobowych;
  • udzielanie rekomendacji w zakresie ochrony danych osobowych, w tym dokonywanie oceny konieczności powołania inspektora ochrony danych;
  • sporządzanie zgłoszeń naruszenia ochrony danych do Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  • reprezentację w trakcie kontroli Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w postępowaniu przed Urzędem Ochrony Danych Osobowych oraz przed sądami administracyjnymi;
  • organizację szkoleń dla kadry zarządzającej oraz pracowników w zakresie ciążących na nich obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

Jakie są konsekwencje nieprzestrzegania RODO?

Przepisy RODO znacznie zwiększyły odpowiedzialność finansową przedsiębiorców nieprzestrzegających RODO wprowadzając wysokie kary finansowe, które mogą zostać nałożone na dany podmiot w przypadku niewywiązywania się z obowiązków nałożonych RODO. Organ nadzorczy każdego państwa, na którym ciążył obowiązek wdrożenia RODO zapewnia, by stosowane za naruszenia RODO administracyjne kary pieniężne były w każdym indywidualnym przypadku skuteczne, proporcjonalne, ale i odstraszające. Naruszenia przepisów RODO podlegają karom pieniężnym w wysokości:

do 10 000 000 EUR, a w przypadku przedsiębiorstwa – w wysokości do 2 % jego całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego, przy czym zastosowanie ma kwota wyższa m.in. w przypadku naruszenia RODO w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych, rejestrowania czynności przetwarzania czy powierzenia przetwarzania danych osobowych, oraz

do 20 000 000 EUR, a w przypadku przedsiębiorstwa – w wysokości do 4 % jego całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego, przy czym zastosowanie ma kwota wyższa m.in. w przypadku naruszenia RODO w zakresie podstawowych zasad przetwarzania, w tym warunków zgody czy praw osób, których dane dotyczą.

Kancelaria LEGALNA Adwokaci i Radcowie wspiera swoich Klientów we wdrożeniach wewnętrznych procedur przetwarzania i ochrony danych osobowych, tak by zapewnić bezpieczeństwo ich przetwarzania, wyeliminować występujące niebezpieczeństwa i uchronić Klientów przez dotkliwymi sankcjami. Proponujemy rozwiązania optymalne, dostosowane do rodzaju działalności i branży, w której poruszają się nasi Klienci. Wiemy, że każda działalność gospodarcza stawia inne wyzwania pod kątem RODO, wobec czego do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie.