Kancelaria legalna oferta:

Restrukturyzacja przedsiębiorstw.

Restrukturyzacja przedsiębiorstw

Kancelaria LEGALNA Adwokaci i Radcowie świadczy kompleksową pomoc prawną z zakresu prawa restrukturyzacyjnego oferując szeroki wachlarz usług w procedurze zmierzającej do uniknięcia ogłoszenia upadłości. W zakresie świadczonej pomocy prawnej współpracujemy z wyspecjalizowanymi doradcami podatkowymi i restrukturyzacyjnymi. Świadczymy usługi na rzecz przedsiębiorców nie tylko z Wrocławia, czy innych części województwa dolnośląskiego, ale i całej Polski.

Na czym polega restrukturyzacja?

Zasadniczym celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, umożliwienie mu spłaty zobowiązań i kontynuowania prowadzenia działalności gospodarczej, a w przypadku postępowania sanacyjnego – również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, mających na celu poprawę sytuacji ekonomicznej dłużnika, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli.

Restrukturyzacja, co do zasady, daje możliwość wstrzymania toczących się przeciwko przedsiębiorcy działań egzekucyjnych. W ten sposób dłużnik zyskuje czas na wprowadzenie w firmie zmian w celu eliminacji przyczyn kryzysu finansowego oraz na podjęcie działań zmierzających do poprawy sytuacji finansowej i pozyskania dodatkowych źródeł finansowania.

Restrukturyzację przeprowadza się w następujących postępowaniach restrukturyzacyjnych:

1) postępowaniu o zatwierdzenie układu;
2) przyspieszonym postępowaniu układowym;
3) postępowaniu układowym;
4) postępowaniu sanacyjnym.

Postępowanie o zatwierdzenie układu umożliwia zawarcie układu w wyniku samodzielnego zbierania głosów wierzycieli przez dłużnika bez udziału sądu, może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem. Przyspieszone postępowanie układowe umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności w uproszczonym trybie, może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem. Postępowanie układowe umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności, może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem. Postępowanie sanacyjne umożliwia dłużnikowi przeprowadzenie działań sanacyjnych oraz zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności. Działaniami sanacyjnymi są czynności prawne i faktyczne, które zmierzają do poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika i mają na celu przywrócenie dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań, przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją.

Jakie usługi oferujemy dłużnikom?

Kancelaria LEGALNA Adwokaci i Radcowie świadczy pełną pomoc prawną przedsiębiorcom niewypłacalnym lub zagrożonym niewypłacalnością, oferując w szczególności:

  • dokonanie analizy i oceny prawnej stanu przedsiębiorstwa oraz jego kondycji finansowej, celem ustalenia zasadności i istnienia podstaw do złożenia wniosku restrukturyzacyjnego wraz z doradztwem w zakresie przygotowania strategii restrukturyzacji przedsiębiorstwa i wyboru właściwego postępowania restrukturyzacyjnego;
  • udział w negocjacjach z wierzycielami, bieżące wsparcie prawne obejmujące w szczególności sporządzanie stosownych dokumentów oraz porozumień, propozycji układowych i planu restrukturyzacyjnego;
  • pomoc i doradztwo w przygotowaniu dokumentacji do wniosku restrukturyzacyjnego;
  • sporządzenie wniosku restrukturyzacyjnego;
  • reprezentację przed sądem w celu otwarcia i przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego oraz w toku całego postępowania restrukturyzacyjnego;
  • bieżące doradztwo prawne we wszelkich sprawach związanych z prawem restrukturyzacyjnym.

Powodzenie postępowania restukturyzacyjnego zależy nie od sądu, ale od samego dłużnika.

Jakie usługi oferujemy wierzycielom?

Kancelaria LEGALNA Adwokaci i Radcowie świadczy pełną pomoc prawną wierzycielom podmiotów niewypłacalnych lub zagrożonych niewypłacalnością, oferując w szczególności:

  • pomoc w realizacji uprawnień wierzyciela w ramach poszczególnych form postępowania restrukturyzacyjnego;
  • dokonanie analizy i oceny prawnej propozycji układowych, opiniowanie i pomoc w przygotowaniu propozycji układowych przez wierzyciela;
  • opiniowanie i weryfikacja składanych planów restrukturyzacyjnych i nadzór nad ich wykonywaniem;
  • reprezentację interesów wierzyciela na zgromadzeniu wierzycieli oraz radzie wierzycieli oraz w toku całego postępowania restrukturyzacyjnego.

Jakie są korzyści z przeprowadzenia restrukturyzacji przy udziale prawnika?

Skuteczna restrukturyzacja wymaga ciągłego, aktywnego działania przez dłużnika. Na dłużniku ciąży trudność sporządzenia wiarygodnych i spójnych propozycji układowych, przekonania do nich zarówno wierzycieli jak i sądu, przy jednoczesnym wymogu spełniania w toku postępowania restrukturyzacyjnego wielu wymogów formalnych. Powodzenie postępowania restukturyzacyjnego zależy nie od sądu, ale od samego dłużnika. Reprezentacja przedsiębiorcy w toku postępowania restukturyzacyjnego przez wykwalifikowany podmiot stanowi często o jego sukcesie, pozwala na sprawne wyprowadzenie przedsiębiorstwa z problemów finansowych i umożliwienie dalszego prowadzenia działalności gospodarczej.