Kancelaria legalna oferta:

Prawo gospodarcze.

Prawo handlowe i gospodarcze kancelaria prawna Wrocław i okolice.

Opinie klientów

Po wielu miesiącach sporu z deweloperem odzyskaliśmy z żoną koszty naprawy dachu. Gdyby nie zaangażowanie Pana mecenasa Tomasza pewnie nie byłoby to możliwe.

Jacek

Od wielu lat Kancelaria obsługuje naszą rodzinną spółkę. Dzięki bieżącej pomocy w przygotowywaniu umów i rozwiązywaniu problemów prawnych mogliśmy skupić się na rozwoju firmy.

Tomek

Bardzo rzetelni prawnicy z olbrzymią wiedzą i przede wszystkim rozumiejący biznes. Jestem bardzo zadowolony ze stałej współpracy z tą kancelaria.

Andrzej

Prawo gospodarcze - najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi.

Co to jest prawo gospodarcze?
Prawo gospodarcze to dziedzina prawa zajmująca się regulowaniem stosunków gospodarczych, w tym zawierania umów, prowadzenia działalności gospodarczej, obrotu towarami i usługami, a także ochrony własności intelektualnej i konkurencji.
Kto jest objęty prawem gospodarczym?
Prawo gospodarcze dotyczy przede wszystkim przedsiębiorców i osób prowadzących działalność gospodarczą, ale także konsumentów i innych podmiotów biorących udział w stosunkach gospodarczych.
Czym różni się prawo gospodarcze od prawa cywilnego?
Prawo gospodarcze reguluje stosunki gospodarcze, natomiast prawo cywilne reguluje stosunki prawne między osobami fizycznymi i prawnymi, które nie są związane bezpośrednio z działalnością gospodarczą.
Jakie są podstawowe źródła prawa gospodarczego?
Podstawowe źródła prawa gospodarczego to przede wszystkim ustawy, w tym ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawa o prawach autorskich i prawach pokrewnych oraz inne ustawy dotyczące konkretnych dziedzin gospodarki. Poza tym ważnym źródłem prawa gospodarczego są także rozporządzenia i inne aktualne przepisy wydawane przez rząd i inne organy władzy.

PRAWO GOSPODARCZE

Kancelaria LEGALNA Adwokaci i Radcowie świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego. Jesteśmy wrocławską kancelarią prawną, ukierunkowaną na obsługę prawną przedsiębiorców, zarówno tych małych, jednoosobowych jak również z sektora MŚP.

Kancelaria prawa gospodarczego Wrocław

Prawo gospodarcze to szerokie pojęcie obejmujące swoim zakresem zarówno tzw. prawo publiczne gospodarcze, a więc sferę stosunków prawnych pomiędzy organami państwa a przedsiębiorcami, jak również prawo gospodarcze prywatne, które reguluje wzajemne stosunki pomiędzy przedsiębiorcami. 

Jako doświadczeni prawnicy wiemy, że dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa koniecznym jest zarówno odpowiednie zorganizowanie relacji z dostawcami i odbiorcami usług lub produktów jak też sprostanie obowiązkom publicznoprawnym, których z roku na rok znacząco przybywa. 

Naszym nadrzędnym celem jest odciążenie naszych Klientów od wszelkich zagadnień związanych z bezpieczeństwem prawnym prowadzonego biznesu, aby mogli się skupić na tym co potrafią najlepiej czyli na maksymalizowaniu zysków. 

Staramy się aby nasze usługi miały charakter kompleksowy. Klientom rekomendujemy skorzystanie z naszej oferty stałej obsługi prawnej. Taka forma współpracy umożliwia nam poznanie specyfiki prowadzonej przez Klienta działalności, a następnie dobór optymalnych i indywidualnych rozwiązań. Dobra znajomość sytuacji faktycznej i prawnej Klientów pozwala nam efektywniej przygotować ich na nadchodzące zmiany prawa i z odpowiednim wyprzedzeniem wdrożyć optymalne rozwiązania w wymaganych ustawowo terminach.

Oczywiście pomoc prawną w sprawach gospodarczych świadczymy także doraźnie. W ramach praktyki naszej wrocławskiej kancelarii prawnej zajmujemy się m.in.:

 • Opiniowaniem i sporządzaniem umów
 • Prowadzeniem negocjacji
 • Doradztwem podatkowym
 • Zamówieniami publicznymi
 • Sprawami z zakresu zezwoleń i koncesji
 • Prawem własności intelektualnej i przemysłowej
 • E-commerce oraz IT
 • Wdrażaniem polityki RODO i ochrony prywatności
 • Windykacją
 • Zatrudnianiem cudzoziemców

Sporządzanie i analiza umów kancelaria prawna Wrocław

Kancelaria LEGALNA Adwokaci i Radcowie oferuje możliwość sporządzenia bądź opiniowania wszystkich umów występujących w obrocie gospodarczym w tym w szczególności:

 • Umów inwestycyjnych oraz umów o roboty budowlane
 • Umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło
 • Umowy sprzedaży, umowy leasingu, umowy najmu, umowy dzierżawy
 • umów darowizny i umów pożyczki
 • umowy spółki cywilnej, umowy spółki jawnej, umowy spółki partnerskiej, umowy spółki komandytowej, umowy spółki z o.o., umowy spółki akcyjnej.

