Kancelaria legalna oferta:

Opiniowanie i sporządzanie umów.

Opiniowanie i sporządzanie umów

Kancelaria LEGALNA Adwokaci i Radcowie świadczy kompleksową pomoc prawną polegającą na opiniowaniu i sporządzaniu projektów umów. Świadczymy usługi na rzecz przedsiębiorców nie tylko z Wrocławia, czy innych części województwa dolnośląskiego, ale i całej Polski.

Jakie są korzyści z poddania umowy analizie prawnej?

Wiele osób zawierając kontrakty bazuje na darmowych wzorach pobranych z serwisów internetowych lub na wzorach przedłożonych im przez kontrahentów, nie zdając sobie sprawy z tego jak wiele pojęć stanowiących synonimy na gruncie języka naturalnego, ma zupełnie inne znaczenie na gruncie języka prawnego. Z pozoru niewielkie zmiany kontraktu niejednokrotnie wywołują olbrzymie skutki w zakresie odpowiedzialności prawnej jego stron. W najmniej korzystnej sytuacji stawia to zawsze stronę umowy, która przy jej negocjowaniu i zawarciu nie skorzystała z pomocy prawnika.

Aby uniknąć błędów i niekorzystnych zapisów w zawieranych kontraktach, najlepiej skonsultować się z doświadczonym adwokatem lub radcą prawnym, który przeanalizuje ich treść. Poddanie umowy analizie prawnej zminimalizuje ryzyko podjęcia niewłaściwych decyzji. Prawidłowo sporządzona umowa pozwala uniknąć wielu problemów związanych z jej późniejszą realizacją i egzekwowaniem roszczeń, a jednocześnie skutecznie zabezpiecza przed ewentualnymi niekorzystnymi konsekwencjami jej zawarcia.

Na czym polega opiniowanie umów?

Na zlecenie naszych Klientów analizujemy zapisy zawarte w umowach i rekomendujemy wprowadzenie zmian w celu odpowiedniego zabezpieczenia ich interesów. W ramach analizy zapisów umowy wskazujemy korzystne i niekorzystne warunki danego kontraktu, a także potencjalne ryzyka związane z jego zawarciem. Przedstawiamy możliwe konsekwencje prawne przyszłych wydarzeń. Proponujemy zapisy mające na celu eliminację lub zmniejszenie potencjalnych ryzyk oraz w miarę możliwości – ograniczenie odpowiedzialności kontraktowej naszych Klientów. Ponadto, celem wzmocnienia pozycji naszych Klientów, proponujemy zapisy w celu zabezpieczenia wykonania analizowanej umowy przez drugą stronę. Oferujemy także analizę wiarygodności i rzetelności kontrahentów, którą przeprowadzamy w oparciu o dostępne nam zasoby.

Posiadamy bogate doświadczenie w sporządzaniu i opiniowaniu umów w sposób zapewniający ochronę praw naszych Klientów i wzmocnienie ich pozycji w trakcie postępowania kontraktowego.

Mając świadomość jak ważny jest etap negocjowania warunków kontraktu, naszym Klientom oferujemy aktywny udział już na etapie negocjacji zmierzających do zawarcia umowy, a także sporządzenie projektu umowy od podstaw na bazie dokonanych uzgodnień. W naszej pracy zawsze dążymy do znalezienia rozwiązań optymalnych i dogodnych dla naszych Klientów, nie zapominając jednak, iż wielokrotnie zawarcie kontraktu jest celem nadrzędnym, dla którego strony są gotowe do wzajemnych ustępstw czy przyjęcia szerszej odpowiedzialności.

W wielu sytuacjach analizie warto poddać także już zawartą umowę – choćby po to by poznać konsekwencje jej zapisów, które mogą ujawnić się w przyszłości, podjąć próbę zminimalizowania ryzyka wystąpienia skutków negatywnych lub w ostateczności odpowiednio przygotować się na ich nadejście. Kancelaria LEGALNA Adwokaci i Radcowie oferuje również usługi związane z dochodzeniem oraz obroną przed roszczeniami wynikającymi z już zawartych umów zarówno na etapie polubownym, jak i również sądowym.

Kancelaria LEGALNA Adwokaci i Radcowie oferuje także możliwość dokonania oceny podatkowej zapisów umowy, w celu zaproponowania zmian ich treści w sposób zmierzających do optymalizacji rozliczeń podatkowych wynikających z danego kontraktu.

Jakie umowy warto poddać analizie?

Kancelaria LEGALNA Adwokaci i Radcowie oferuje możliwość przygotowania bądź opiniowania wszystkich umów występujących w obrocie gospodarczym w tym w szczególności:

 • umowa inwestycyjna;
 • umowa o roboty budowalne;
 • umowa współpracy;
 • umowa zlecenia;
 • umowa o dzieło;
 • umowa leasingu;
 • umowa najmu;
 • umowa dzierżawy;
 • umowa użyczenia;
 • umowa sprzedaży;
 • umowa zamiany;
 • umowa darowizny;
 • umowa agencyjna;
 • umowa dostawy;
 • umowa pożyczki;
 • umowa spółki cywilnej;
 • umowa spółki jawnej;
 • umowa spółki partnerskiej;
 • umowa spółki komandytowej;
 • umowa spółki komandytowo-akcyjnej;
 • umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • umowa spółki akcyjnej;

i innych umów nazwanych i nienazwanych.