Kancelaria legalna oferta:

Umowy o roboty budowlane.

Umowy o roboty budowlane

Kancelaria LEGALNA Adwokaci i Radcowie świadczy kompleksową pomoc prawną polegającą na opiniowaniu i sporządzaniu projektów umów o roboty budowlane wraz z prowadzeniem procesów negocjacji zmierzających do ich zawarcia. Reprezentujemy zarówno inwestorów jak i wykonawców. Świadczymy usługi na rzecz przedsiębiorców oraz osób prywatnych nie tylko z Wrocławia, czy innych części województwa dolnośląskiego, ale i całej Polski.

Co powinna zawierać umowa o roboty budowlane?

Zgodnie z art. 647 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia. Zgodnie zaś z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane pod pojęciem robót budowlanych należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. Każda umowa o roboty budowlane powinna w szczególności precyzyjnie określać zakresu robót, które wykonawca zobowiązuje się wykonać.

Sporządzamy projekty umów od podstaw na podstawie dokonanych uzgodnień lub analizujemy zapisy zawarte w umowach o roboty budowlane sporządzonych przez inne podmioty.

Jakie usługi oferujemy przy procesach zawierania umów o podwykonawstwo?

Doradzamy Naszym Klientom w toku zawierania oraz wykonywania umów o roboty budowlane, a także w sprawach powstałych na tle sporów wynikających z zawartych już umów, oferując w szczególności:

  • kompleksowe doradztwo na etapie przygotowania i opracowania koncepcji inwestycji budowlanej, w celu określenia istniejących jak i potencjalnych ryzyk związanych z planowanym przedsięwzięciem, w sposób umożlwiający naszym Klientom podjęcie świadomej decyzji biznesowej;
  • bieżące wsparcie prawne oraz reprezentację w toku negocjacji prowadzących do zawarcia umowy o roboty budowlane;
  • analizę lub sporządzanie projektów umów o roboty budowlane na podstawie dokonanych uzgodnień;
  • bieżące wsparcie prawne oraz reprezentację w zakresie dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową o roboty budowlane.

Jakie są korzyści z zawarcia umowy o roboty budowlane przy udziale prawnika?

Zawarcie umowy o roboty budowlane wymaga znajomości prawa. Do umów o roboty budowlane stosuje się bowiem szereg uregulowań zawartych w aktach prawnych szczególnych o charakterze administracyjnoprawnym. Podstawowe znaczenie ma tutaj ustawA z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na podstawie których wydano wiele przepisów szczegółowych. Dla zawierania i wykonywania umów o roboty budowlane istotne znaczenie posiada także ustawa  z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, która określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe dla spraw zamówień publicznych. Tym samym udział profesjonalnego prawnika przy wypracowaniu i konstruowaniu jej brzmienia zapewnia, że warunki umowy o roboty budowlane będą nie tylko w pełni odpowiadające rzeczywistym uzgodnieniom stron, ale i wykonalne z punktu widzenia prawnego.

Na zlecenie naszych Klientów sporządzamy projekty umów od podstaw na podstawie dokonanych uzgodnień lub analizujemy zapisy zawarte w umowach o roboty budowlane sporządzonych przez inne podmioty i rekomendujemy wprowadzenie zmian w celu odpowiedniego zabezpieczenia interesów naszych Klientów. Wskazujemy Klientom korzystne i niekorzystne warunki danego kontraktu, a także potencjalne ryzyka związane z jego zawarciem. Przedstawiamy możliwe konsekwencje prawne przyszłych wydarzeń. Proponujemy zapisy mające na celu eliminację lub zmniejszenie potencjalnych ryzyk oraz, w miarę możliwości, ograniczenie odpowiedzialności kontraktowej naszych Klientów. Ponadto, celem wzmocnienia pozycji naszych Klientów, proponujemy zapisy w celu zabezpieczenia wykonania analizowanej umowy przez drugą stronę. Naszym Klientom oferujemy także analizę wiarygodności i rzetelności kontrahentów, które przeprowadzamy w oparciu o dostępne nam zasoby.