Zakładanie spółki przez internet

system s24Spółkę jawną, spółkę komandytową oraz spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, które stanowią najczęściej wykorzystywane w obrocie gospodarczym formy prowadzenia działalności, można założyć także bez wychodzenia z domu, przez internet, w systemie S24. Po wejściu w życie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1655 z późn. zm.) do katalogu spółek, których umowy mogą zostać zawarte w systemie S24 dołączy prosta spółka akcyjna.

Jak złożyć spółkę przez internet?

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki jawnej lub spółki komandytowej, poza tradycyjną formą, jest możliwe za pośrednictwem systemu teleinformatycznego S24. System S24 to portal działający z inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości, który dostępny jest pod adresem https://ekrs.ms.gov.pl/s24/. Z pewnymi wyjątkami, za pośrednictwem portalu możliwe jest także dokonywanie zmian danych spółek uprzednio w nim zarejestrowanych. Przed przystąpieniem do rejestracji spółki konieczne jest posiadanie przez wszystkich wspólników zawiązywanej spółki kwalifikowanych podpisów elektronicznych albo podpisów potwierdzonych profilem zaufanym ePUAP.

Korzystając z formularzy dostępnych w systemie S24, należy wygenerować wszystkie niezbędne do zarejestrowania spółki dokumenty i dostosować ich treść do ustaleń uprzednio poczynionych przez wspólników spółki. W toku rejestrowania spółki konieczne jest wskazanie m.in. nazwy spółki, siedziby, danych wspólników i członków zarządu. Niezbędne jest także wygenerowanie uzgodnionego wcześniej wariantu umowy spółki. Wszystkie dokumenty jak i sam wniosek rejestracyjny muszą zostać prawidłowo podpisane. Ponadto część dokumentów musi zostać wcześniej przygotowana w formie pisemnej, zeskanowana i dołączona do wniosku w formie załączników, ponieważ ich wzorce nie zostały przewidziane w systemie teleinformatycznym. Kolejno wniosek należy opłacić i złożyć za pośrednictwem systemu S24 do właściwego sądu rejestrowego.

Jakie są zalety założenia spółki przez internet?

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki jawnej lub spółki komandytowej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego S24, trwa znacznie krócej niż przy wyborze tradycyjnej formy. Zazwyczaj na rozpatrzenie wniosku czeka się nie dłużej niż 1-2 dni.

W przypadku wyboru tradycyjnej formy rejestracji spółki komandytowej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zawarcie umów obu tych spółek wymaga formy aktu notarialnego, co skutkuje koniecznością zgromadzenia wszystkich wspólników w wybranej kancelarii, a także koniecznością poniesienia kosztów taksy notarialnej. W przypadku wyboru rejestracji spółki za pośrednictwem systemu wizyta u notariusza nie jest konieczna, co pozwala oszczędzić wspólnikom czas konieczny na czynności notarialne, a także korzystnie wpływa na łączny koszt rejestracji spółki. W przypadku rejestracji spółki w systemie S24 znacznie niższe są także koszty opłaty od samego wniosku o zarejestrowanie spółki.

Niewątpliwą zaletą zarejestrowania spółki za pośrednictwem systemu teleinformatycznego S24 jest także fakt, iż po jej zarejestrowaniu za pomocą S24 możliwe jest dokonywanie w spółce dalszych zmian w tym samym systemie. Przy wykorzystaniu wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym może nastąpić przeniesienie ogółu praw i obowiązków lub zbycie udziałów wspólnika spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy. Wspólnicy spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, przy wykorzystaniu wzorca uchwały udostępnionego w systemie teleinformatycznym mogą także m.in. zmienić brzmienie umowy spółki, a nawet rozwiązać spółkę.

Jakie są wady założenia spółki przez internet?

Jedną z największych wad związanych rejestracją spółki w systemie S24 jest ograniczona możliwość formułowania treści zapisów umowy spółki.  Rejestracja przez system teleinformatyczny daje znacznie mniejsze możliwości ukształtowania umowy spółki niż w przypadku zawierania umowy spółki przed notariuszem. Wspólnicy nie mają możliwości samodzielnego, dowolnego formułowania zapisów, mogą jedynie dokonać wyboru spośród wersji postanowień zaproponowanych w systemie, które zostały ograniczone do najbardziej standardowych. Korzystanie z elektronicznej formy zakładania spółek rekomendowane jest więc przede wszystkim w sytuacjach, w których najważniejszy jest krótki okres niezbędny dla zarejestrowania nowego podmiotu.

Pomimo tego, iż założenie spółki w systemie S24 nie wydaje się procesem skomplikowanym, warto skorzystać z pomocy prawnej. Doświadczony profesjonalista pomoże w przejściu procedury rejestracji w sposób, który pozwoli na uniknięcie najczęściej popełnianych błędów formalnych, a jednocześnie doradzi w jaki sposób dostępne rozwiązania prawne w najlepszy sposób dostosowywać do indywidualnych potrzeb biznesowych. Jeżeli potrzebujesz wsparcia prawnego przy rejestracji spółki prawa handlowego – zapraszamy do kontaktu z kancelarią LEGALNA Adwokaci i Radcowie, wszelkie dane kontaktowe znajdziesz w zakładce KONTAKT.