Kancelaria legalna oferta:

Windykacja.

Windykacja

Kancelaria LEGALNA Adwokaci i Radcowie świadczy kompleksową pomoc prawną związaną z windykacją i odzyskiwaniem należności od dłużników. Świadczymy usługi na rzecz przedsiębiorców nie tylko z Wrocławia, czy innych części województwa dolnośląskiego, ale i całej Polski.

Na czym polega windykacja?

Niewywiązywanie się przez kontrahentów z obowiązku zapłaty wymagalnych zobowiązań jest niestety częstym zjawiskiem w obrocie gospodarczym. Jednocześnie, od terminowej realizacji zobowiązań i spłaty wierzytelności często zależy płynności finansowa naszych Klientów, dlatego aby przeciwdziałać możliwości jej utracenia rekomendujemy niezwłoczne podejmowanie działań w celu dochodzenia wierzytelności.

Reprezentując naszych Klientów zawsze staramy się działać w sposób kompleksowy, ukierunkowany na zminimalizowanie czasu niezbędnego do dochodzenia należności i skłonienie dłużnika do dobrowolnego zaspokojenia roszczenia. Mając świadomość, ile czasu może trwać postępowanie sądowe o zapłatę, w pierwszej kolejności zawsze podejmujemy kroki w celu polubownego zakończenia sprawy.

Naszym klientom oferujemy pełen wachlarz usług, począwszy od badania wypłacalności dłużnika, aż po przymusowe wykonanie wyroku i reprezentację w postępowaniu egzekucyjnym. W ramach oferowanych i świadczonych przez nas usług:

 • monitorujemy bieżące terminy spłaty należności naszych Klientów i przypominamy dłużnikom o terminie wymagalności należności;
 • sporządzamy pisemne wezwania dłużnika do zapłaty pod rygorem podjęcia działań na drodze sądowej;
 • negocjujemy i zawieramy ugody dotyczące spłaty wierzytelności na warunkach korzystnych dla naszych Klientów;
 • sporządzamy dokumenty konieczne do ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń wierzytelności na wypadek niewywiązania się przez dłużnika z zawartych porozumień;
 • poszukujemy majątku dłużników, korzystając z narzędzi własnych, a w razie potrzeby współpracując z podmiotami zawodowo zajmującymi się prowadzeniem wywiadów gospodarczych;
 • kierujemy pozwy o zapłatę i reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach mających na celu uzyskanie wyroku sądowego lub nakazu zapłaty, który jest potrzebny do przekazania sprawy do egzekucji komorniczej;
 • prowadzimy postepowania klauzulowe;
 • sporządzamy wnioski o wszczęcie postępowania egzekucyjnego oraz reprezentujemy Klientów w takich postępowaniach i na bieżąco monitorujemy działania organów egzekucyjnych;
 • prowadzimy stałą współpracę z licznymi kancelariami komorniczymi, z którymi pozostajemy w stałym kontakcie aktywnie wspierając ich w podejmowanych działaniach;
 • dochodzimy wierzytelności również w postępowaniach upadłościowych;
 • prowadzimy postępowania o wpis dłużnika do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych w Krajowym Rejestrze Sądowym, a także w razie potrzeby o orzeczenie zakazu prowadzenia dalszej działalności gospodarczej.

Znaczna część dłużników zdaje sobie sprawę z tego, że zlecenie kancelarii prawnej dochodzenia wierzytelności oznacza, że wierzyciel nie zamierza biernie oczekiwać na spłatę, a dalsze zwlekanie z uregulowaniem długu naraża dłużnika na poniesienie dodatkowych kosztów postępowania sądowego. Niejednokrotnie więc już pierwszy krok wykonany w imieniu naszego Klienta w celu odzyskania jego wierzytelności powoduje niezwłoczną spłatę zadłużenia.

Zapewniamy profesjonalne i skuteczne dochodzenie wierzytelności z uwzględnieniem zachowania dobrych relacji pomiędzy naszymi Klientami a ich dłużnikami w sposób nieprzekreślający ich dalszej współpracy.

Czym jest pieczęć windykacyjna?

Naszym Klientom oferujemy także możliwość korzystania przez nich z pieczęci windykacyjnej zawierającej informację kierowaną do odbiorców ich faktur, że zapłata należności jest na bieżąco monitorowana, a w przypadku braku zapłaty w wyznaczonym terminie sprawa zostanie niezwłocznie przekazana do Kancelarii LEGALNA Adwokaci i Radcowie celem podjęcia działań w celu nakłonienia dłużnika do niezwłocznej spłaty. Z doświadczenia wiemy, że przybijanie przez naszych Klientów wskazanej pieczęci na wystawianych i kierowanych do kontrahentów fakturach korzystnie wpłynęło na średni czas ich zapłaty.

Jakie są korzyści z windykacji przy udziale prawnika?

Kancelaria LEGALNA Adwokaci i Radcowie świadczy usługi z zakresu wsparcia procesu windykacyjnego w ramach windykacji przedsądowej, sądowej i komorniczej. Działamy na zlecenie podmiotów gospodarczych o różnej wielkości i zasięgu działania. Świadczymy usługi związane z odzyskiwaniem i windykacją należności wynikających nie tylko z niezapłaconych faktur, ale i z tytułu niedotrzymanych umów, kar umownych, zależności czynszowych, niezwróconych pożyczek, weksli i wielu innych tytułów. Prowadzimy sprawy o różnym stopniu skomplikowania, w tym również takie, które wymagają niestandardowego podejścia.

Na każdym etapie współpracy z naszymi Klientami działamy w sposób transparentny. Przed rozpoczęciem działań zawsze informujemy o kosztach. Zapewniamy profesjonalną i skuteczną obsługę zmierzającą do zapewnienia terminowego spływu należności, z uwzględnieniem zachowania dobrych relacji pomiędzy naszymi Klientami a ich dłużnikami w sposób nieprzekreślający ich dalszej współpracy.