Kancelaria legalna blog:

Zapraszamy do lektury.

Przedsiębiorca jako konsument

Dnia 01 stycznia 2021 r. wejdą w życie przepisy, które rozszerzają ochronę konsumencką. Nowe przepisy przyznają ją przedsiębiorcom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, w niektórych czynnościach prawnych z udziałem innych przedsiębiorców.

Nowe przepisy znajdą zastosowanie do umów zawieranych przez przedsiębiorców po dniu ich wejścia w życie. Już dziś warto jednak zapoznać się z planowanymi zmianami. Mogą one wprowadzić zamieszanie w codziennej działalności wielu przedsiębiorców. Warto także odpowiednio wcześnie rozpocząć przygotowania do ich wprowadzenia w swojej firmie.

Na gruncie obecnych przepisów osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która zawiera umowę z innym przedsiębiorcą jest traktowana jako podmiot profesjonalny. Dzieje się tak nawet wtedy, gdy umowa ta nie jest bezpośrednio związana z branżą lub specjalizacją, którą ta osoba wykonuje. To zaś rodzi dysproporcję w zakresie praw i obowiązków podmiotów występujących w danej czynności prawnej. Przedsiębiorca dokonujący czynności prawnej z innym przedsiębiorcą, nie dysponujący odpowiednią wiedzą i doświadczeniem koniecznym do oceny przedmiotu tej czynności, nie może korzystać z ochrony konsumenckiej, mimo, że znajduje się w tym zakresie w tej samej sytuacji, w jakiej znajduje się konsument. Wprowadzone zmiany mają na celu przeciwdziałanie temu problemowi.

Nowe przepisy wprowadzają rozróżnienie na dwa typy transakcji – zawodowe oraz niezawodowe. Oznacza to, że np. sytuacja prawna fryzjera dokonującego zakupu sprzętu do salonu fryzjerskiego nie ulegnie zmianie. Będzie on traktowany jako podmiot profesjonalny, świadomy wszystkich swoich praw i obowiązków. Natomiast fryzjer , który kupuje samochód czy drukarkę będzie traktowany jak konsument. Zakup ten bowiem, mimo że związany z jego działalnością gospodarczą nie ma charakteru zawodowego.

Zgodnie z nowymi przepisami ochronie przyznanej konsumentom w kodeksie cywilnym, w zakresie wskazanym poniżej, podlegać będą także przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi, którzy zawierają umowy bezpośrednio związane z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą. Warunkiem jest to by z treści tak zawieranej umowy wynikało, że nie posiada ona dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej.

Od wejścia w życie nowych przepisów, jednoosobowy przedsiębiorca, jako podmiot transakcji niezawodowej będzie mógł skorzystać z przewidzianej w kodeksie cywilnym ochrony przed związaniem niedozwolonymi postanowieniami umownymi. Jednoosobowi przedsiębiorcy uzyskają również uprawnienie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Będą mogli także skorzystać z rękojmi za wady na zasadach zbliżonych do konsumenckich.

Do zmian w przepisach muszą dostosować przede wszystkim sprzedawcy, głównie sklepy internetowe. Konieczne jest zaktualizowanie regulaminów lub wzorców umów, wprowadzenie do nich praw przyznanych niektórym przedsiębiorcom, a także odpowiednie dochowanie obowiązku informacyjnego. Zapraszamy do kontaktu celem szerszego omówienia wprowadzanych zmian.