Kancelaria legalna blog:

Zapraszamy do lektury.

Zakładanie spółki przez internet

Spółkę jawną, spółkę komandytową oraz spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, które stanowią najczęściej wykorzystywane w obrocie gospodarczym formy prowadzenia działalności, można założyć także bez wychodzenia z domu, przez internet, w systemie S24.

Po wejściu w życie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1655 z późn. zm.) do katalogu spółek, których umowy mogą zostać zawarte w systemie S24 dołączy prosta spółka akcyjna.

Jak złożyć spółkę przez internet?

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki jawnej lub spółki komandytowej, poza tradycyjną formą, jest możliwe za pośrednictwem systemu teleinformatycznego S24. System S24 to portal działający z inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości, który dostępny jest pod adresem https://ekrs.ms.gov.pl/s24/. Z pewnymi wyjątkami, za pośrednictwem portalu możliwe jest także dokonywanie zmian danych spółek uprzednio w nim zarejestrowanych. Przed przystąpieniem do rejestracji spółki konieczne jest posiadanie przez wszystkich wspólników zawiązywanej spółki kwalifikowanych podpisów elektronicznych albo podpisów potwierdzonych profilem zaufanym ePUAP.

Korzystając z formularzy dostępnych w systemie S24, należy wygenerować wszystkie niezbędne do zarejestrowania spółki dokumenty i dostosować ich treść do ustaleń uprzednio poczynionych przez wspólników spółki. W toku rejestrowania spółki konieczne jest wskazanie m.in. nazwy spółki, siedziby, danych wspólników i członków zarządu. Niezbędne jest także wygenerowanie uzgodnionego wcześniej wariantu umowy spółki. Wszystkie dokumenty jak i sam wniosek rejestracyjny muszą zostać prawidłowo podpisane. Ponadto część dokumentów musi zostać wcześniej przygotowana w formie pisemnej, zeskanowana i dołączona do wniosku w formie załączników, ponieważ ich wzorce nie zostały przewidziane w systemie teleinformatycznym. Kolejno wniosek należy opłacić i złożyć za pośrednictwem systemu S24 do właściwego sądu rejestrowego.

Image of Smiling Two colleagues working together by the computer while being in office

Jakie są zalety założenia spółki przez internet?

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki jawnej lub spółki komandytowej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego S24, trwa znacznie krócej niż przy wyborze tradycyjnej formy. Zazwyczaj na rozpatrzenie wniosku czeka się nie dłużej niż 1-2 dni.

W przypadku wyboru tradycyjnej formy rejestracji spółki komandytowej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zawarcie umów obu tych spółek wymaga formy aktu notarialnego, co skutkuje koniecznością zgromadzenia wszystkich wspólników w wybranej kancelarii, a także koniecznością poniesienia kosztów taksy notarialnej. W przypadku wyboru rejestracji spółki za pośrednictwem systemu wizyta u notariusza nie jest konieczna, co pozwala oszczędzić wspólnikom czas konieczny na czynności notarialne, a także korzystnie wpływa na łączny koszt rejestracji spółki. W przypadku rejestracji spółki w systemie S24 znacznie niższe są także koszty opłaty od samego wniosku o zarejestrowanie spółki.

Niewątpliwą zaletą zarejestrowania spółki za pośrednictwem systemu teleinformatycznego S24 jest także fakt, iż po jej zarejestrowaniu za pomocą S24 możliwe jest dokonywanie w spółce dalszych zmian w tym samym systemie. Przy wykorzystaniu wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym może nastąpić przeniesienie ogółu praw i obowiązków lub zbycie udziałów wspólnika spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy. Wspólnicy spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, przy wykorzystaniu wzorca uchwały udostępnionego w systemie teleinformatycznym mogą także m.in. zmienić brzmienie umowy spółki, a nawet rozwiązać spółkę.

Jakie są wady założenia spółki przez internet?

Jedną z największych wad związanych rejestracją spółki w systemie S24 jest ograniczona możliwość formułowania treści zapisów umowy spółki.  Rejestracja przez system teleinformatyczny daje znacznie mniejsze możliwości ukształtowania umowy spółki niż w przypadku zawierania umowy spółki przed notariuszem. Wspólnicy nie mają możliwości samodzielnego, dowolnego formułowania zapisów, mogą jedynie dokonać wyboru spośród wersji postanowień zaproponowanych w systemie, które zostały ograniczone do najbardziej standardowych. Korzystanie z elektronicznej formy zakładania spółek rekomendowane jest więc przede wszystkim w sytuacjach, w których najważniejszy jest krótki okres niezbędny dla zarejestrowania nowego podmiotu.

Pomimo tego, iż założenie spółki w systemie S24 nie wydaje się procesem skomplikowanym, warto skorzystać z pomocy prawnej. Doświadczony profesjonalista pomoże w przejściu procedury rejestracji w sposób, który pozwoli na uniknięcie najczęściej popełnianych błędów formalnych, a jednocześnie doradzi w jaki sposób dostępne rozwiązania prawne w najlepszy sposób dostosowywać do indywidualnych potrzeb biznesowych. Jeżeli potrzebujesz wsparcia prawnego przy rejestracji spółki prawa handlowego – zapraszamy do kontaktu z kancelarią LEGALNA Adwokaci i Radcowie, wszelkie dane kontaktowe znajdziesz w zakładce KONTAKT.