Kancelaria legalna oferta:

Spory wspólników.

Spory korporacyjne

Kancelaria LEGALNA Adwokaci i Radcowie świadczy kompleksową pomoc prawną w toku sporów korporacyjnych. Pomagamy w prowadzeniu sporów korporacyjnych z pozostałymi wspólnikami lub organami spółki. Świadczymy usługi na rzecz przedsiębiorców nie tylko z Wrocławia, czy innych części województwa dolnośląskiego, ale i całej Polski.

Czym są spory korporacyjne?

Funkcjonowanie wielu różnych osób w ramach jednej spółki wiąże się z ryzykiem powstania konfliktów i sporów na wielu płaszczyznach. Ich przyczynami mogą być odmienne wizje wspólników co do kierunku rozwoju spółki, jak i problemy w relacjach osobistych uniemożliwiające dalsze funkcjonowanie spółki. Spory takie mogą dotyczyć zarówno bieżącej działalności funkcjonującej spółki jak i roszczeń związanych z wyłączeniem jednego ze wspólników lub rozwiązaniem całej spółek.

Kancelaria LEGALNA Adwokaci i Radcowie świadczy kompleksową pomoc prawną w toku sporów na etapie przedprocesowym, jak i w toku postępowań sądowych, w szczególności w zakresie:

  • sporów związanych z zaskarżaniem uchwał podjętych na zgromadzeniach wspólników albo na walnych zgromadzeniach w spółkach kapitałowych, w tym o uchylenie uchwał sprzecznych z umową spółki bądź dobrymi obyczajami i godzących w interesy spółki lub mających na celu pokrzywdzenie wspólnika jak i o stwierdzenie nieważności uchwał sprzecznych z ustawą;
  • sporów wynikających z umów zawartych między wspólnikami związanych z prawami do nabycia udziałów albo akcji, z umów warunkowych i przedwstępnych;
  • sporów dotyczących podziału zysku i pokrycia straty, zmiany i sposobu przeznaczenia kapitału, dotyczących dopłat oraz wyceny udziałów i akcji w spółkach kapitałowych oraz udziału kapitałowego w spółkach osobowych;
  • sporów o wyłączenie wspólnika oraz o rozwiązanie spółki wynikających z konfliktów pomiędzy wspólnikami spółek z ograniczoną odpowiedzialnością;
  • sporów o roszczenia związane z odpowiedzialnością członków zarządu za zobowiązania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością;
  • sporów o roszczenia przeciwko członkom organów spółki za szkody wyrządzone w związku z pełnieniem przez nich funkcji dotyczące dochodzenia odszkodowania za działania sprzeczne z prawem lub postanowieniami umowy spółki albo statutu;
  • sporów pomiędzy wspólnikami, członkami organów a spółkami wynikających z naruszenia zakazu konkurencji lub nakazu zachowania poufności;
  • sporów korporacyjnych pomiędzy wspólnikami spółek osobowych wynikających z roszczeń związanych z realizacją uprawnień zawartych w umowach spółek.

Jakie są korzyści z prowadzenia sporu przy udziale prawnika?

Kancelaria LEGALNA Adwokaci i Radcowie świadczy usługi z zakresu wsparcia prawnego zarówno na etapie przedprocesowym jak i na etapie sporu sądowego. W pierwszej kolejności zawsze podejmujemy wszelkie możliwe działania by spór został zakończony polubownie. Zdajemy sobie sprawę z tego, że w biznesie najlepiej unikać sporów. Wszelkie długotrwałe spory, w tym przede wszystkim spory korporacyjne, które paraliżują działalność spółek, mogą doprowadzić do upadłości nawet dobrze prosperujący podmiot, dlatego w imieniu i na rzecz naszych Klientów bierzemy czynny udział w rokowaniach zmierzających do polubownego rozwiązania zaistniałego sporu. Negocjujemy oraz doradzamy optymalne i korzystne warunki porozumień. Udział profesjonalnego prawnika przy wypracowaniu i konstruowaniu brzmienia zawieranego przez uczestników negocjacji porozumienia zapewnia, że warunki porozumienia będą nie tylko w pełni odpowiadające rzeczywistym uzgodnieniom stron, ale i wykonalne z punktu widzenia prawnego. Dzięki temu Klient zyskuje pewność, że w przypadku niewykonania zawartego porozumienia przez kontrahenta, będzie w stanie skutecznie je wyegzekwować. Dodatkowo udział w toku negocjacji doświadczonego prawnika wzmacnia pozycję Klienta w oczach drugiej strony, pozwala łatwiej i szybciej zidentyfikować interesy i cele wspólne jak i te sporne dla stron i osiągnąć porozumienie.

W braku zawarcia porozumienia bronimy praw i interesów naszych Klientów w toku postepowań sądowych. Podczas każdego procesu korzystamy w wypracowanych technik ich prowadzenia oraz dotychczasowego wieloletniego doświadczenia w prowadzeniu sporów, tak aby osiągnąć najbardziej korzystne dla Klienta rozwiązanie.