Kancelaria legalna oferta:

Ochrona dłużników.

Ochrona dłużników

Kancelaria LEGALNA Adwokaci i Radcowie świadczy kompleksową pomoc prawną związaną z ochroną dłużników przed nadmiernymi działaniami ze strony ich wierzycieli. Świadczymy usługi na rzecz przedsiębiorców oraz osób prywatnych nie tylko z Wrocławia, czy innych części województwa dolnośląskiego, ale i całej Polski.

Na czym polega ochrona dłużnika?

Co do zasady ochrona dłużnika polega na podejmowaniu w jego imieniu czynności zmierzających do ograniczenia nadmiernych działań podejmowanych przez jego wierzycieli, z wykorzystaniem procedur i środków przewidzianych w przepisach prawa na korzyść podmiotu zadłużonego. Naszych Klientów chronimy w szczególności przed działaniami banków, firm pożyczkowych, firm windykacyjnych, ale także wierzycieli prywatnych. Naszą pomoc oferujemy zarówno podmiotom, które mają trudności z terminową spłatą bezspornych zobowiązań, jak i podmiotom kwestionującym roszczenia kierowane przeciwko nim przez wierzycieli, zarówno co do zasady jak i co do wysokości. Świadczymy usługi na każdym etapie postępowania o zapłatę. Naszych Klientów reprezentujemy zarówno na etapie rozmów zmierzających do polubownego zakończenia sporu jeszcze przed wytoczeniem przez wierzyciela postępowania sądowego, w toku postępowania sądowego jak i w trakcie postępowania egzekucyjnego toczącego się na skutek wydanego orzeczenia. Reprezentując naszych Klientów zawsze staramy się działać w sposób kompleksowy, ukierunkowany na zminimalizowanie czasu niezbędnego do zatrzymania działań podejmowanych przez wierzycieli.

Negocjujemy i zawieramy ugody dotyczące spłaty wierzytelności na warunkach korzystnych dla naszych Klientów.

W ramach oferowanych i świadczonych przez nas usług:

  • negocjujemy i zawieramy ugody dotyczące spłaty wierzytelności na warunkach korzystnych dla naszych Klientów i pozwalających im wyjść z zadłużenia oraz uniknąć skierowania spraw na drogę sądową, w tym także ugody bankowe w sprawach zmierzających do restrukturyzacji zaciągniętych kredytów;
  • analizujemy pozwy o zapłatę skierowane przeciwko naszym Klientom, sporządzamy sprzeciwy od nakazów zapłaty, odpowiedzi na pozwy i dalsze pisma procesowe;
  • reprezentujemy naszych Klientów w toku postępowań o zapłatę, we wszystkich instancjach, aż do prawomocnego ich zakończenia;
  • reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach egzekucyjnych i na bieżąco monitorujemy działania organów egzekucyjnych składając w razie konieczności odpowiednie środki zaskarżenia w postaci skarg na czynności komornika czy powództw przeciwegzekucyjnych;
  • reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach o orzeczenie w stosunku do nich zakazu prowadzenia działalności gospodarczej;
  • reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach eksmisyjnych;
  • reprezentujemy naszych Klientów w sprawach związanych z naruszeniem praw przysługujących dłużnikom, w tym sporządzamy pisma do wierzycieli wzywające ich do zaniechania naruszeń;

świadczymy usługi także w zakresie postępowań upadłościowych, w tym w sprawach upadłości konsumenckich, przygotowując wnioski wszczynające postępowania o ich ogłoszenie oraz reprezentując Klientów w toku już wszczętych postępowań.

Jakie są korzyści z zaangażowania prawnika w toku sporu o zapłatę?

Kancelaria LEGALNA Adwokaci i Radcowie świadczy usługi z zakresu wsparcia dłużników w ramach windykacji przedsądowej, sądowej i komorniczej. Świadczymy usługi związane z ochroną naszych Klientów w sprawach należności wynikających nie tylko z faktur, ale i z tytułu niedotrzymanych umów, kar umownych, zaległości czynszowych, pożyczek, weksli i wielu innych tytułów. Prowadzimy sprawy o różnym stopniu skomplikowania, w tym również takie, które wymagają niestandardowego podejścia.

Na każdym etapie współpracy z naszymi Klientami działamy w sposób transparentny. Przed rozpoczęciem działań zawsze informujemy o kosztach. Zapewniamy profesjonalną i skuteczną obsługę zmierzającą do ograniczenia nadmiernych czynności podejmowanych przez wierzycieli, z uwzględnieniem zachowania dobrych relacji pomiędzy naszymi Klientami a ich wierzycielami w sposób nieprzekreślający ich dalszej współpracy.