Publiczne prawo gospodarcze  – kancelaria Wrocław

W ramach pomocy przedsiębiorcom w wypełnianiu obowiązków publicznoprawnych oraz kształtowaniu biznesu w zgodzie z obowiązującymi normami prawa świadczymy usługi w zakresie m.in.:

 • doradztwa podatkowego: W ramach usług doradztwa podatkowego zapewniamy zarówno bieżące wsparcie w obszarze podatków CIT, PIT oraz VAT, jak i pomoc w wybranych przez firmę obszarach, np. obsługę podatkową konkretnych inwestycji, doradztwo podatkowe podczas transakcji, przygotowanie dokumentacji cen transferowych czy pomoc w skorzystaniu z ulg podatkowych. Oferujemy także wewnętrzny audyt podatkowy oraz podatkowe due diligence. Zapewniamy pomoc w trakcie kontroli podatkowej i skarbowej oraz reprezentację przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi.
 • Wdrażaniem polityki RODO i ochrony prywatności: Kancelaria LEGALNA Adwokaci i Radcowie wspiera swoich Klientów we wdrożeniu stosownych środków technicznych i organizacyjnych tak by przetwarzanie danych spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 • Zamówień publicznych: Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych z Wrocławia współpracuje zarówno z zamawiającymi jak i wykonawcami, reprezentuje zarówno podmioty, które przygotowują i prowadzą postępowania przetargowe jak i podmioty, które startują w przetargach, a także realizują umowy zawarte w trybie ustawy prawo zamówień publicznych. Znamy praktyczne aspekty występowania po obu stronach postępowania, posiadamy bogate doświadczenie w ochronie ich interesów.
 • Spraw z zakresu zezwoleń i koncesji: Nasza wrocławska kancelaria prawna oferuje pomoc prawną dla przedsiębiorców na każdym etapie postępowań o uzyskanie koncesji czy zezwoleń na prowadzenie danego rodzaju działalności gospodarczej. Oferujemy wsparcie w wypełnianiu niezbędnych dokumentów i wniosków, reprezentujemy naszych Klientów przed organami administracji publicznej, udzielamy porad prawnych i pomagamy w rozstrzyganiu sporów z organem o naruszenie warunków koncesji lub zezwolenia.
 • Zatrudniania cudzoziemców: Kancelaria LEGALNA Adwokaci i Radcowie wspiera zarówno obcokrajowców jak i przedsiębiorców, którzy chcą podjąć współpracę z cudzoziemcem. Nasza oferta skierowana jest do podmiotów, które dopiero zamierzają zatrudnić cudzoziemców w swojej firmie oraz takich które chcą przedłużyć zezwolenie na pracę i pobyt obecnym pracownikom, jak również do cudzoziemców chcących podjąć naukę, starających się znaleźć zatrudnienie, jak i zamieszkać w Polsce.

E-commerce oraz IT – kancelaria prawna Wrocław

Kancelaria prawna LEGALNA Adwokaci i Radcowie wspiera Klientów zarówno na etapie zakładania jak i funkcjonowania sklepów i portali internetowych, oferując w szczególności: 

 • kompleksowe doradztwo w zakresie prawnych aspektów działalności e-commerce, w tym w szczególności przestrzegania prawa ochrony konsumentów;
 • sporządzanie oraz opiniowanie projektów wzorców umów, regulaminów serwisów i sklepów internetowych, w tym także regulaminów świadczenia usług drogą elektroniczną;
 • sporządzanie oraz opiniowanie projektów dokumentacji wymaganej przepisami prawa ochrony danych osobowych, w tym w szczególności polityki prywatności;
 • wsparcie prawne w zakresie prawa własności intelektualnej, w tym znaków towarowych oraz prawa autorskiego;
 • sporządzanie oraz opiniowanie projektów procedur reklamacyjnych oraz warunków gwarancji;
 • doradztwo prawne w toku rozpatrywania reklamacji i reprezentację w sprawach spornych;
 • dochodzenie należności finansowych od klientów oraz kontrahentów zarówno na etapie postępowania polubownego, sądowego jak i egzekucyjnego;
 • sporządzanie oraz opiniowanie projektów umów na budowę portali internetowych i działania SEO.

Świadczymy także kompleksową pomoc firmom z branży IT oferując w szczególności: 

 • kompleksowe wsparcie prawne projektów IT zarówno na rzecz wykonawców jak i zamawiających;
 • wsparcie prawne w toku negocjacji warunków współpracy w branży IT;
 • sporządzanie oraz opiniowanie kontraktów na rozwiązania i usługi informatyczne, umów wdrożeniowych, serwisowych, utrzymaniowych i rozwojowych;
 • sporządzanie oraz opiniowanie umów na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania;
 • sporządzanie oraz opiniowanie umów licencyjnych oraz przenoszących autorskie prawa majątkowe;
 • sporządzanie oraz opiniowanie umów outsourcingowych;
 • obsługę prawną projektów realizowanych w reżimie prawa zamówień publicznych;
 • doradztwo prawne i reprezentację w sporach dotyczących umów z branży IT;
 • audyt prawny zgodności działań z prawem własności intelektualnej;
 • doradztwo prawne w zakresie korzystania z oprogramowania open source;
 • doradztwo przy projektach uwzględniających ochronę własności intelektualnej, prawo podatkowe, bezpieczeństwo prawne informacji w tym w szczególności ochronę danych osobowych.