Kancelaria legalna oferta:

Zamówienia publiczne.

Zamówienia publiczne

Kancelaria LEGALNA Adwokaci i Radcowie świadczy kompleksową pomoc prawną zarówno na rzecz wykonawców jak i zamawiających, na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak również na etapie jego realizacji. Świadczymy usługi na rzecz przedsiębiorców nie tylko z Wrocławia, czy innych części województwa dolnośląskiego, ale i całej Polski.

Jakie usługi oferujemy wykonawcom?

Kancelaria LEGALNA Adwokaci i Radcowie świadczy pełną pomoc prawną wszystkim podmiotom ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego, a także wykonawcom realizującym umowę zawartą w trybie ustawy prawo zamówień publicznych, oferując w szczególności:

 • dokonanie analizy i oceny prawnej przygotowanej przez zamawiającego dokumentacji przetargowej, w tym w szczególności wzoru umowy o realizację zamówienia publicznego, ze wskazaniem ryzyk związanych z jej zawarciem;
 • bieżące wsparcie prawne podczas przygotowania oferty przetargowej oraz wszelkich pism związanych z udziałem w postępowaniu;
 • badanie poprawności ofert konkurencyjnych;
 • przygotowywanie odwołań, przystąpień do postępowań odwoławczych, sprzeciwów, opozycji oraz reprezentowanie wykonawców w toku postępowań przed Krajową Izbą Odwoławczą;
 • przygotowywanie skarg do sądu na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej oraz reprezentowanie wykonawców w toku postępowań sądowych;
 • doradztwo prawne w toku realizacji zamówienia publicznego, w tym w szczególności w sprawach roszczeń z gwarancji i rękojmi oraz innych pojawiających się w trakcie prowadzenia realizacji zamówienia, w tym również przygotowywanie opinii prawnych w tym zakresie;
 • sporządzanie wzorów umów z podwykonawcami i dostawcami;
 • sporządzanie wzorów umów konsorcjum.

Jakie usługi oferujemy zamawiającym?

Kancelaria LEGALNA Adwokaci i Radcowie świadczy pełną pomoc prawną wszystkim podmiotom oferującym udzielenie zamówienia publicznego, a także realizującym umowę zawartą w trybie ustawy prawo zamówień publicznych, oferując w szczególności:

 • kompleksowe doradztwo na etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym także pomoc w szacowaniu wartości zamówienia, opisaniu przedmiotu zamówienia, wyborze trybu postępowania, określaniu warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert, sporządzeniu ogłoszenia o zamówieniu oraz wszelkich niezbędnych dokumentów;
 • sporządzenie oraz opiniowanie projektów dokumentacji przetargowej, w tym w szczególności wzoru umowy o realizację zamówienia publicznego;
 • sporządzanie opinii prawnych w zakresie problematyki stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych;
 • przygotowanie wewnętrznych regulacji dotyczących procedur udzielania zamówień publicznych;
 • bieżące wsparcie prawne przez weryfikacji ofert przetargowych oraz wszelkich pism związanych z prowadzeniem postępowania;
 • dokonanie analizy i oceny prawnej wnoszonych odwołań oraz skarg na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej;
 • reprezentowanie zamawiających w toku postępowań przed Krajową Izbą Odwoławczą;
 • reprezentowanie zamawiających w toku postępowań sądowych;
 • doradztwo prawne w toku realizacji zamówienia publicznego, w tym w szczególności w sprawach roszczeń z gwarancji i rękojmi oraz innych pojawiających się w trakcie prowadzenia realizacji zamówienia, w tym również przygotowywanie opinii prawnych w tym zakresie.

Kancelaria LEGALNA Adwokaci i Radcowie świadczy kompleksową pomoc prawną na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak również na etapie jego realizacji.

Jakie są korzyści profesjonalnego doradztwa w toku postępowania o udzielenie lub realizację zamówienia publicznego?

Prawo zamówień publicznych to dynamicznie zmieniająca się dziedzina prawa. Jednocześnie rzetelne przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, czy też oferty na udział w takim postępowaniu oprócz wiedzy prawniczej wymaga fachowej wiedzy w dziedzinie, która jest jego przedmiotem. Oddanie w ręce profesjonalnego pełnomocnika nadzoru nad prawnymi aspektami procedury oraz obowiązku dbania o zachowanie wszystkich niezbędnych wymogów przewidzianych ustawą pozwala naszym Klientom skupić się przede wszystkim na aspektach biznesowych i technicznych uczestnictwa w przetargu.

Kancelaria LEGALNA Adwokaci i Radcowie współpracuje zarówno z zamawiającymi jak i wykonawcami, reprezentuje zarówno podmioty, które przygotowują i prowadzą postępowania przetargowe jak i podmioty, które startują w przetargach, a także realizują umowy zawarte w trybie ustawy prawo zamówień publicznych. Znamy praktyczne aspekty występowania po obu stronach postępowania, posiadamy bogate doświadczenie w ochronie ich interesów.